Anasayfa / Köşe Yazıları / Firmalar Dijital Yarına Hazır

Firmalar Dijital Yarına Hazır

Firmalar Dijital Yarına Hazır

Türkiye’nin dijitalle?mesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye ?hracatç?lar Meclisi (T?M) bünyesinde yer alan T?MAKADEM? taraf?ndan hayata geçirilen ‘10 ?l-10 Ülke Hedef Pazar Projesi’ kapsam?nda düzenlenen toplant?larda ihracatta dijitalle?menin önemini anlatt?. ?hracatta en fazla pay? alan iller ve ülkeler e?le?tirilerek bu pazarlara sat??lar?n art?r?lmas? hedefiyle düzenlenen ve bir y?l boyunca devam eden ‘Hedef Pazarlar’ toplant?lar? kapsam?nda Vodafone, Gaziantep, Adana, Konya, Bursa, Antalya, ?zmir, Denizli, Ankara, Kayseri ve ?stanbul’daki 2,000 ihracatç? firmaya ‘Yar?na Haz?r ?hracatç?’ konseptini tan?tt?. Her ilin Dijitalle?me Endeksi’nden elde edilen verileri de?erlendiren Vodafone, ihracatç? firmalar?n verimlili?ini art?rarak hedef pazarlardaki rekabette bir ad?m öne ç?kmalar?n? sa?layacak teknoloji çözümlerini payla?t?.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalk?nma hedeflerine eri?mesinde ihracat?n itici bir güç oldu?una inanan Vodafone, sponsorlar? aras?nda yer ald??? ve Türkiye ?hracatç?lar Meclisi (T?M) bünyesindeki T?M Akademi taraf?ndan yürütülen ’10 ?l-10 Ülke Hedef Pazar Projesi’ kapsam?nda düzenlenen toplant?larda bir y?l içinde 2000 ihracatç? firma ile bir araya geldi. Yar?na Haz?r?m Platformu çat?s? alt?nda illerin ve i?letmelerin dijitalle?me endekslerini hesaplayan Vodafone, bu skorlardan yola ç?karak ihracatç? firmalar? dijital gelece?e haz?rlayacak teknoloji çözümlerini payla?arak, rekabette ayr??malar?n? sa?layacak dijital ipuçlar? sundu.

Ülke ihracat?nda en fazla pay alan iller ile ülkeleri e?le?tiren ve bu pazarlara olan sat??lar?n? art?rmay? amaçlayan ‘Hedef Pazarlar’ toplant?lar? kapsam?nda; Gaziantep’te ?ngiltere, Adana’da Suudi Arabistan, Konya’da ?ran, Bursa’da ABD, Antalya’da Almanya, ?zmir’de Polonya, Denizli’de ?talya, Ankara’da Çin, Kayseri’de Fransa ve ?stanbul’da Birle?ik Arap Emirlikleri pazarlar? mercek alt?na al?nd?. Vodafone, Türkiye’nin 2016 y?l?nda en fazla ihracat gerçekle?tirdi?i ülke olan Almanya’ya ihracat yapan firmalar?n dijitalle?me skorunu %59, ?ngiltere’ye ihracat yapanlar?n %58, ?talya’ya ihracat yapanlar?n ise %51 olarak hesaplad?. ABD’ye ihracat yapan firmalar?n dijitalle?me skoru ise %62 ile 10 ülke aras?ndaki en yüksek skor.Toplant?lar; Türkiye ve hedef ülkelerin i? dünyas?, siyaset ve sivil toplum alanlar?ndaki önde gelen temsilcilerini de ihracatç? firmalarla bulu?turdu.

Sinan K?z?lda?: “?hracatta ba?ar?y? dijitalle?me getirecek”

?hracatta ba?ar?y? getirecek, rekabette Türkiye’yi bir ad?m öteye ta??yacak çözümün teknolojiyi benimseme ve h?zla dijitalle?me oldu?unu ifade eden Vodafone Türkiye ?cra Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? M. Sinan K?z?lda?, “De?i?en ve dijitalle?en yeni dünya düzeninde art?k tüm dünya rakibimiz. Böyle bir düzende ancak uluslararas? mobiliteyi yakalayarak kaynak verimlili?i sa?layabiliriz. Bu yüzden ihracatç? firmalar?m?z yaln?zca Türkiye’de de?il, dünyan?n her yerinde ‘%100 Yar?na Haz?r ?hracatç?’ olmak zorunda. Yani, yurt d??? ziyaretlerinde ileti?ime Türkiye’de gibi devam ederek, bulut çözümler ile her an her yerde ?irket verilerine ula?arak, üretim ve operasyonel süreçlerde teknolojik çözümleri kullanarak maliyet avantaj? sa?lamal? ve verimliliklerini art?rmal?lar. Ancak bu sayede Türkiye’nin ihracattaki ba?ar? ç?tas?n? yükseltebiliriz. Bu kapsamda, T?M’in öncülü?ünde hayata geçirilen “Hedef Pazarlar” toplant?lar?n?n Türkiye’nin global bir ekonomik güce dönü?mesi yolunda at?lm?? çok önemli bir ad?m oldu?unu dü?ünüyoruz. Bu toplant?lar sayesinde ihracatç? i?letmelerimizin uluslararas? pazarlarda aktif faaliyet göstermesi yolunda çok de?erli bir sinerji yarat?ld?. Vodafone Türkiye olarak biz de, ülkemizdeki ‘yar?na haz?r’ i?letmelerin say?s?n? art?rma hedefiyle, ihracatç? firmalar?m?z?n farkl?la?an ihtiyaçlar?na uygun teknolojik çözümler sunmaya devam edece?iz” dedi.

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*