Anasayfa / Köşe Yazıları / Engeller Kurum Kültürü ile Aşılıyor

Engeller Kurum Kültürü ile Aşılıyor

Engeller Kurum Kültürü ile Aşılıyor

Yüksek güven kültürü olu?turup mükemmel bir i? yeri yaratmak, çal??an potansiyelinin artmas?n? ve hata oran?n?n azalmas?n? sa?l?yor. Hata oranlar?n?n minimuma inmesi insanlar?n canlar?n? emanet ettikleri sa?l?k sektöründe kritik öneme sahip. Great Place to Work taraf?ndan Amerika’da sa?l?k hizmeti veren ?irketlere yönelik yap?lan ara?t?rmada, yüksek güven kültürüne sahip ?irket çal??anlar?n?n duygusal sa?l?k sorunlar?n?n minimum seviyede oldu?u belirtiliyor. 

Kurum kültürü duygusal sa?l?k sorunlar?na ilaç oluyor

56 ülkede binlerce i?letmenin ve milyonlarca çal??an?n dahil edildi?i çal??malar sayesinde çal??anlar? ve ?irket kültürünü derinlemesine analiz eden Great Place to Work Enstitüsü, sundu?u analiz, verdi?i yüksek güven kültürü dan??manl??? hizmetleriyle nitelikli ve sürdürülebilir sistemler kurarak ?irketlerin mükemmel bir kurum kültürü olu?turabilmelerine yard?mc? oluyor. Çal??an odakl? yakla??mlar ve yüksek güven kültürü, sürdürülebilir ba?ar?yla birlikte ?irketlerin hizmet kalitelerinde büyük oranda art?? elde edilmesini sa?l?yor.

Duygusal sa?l?k sorunlar? sona eriyor

Great Place to Work taraf?ndan gerçekle?tirilen analizlere göre, her sektörde oldu?u gibi sa?l?k çal??anlar?n?n da yüksek güven kültürüne sahip i? yerlerinde çal??malar?, ba?ar?y? ve hizmet kalitesini art?r?yor. Yüksek güven kültürüne sahip ve çal??an odakl? yakla??mlar gösteren özel ve kamu sa?l?k ?irketleri, çal??anlar?n?n duygusal sa?l???n? önceden belirleyip önlem alabiliyor. Sa?l?k sektöründe faaliyet gösteren firmalar, duygusal sa?l?k sorunlar?n?n önüne geçmenin yan?nda sa?l?k hizmetlerinin kalitesini ve çal??anlar?n?n performanslar?n? art?rabiliyor.

Ekonomik performansta, hizmet ve rekabette öne ç?k?yorlar

Yüksek güven kültürüne yat?r?m yapan ?irketlerin mü?teri memnuniyeti ve sürdürülebilir ba?ar?lar?n? art?rd?klar?n? belirten Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Yapt???m?z ara?t?rmalarda, güveni kurum kültürlerine dahil etmeyi ba?aran ?irketlerin, ekonomik performans, hizmet kalitesi ve rekabet konular?nda öne ç?kt?klar?n? görüyoruz. Amerika ve Avrupa’daki ?irketlerin, çal??an odakl? yakla??mlar?n?n en temel noktalar?ndan birini sa?l?k konusu olu?turuyor. Amerika ve Avrupa’daki ?irketler, duygusal aç?dan güçlü çal??anlar?n, ?irketlerin verimliliklerini art?rd???n?n bilincinde. Analizlerimizde, sa?l?k sektöründeki ?irketlerin çe?itli uygulamalar ile çal??anlar?n?n duygusal sa?l?k sorunlar?n? en aza indirdiklerini görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin bu f?rsat? ?skalama lüksü yok

Geli?mi? ülkelerdeki refah seviyelerinin sadece ekonomik göstergelerle de?il, sa?l?k alan?na yap?lan yat?r?m ve kullan?lan uygulamalar?n geli?mi?li?i ile ölçüldü?üne dikkat çeken Toprak, sözlerini ?öyle sürdürdü: “Türkiye’de sa?l?k sektöründe kurum kültürü uygulamalar?n?n geli?tirilmesi için baz? çal??malar yap?l?yor fakat bu çal??malar?n yeterli düzeyde oldu?unu söyleyebilmek mümkün de?il. Yeni teknolojilerin h?zla benimsendi?i Türkiye’de, gerek özel gerekse kamu kurumlar?n?n kurum kültürü alan?ndaki çal??malara h?zl? uyum sa?lamalar? gerekiyor. Türkiye’de kurum kültürünü stratejik hedef olarak gören sa?l?k kurumlar?, verimliliklerini ve mü?teri memnuniyetini dikkat çekici oranda art?racaklard?r.”

Great Place to Work Hakk?nda:

Great Place To Work Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanla?m??, 5 k?tada ve 56 ülkedeki ofisleri ile sektör ayr?m? olmadan tüm ölçeklerdeki ?irketlere mükemmel i?yerlerini in?a etmeleri, geli?tirmeleri konusunda destek veren bir ara?t?rma ve dan??manl?k kurumudur. Great Place to Work’ün güvene dayal? felsefesi dünyan?n her yerinde çal??an odakl? ve yüksek güven kültürü yakla??m? ile mükemmel i? yeri kültürlerinin yarat?lmas?na katk? sunarken, ?irketlerin ekonomik performanslar?n? da art?rmalar?na yard?mc? oluyor. Kamu ve kâr amac? gütmeyen sektörler de dahil tüm sektörlere hizmet sunmaktad?r. Bu çal??malar? sebebiyle küresel dünyadaki ekonomik yap?lar? ve ?irket yap?lar?n? yak?ndan tan?makta; akademik alanda ve di?er ara?t?rma ?irketleri ile geli?tirdi?i i?birlikleri sayesinde de yöntemlerini sürekli geli?tirmektedir. 1991 y?l?nda kurulan Great Place to Work’ün Türkiye Ofisi 2012 y?l?nda aç?lm??t?r. Great Place to Work, 25 y?l? a?k?n süredir dünya çap?ndaki en iyi i?verenleri belirlemekte ve sonuçlar?n? kamuoyu ile payla?maktad?r. En ?yi ??verenler listeleri, i?veren markas?n?n duyurulmas? ve güçlendirilmesi için ?irketler taraf?ndan tercih edilen ve kabul görmü? bir ara?t?rmad?r. Enstitü’nün her y?l 7 bine yak?n i?letme ve 16 milyondan fazla çal??an? dahil etti?i analizleri, kurum kültürü alan?nda dünyada gerçekle?tirilen en geni? çapl? ara?t?rma olma özelli?ini ta??maktad?r. Hizmet verdi?i ülkelerdeki en iyi i?veren listelerinin yan? s?ra, 100 Best Workplaces in Europe (Avrupa’n?n En ?yi ??verenleri) ve World’s Best Multinationals (Dünyan?n En ?yi Çok Uluslu ??verenleri) listelerini haz?rlamaktad?r. Fortune’s 100 Best Companies To Work For listesi de Great Place to Work taraf?ndan belirlenmektedir.

 

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*