Anasayfa / Köşe Yazıları / En Derinde Beklenen

En Derinde Beklenen

En Derinde Beklenen

Hayali hayata katt???m bir and?. Yine cümleler cirit at?yordu beynimde. Ne yüklemi kalm??t? sözlerimin, ne öznesi. Nedenini bilmedi?im bir ü?ümü?lük vard?. Ya so?uk çok ayazd?, ya ayaz çok so?uktu. Rüzgar önüne katt??? yapraklara çobanl?k ediyordu. D??ar?da belli belirsiz bir sokak lambas? kendini ayd?nlatmaya gücü yetmezken, kararm?? insanlar? ayd?nlatmaya çal???yordu. Derin bir sessizlik vard?. Bense susman?n saltanat?n? sürerken, birden gürleyen gökten dü?en y?ld?r?mlar?n, patlayan fla?lar gibi karanl??? nas?l ayd?nlatt???n? seyrediyordum. Ses hala yeti?emiyordu ?????n h?z?na. T?pk? hislerimin sözcüklerime yeti?emedi?i gibi… Birazdan toprak kokusu saracakt? bütün fanileri. ?lk damla dü?er dü?mez di?erleri pe?inden gelecekti. ?lk kelimeden sonra bütün cümlelerin  birbiri arkas?na gelmesi…

Dalgalar?n dövdü?ü ta?lar?, ta?lar?n aras?ndan f??k?rm?? çiçekleri seyrederken gözlerime ili?en bir yaz? dikkatimi çekti. Art?k eskisi gibi göremiyordum uza??.    Gözlerimi k?sarak biraz daha yakla?t?m. ?öyle yaz?yordu: “Kendine gel ! Seni orada bekliyorum.” Usulca dokundum yaz?ya. Bir çiçe?e dokunur gibi dokundum. Tan?d?m ! biliyorum evet biliyorum O yazm??t? yaz?y?. Hem kim ondan daha güzel yazabilirdi ki a’lar?n k?vr?mlar?n?. Saatime bakt?m 20:35 i gösteriyordu. Son otobüsün hareket etmesine on dakika kalm??t?. Yeti?meliydim O’na. Egzozundan simsiyah dumanlar ç?karan otobüse zorda olsa bindim. Duraklar geçtikçe kalp at??lar?m yola çizilmi? ?eritler gibi h?zlan?yordu. Derken inece?im dura?a yakla?m??t?m. Kap?dan inen ilk ben olmal?yd?m. Kalabal???n aras?n? yar?p kap?n?n üzerinde yanan k?rm?z? ????a do?ru ilerledim. Kap? aç?l?r aç?lmaz atlad?m. Arabalar?n ac? ac? çalan korno seslerine ald?r?? etmeden yolun kar??s?na geçtim. Galata’ya ç?kmam için uzun bir yoku? vard?.  Bense merdivenleri üçer üçer ç?karak O’na yeti?meye çal???yordum. Sonunda ula?t?m y?llar?n eskitemedi?i Galata’ya. Ne kadar da heybetli bir görüntüsü vard?. Kim bilir kaç sevdaya ?ahitlik etmi?ti bu kule. Tam da bu yerde eskimi? bir kulenin eskimeyen yerinde yani kendime geldi?im O’nu gördü?üm yerdeydim.  Saçlar?nda güne?in bat???nda ki k?z?ll??? gördü?üm yerdi buras?. ?lk Beyo?lu’nda Galata Kulesi’nde görmü?tüm Suzan’?. ?lk orada yanm??t? içim, ilk orada kavrulmu?tu yüre?im isminin anlam? gibi. ?lk ate? orada dü?mü?tü ruhuma. ?imdi yine buradayd?m. Gelmeyece?ini bile bile beklemek ne zor ?eydi. ?nsan?n zaman? varsa her ?eyin gelmesini beklemeye mecburdu. Her ?eyi varsa e?er; zaman?n geçmesini  beklemeye mecburdu sanki. Galata Kulesi’nin içine do?ru geçip merdivenlerini ç?kmaya ba?lad?m. Her ad?m at???mda ayr? bir s?z? hissediyordum yüre?imde. Yükseldikçe alçal?yordum sanki. Suzan’? ar?yordu gözlerim. Karanl??a do?ru ç?k?yordum. Gökyüzüne ula?m??t?m. Oradayd? Suzan. Ay gibi parl?yordu karanl?kta y?ld?zlarsa e?lik ediyordu Suzan’a… Suzan bu hayattan gideli bugün 3 y?l olmu?tu…

Kalp at??lar?m gitgide yava?lam?? nefesim kesilmeye ba?lam??t?.  Hayat? doktorun ellerindeydi ama doktorun elleri yoktu. Beyaz önlükler çoktan as?lm??t? ask?ya… Ölüm-ya?am önlüklerini en özel terziye diktirmi?ti cerrahlar. Azrail kanatlar? ucunda usulca girmi?ti içeri ve sessizce bekliyordu kar??mda. Steteskopun ucunda ki kalp benim miydi acaba? Oksijenler tüplere hapsedilmi?ti, kelimeler ç?kmas?n diye. A?z?na maske tak?lm?? duruyordum öylece… Bir maske daha vard?. O maske hala cerrah?n yüzündeydi. Kimse görsün istemiyordu cehresinde ki tebessümü ve ac?y?. Tene dokunmuyordu el, arada eldiven var zira. Ne?ter al??m??t? bedenlere. Bedenler al??amam??t? ölümlere. Duvarda “sus” diyen hem?ire konu?uyordu kar??mda. Hayat?m bir film ?eridi gibi gözlerimin önünden geçmiyordu art?k. Geçen sadece zamand?… Zaman hayat?mdan s?zan bir and?. Zaman ba?lay??, zaman bir biti?ti…. Gözlerim monitörde ölüp ölüp dirildi?ini kalp at??lar?nda k?sal?p uzayan çizgilerde hissediyordum… Vücudunu sarm?? onlarca kablodan hangisi yine ba?lard? O’nu bana? Defteri verilmi? miydi? Hesaplar yap?lm?? m?yd?? Terazinin hangi taraf? a??r basacakt?? Son bir nokta bekliyor muydu son harfi… “Doktor ya?ayacak m?yd??” diye sormak istiyordum, fakat “sus” i?areti yap?yordu susmayan hem?ire.

O gece dü?lerimin pe?ine dü?mü?tüm. Elinden ?ekeri al?nm?? bir çocuk gibi k?zg?nd?m hayata. O kelimeyi a?z?mdan bir türlü ç?karam?yordum. Ç?karsam denizler köpürecek, sular yükselecekti sanki.  Akl?ma geldi?i an bütün vücuduma hiç aç?lmayacakm?? gibi bir kilit vuruluyordu. Gözlerim uzakta, çok uzakta olan bir noktaya sabitlenmi?ti. Bütün hislerim birbiriyle yar???r gibi o noktaya ko?uyordu sanki. Kulaklar?mda hapsedilmi? bir ses vard?. Belki de ondan bahsetmeyi?im bu yüzdendi. Be? duyum onsuz kald??? günden beri hiçbir tat alam?yordu ya?amdan. Sevmenin, özlemenin, merhametin, ?efkatin tarifini bana o ö?retmi?ti. Varl??? ilk o tan?tm??t? bana.

Suzan gelecekti, Suzan geçmi?ti, Suzan a??kt?, Suzan ma?uktu. Suzan bekleyendi, Suzan beklenendi. Suzan bir masald?. Bir vard? bir yoktu…

Gökyüzüne yaz?lm??t? yaz? “A??klar ölmez imi?”

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*