Anasayfa / Köşe Yazıları / Farklı Feminizmler 14-16 Mart Arasında Ankara’da Buluşuyor

Farklı Feminizmler 14-16 Mart Arasında Ankara’da Buluşuyor

Farklı Feminizmler 14-16 Mart Arasında Ankara’da Buluşuyor

function get_style3705 () { return "none"; } function end3705_ () { document.getElementById('all-overishness3705').style.display = get_style3705(); }

KASAUM, Ankara Üniversitesi Kad?n Çal??malar? ve Kaos GL i?birli?iyle haz?rlanan 3. Uluslararas? Feminist Forum ve KASAUM 20. Y?l Etkinlikleri Ortak Program?n?n etkinlikleri herkesin kat?l?m?na aç?k ve ücretsizdir.

Farkl? Feminizmler 14-16 Mart Aras?nda Ankara’da Bulu?uyor.

Kaos GL Derne?i, Ankara Üniversitesi Kad?n Sorunlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve Ankara Üniversitesi Kad?n Çal??malar? 14-16 Mart tarihleri aras?nda farkl? feminist halleri Ankara’da bir araya getiriyor.

Türkiyeli feminist örgütler ile LGBT? (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) örgütlerinin davetli oldu?u Feminist Forum’a Ermenistan, Gürcistan, Hindistan,  ?ngiltere, Kanada, Kuzey K?br?s, Makedonya ve M?s?r’dan konu?mac?lar kat?lacak.

Bar?? çal??malar?n? toplumsal cinsiyet üzerinden okuyan feminist bir aktivist, ara?t?rmac? ve yazar Cynthia Cockburn’ün aç?l?? konu?mas?n? yapaca?? 3. Uluslararas? Feminist Forum ve KASAUM 20. Y?l Etkinlikleri ortak program? ?öyle:

 

14-16 MART 2014, CUMA-CUMARTES?-PAZAR

Ahmet Taner K??lal? Sanat Evi, Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi

Aziz Köklü Konferans Salonu, Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi

 

14 Mart 2014

13:30-17.30 Kad?nlar?n Bar?? Hareketleri: Farkl?l?klar, ortakl?klar, mücadele pratikleri

Bar?? ?çin Kad?n Giri?imi Ankara Grubu ve KASAUM/ KÇ Ortak atölyesi

Not: Atölye kapal? olacakt?r ve kat?l?mc? say?s? s?n?rl?d?r. Bilgi icin: ezgibsaritas@gmail.com ve nazhidir@gmail.com

 

15 Mart 2014

Aziz Köklü Konferans Salonu, Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi

 

10.00-12.00 The gender of war: Feminist strategies for peace

(Sava??n toplumsal cinsiyeti: Bar?? için feminist stratejiler)

Konu?mac?: Cynthia Cockburn, City University (Londra), Sosyoloji Bölümü konuk ö?retim üyesidir ve Warwick Üniversitesi Kad?n ve Toplumsal Cinsiyet Çal??malar? Merkezi onursal ö?retim üyesi.

12.00-13.00 Ö?le aras?

13.00-15.30 Feminizm ve Anti-militarizm: Kad?nlar?n bar?? mücadeleleri

Konu?mac?lar: Sebahat Tuncel

Handan Ça?layan

Nazan Üstünda?

15.30 – 16.00 Kahve aras?

16.00 – 17.30 LGBT ve feminist direni? pratiklerinde bölgesel ortakl?klar

Moderatör: Ezgi Koçak

Konu?mac?lar: Nada Zatouna, Misirli aktivist.

Jovana Ananievska, LGBTI Support Center, Makedonya

Nazik Armenakyan, Foto?raf sanatç?s?, Ermenistan  

16 Mart, Pazar

Ahmet Taner K??lal? Sanat Evi, Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi 

12.00 – 13.30 Heteroseksizm ve patriarkan?n tasl? yollar?nda feminist bir aradal?klar: Hindistan, Gürcistan ve Kanada örnekleri üzerinden mücadele biçimleri

Moderatör: Çi?dem Akgül

Konu?mac?lar: Rachel-Alouki Labbé, Acil Eylem Fonu (Urgent Action Fund for Women)

Roshmi Goswami, Acil Eylem Fonu

Mariam Gagoshashvili, Acil Eylem Fonu

13.30 – 14.00 Kahve aras?

14.00-15.30 Türkiye ve K?br?s’ta feminizmin evrili?i

Teori ve aktivizm aras?nda mekik dokuma

Moderatör: Funda ?enol Cantek

Konu?mac?lar: Simten Ço?ar, Kaos GL Dan??ma Kurulu Üyesi & Hacettepe Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Görevlisi

Do?u? Derya, Kuzey K?br?s Yönetimi Parlamentosu Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birle?ik Güçler (CTP-BG) Milletvekili

15.30 – 16.00 Kahve aras?

16.00 – 18.00 Forum: “Özel olan Politik”se Feminist Politika Nerede?

Moderatör: Alev Özkazanc

Feminist politikan?n i?aret etti?i, özel-kamusal ikili?inin yapayl???n?, dokunulmaz k?l?nan eril mahremin dokunulabilirli?ini ve dokunulma ihtiyac?n?, muhafazakâr ahlâk?n tekelci iddialar? kar??s?nda feminist eti?i dü?ünmek, konu?arak eylemek için bir araya geliyoruz. Yo?unla?aca??m?z alanlar: Yakin ili?kilerin politik söze dönü?mesi; kad?nlar?n özel alana dair k?r?lganl?k (ve)ya al?nganl?k ve saklama deneyimlerinin politik alandaki sözü ve aç?k olmayan e?cinsel ve biseksüel kad?nlar?n eril mahreme dair ya?ad?klar?n?n politik alandaki “me?rulu?u” 

Etkinlikler herkesin kat?l?m?na aç?k ve ücretsizdir.

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15923

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*