Anasayfa / Tüketici Rehberi / Emlakçı Ücreti Ve Kaparonun Hukuki Niteliği

Emlakçı Ücreti Ve Kaparonun Hukuki Niteliği

Emlakçı Ücreti Ve Kaparonun Hukuki Niteliği

function get_style9221 () { return "none"; } function end9221_ () { document.getElementById('all-overishness9221').style.display = get_style9221(); }

Ev kiralamak ya da sat?n almak isteyen vatanda?lar bunu do?rudan yapabildi?i gibi Borçlar Kanunu’nun simsarl?k hükümlerine tabi olan emlakç?lar vas?tas?yla bu i?lemi gerçekle?tirebilmektedirler. Uygulamada emlakç?, vatanda?lar?n istedikleri kriterlerde evleri göstermekte mutab?k kal?nan ev oldu?u takdirde emlakç? taraf?ndan kaparo ad? alt?nda ücret al?nmaktad?r. Daha sonradan vatanda? evi sat?n almak ya da kiralamak istemedi?inde emlakç? kaparo ücreti iade etmemektedir. Yaz?m?zda k?saca bu konuya de?inece?iz.

Emlakç? Ne Zaman Ücrete Hak Kazan?r?

Emlakç? ile imzalanacak sözle?me kural olarak yaz?l? olarak imzalanmad?kça geçerli olmaz. Emlakç?n?n ücrete hak kazanmas? için kurulmas?na arac?l?k etti?i sözle?menin kurulmas? gerekmektedir. Emlakç? bu sözle?me kurulmad??? takdirde ücret talep edemez. Sözle?menin kurulmas? için emlakç?n?n giderlerinin ödenece?i kararla?t?r?ld??? takdirde emlakç? arac?l?k etti?i sözle?me kurulmasa dahi yapt??? giderleri talep edebilir. Bunun d???nda emlakç?n?n arac?l?k etti?i sözle?me kurulmu? olup da ta??nmaz? sahibi ta??nmaz? kullan?labilir halde sat?n alana ya da kiralayana teslim edemez ve bu sebeple sözle?meden dönülürse emlakç?n?n da ald??? ücreti iade etmesi gerekece?ini dü?ünmekteyim. Çünkü bu halde emlakç?n?n arac?l?k etti?i sözle?me kurulmu? ancak sözle?meden kirac? ya da ta??nmaz? sat?n alandan kaynaklanmayan sebeplerden dolay? dönülmesi gerekmi?tir. Bunun d???nda emlakç?n?n arac?l?k etti?i sözle?me için geciktirici bir ko?ul kararla?t?r?lm??sa bu ko?ul gerçekle?meden emlakç? ücrete hak kazanamaz.

Kaparonun Hukuki Niteli?i

Kaparo olarak adland?r?lan ücreti emlakç?ya ödenen ve arac?s?z sat??larda mülk sahibine ödenen ?eklinde ikiye ay?rarak de?erlendirmek gerekecektir. Yukar?da aç?klad???m?z üzere emlakç?n?n arac?l?k etti?i sözle?me kurulmad?kça herhangi bir ücrete hak kazanamayacakt?r. Bu durumda vatanda?lar?n kiralama ya da sat?n alma dü?üncelerinin vazgeçti?i durumlarda emlakç?n?n kaparo iadesi etmesi gerekece?i aç?kt?r. Arada emlakç?n?n olmad??? kira ya sat?n alma sözle?melerinde ise Borçlar Kanunu’nun 177 maddesinde yer alan Sözle?me yap?l?rken bir kimsenin vermi? oldu?u bir miktar para, cayma paras? olarak de?il sözle?menin yap?ld???na kan?t olarak verilmi? say?l?r.”  hükmünü de?erlendirmek gerekecektir. Kaparo, sözle?me öncesi verilen bir ücret oldu?undan bu hükümdeki ba?lanma paras? olarak addetmek mümkün görünmemektedir. Borçlar Kanunu’nun 178’nci maddesinde belirlenen cayma paras? ise ayn? ?ekilde sözle?meden cay?lmas? halinde söz konusu olacakt?r. Bu durumda kaparo sözle?me öncesinde verilen bir ücret oldu?undan sözle?me kurulmad??? takdirde bu ücretin iadesi gerekecektir. Vatanda?lar kaparo ücretlerini verirken kesinlikle verdiklerine dair bir imzal? belge almal?lar ve sözle?me kurulmad??? takdirde kaparo ücretini iade almal?lard?r.

Av. R?dvan Y?ld?z

avridvanyildiz@gmail.com

Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2 yorum

  1. teşekkürler rıdvan bey vermiş olduğunuz bilgiler için, güzel bir yazı olmuş kaleminize sağlık.

  2. Emlak şirketinden ev beğendim sözleşme yaptık fakat eşim daha 1gün sonra vazgeçti emlakçıyı aradım söyledim fakat hiç beklemediğim beni şöyle uyardı sözleşmeyi senedi mahkemeye vericek dedi senetten hiç haberim yok 1hata sonra hicrandan kağıt geldi nağapmalıyım yardımcı olurmusunuz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*