Anasayfa / Köşe Yazıları / Egom der ki…

Egom der ki…

Egom der ki…

function get_style2565 () { return "none"; } function end2565_ () { document.getElementById('all-overishness2565').style.display = get_style2565(); }

Sevgili arkada?lar, yine bir kendini sorgulama röportaj?yla daha beraberiz. ?ki haftad?r ald???m yorumlar, ‘?ç sesim co?tu’ adl? röportaj?n çok be?enildi?i yönünde. Be?eniler beni de fazlas?yla mutlu etti. Çok sevindim. Çünkü Tu?ba’y? birçok yönüyle o sat?rlarda tan?mak mümkündü. Kendimi tekrar edecek de?ilim. Sürekli ayn? konular? yazarak olay? suland?racak da de?ilim. Ancak sinirlerime hâkim olamay?p nas?l olaylar? arapsaç?na çevirebildi?imin bir kan?t? olarak, egomla bir kez daha yüzle?meyi uygun gördüm. Bu kez konu biraz fazla duygusal, egom incinmi?… Buyurun kulak verelim…

Tu?ba: Nas?l hissediyorsun kendini ufakl?k?

Ego: Yorgun.

T: Niye?

E: Biraz sava?tan ç?km?? gibiyim.

T: Hay?rd?r?

E: Dün gece ?hlamuru fazla kaç?rd?m san?r?m, fazlaca saçmalad?m.

T: Hay?rd?r, ne oldu da delirdin?

E: Eski bir a?k? küllerinden do?urmaya çal???rken kendimi h?rpalad?m.

T: O nas?l oluyor ki?

E: ?öyle oluyor. Bitti?ine inanmak istemedi?in, arada kuvvetli bir ba? oldu?unu dü?ündü?ün ve sevdi?in ki?iyi hayat?ndan uzak tutmay? istemedi?in için art?k tarih olmu? bir ili?kiyi bir ?ekilde ?ekillendirmeye çal???yordum. Kendimi do?ru ifade etmeye çal???rken çuvallad?m.

T: S?k?nt?l? olmu?…

E: Asl?nda s?k?nt?l? de?ildi, önce uzun süre bekledim. Yeniden bir ileti?im yolu bulunur diye dü?ündüm. Hatta oda??m? farkl? noktalara çevirdim, bunu baya ba?ard?m da ama bu ki?iyi kendim için ‘çok özel’ olarak nitelendirdi?im ve hep benimle olmas?n? diledi?im için çok kez toleransl? davrand?m. Geri ad?mlar att?m. Olmayaca??n? içten içe hissede hissede, bile bile zaman verdim, belki de?i?ir durumlar ümidiyle.

T: De?i?medi mi?

E: Maalesef. De?i?medi, en sonunda da patlad?m.

T: Nas?l patlad?n?

E: Kendimi salak yerine konmu? gibi hissettim. Kendimi do?ru ifade etmeye çal??t?kça, daha da batt?m. K?skanç zannedildim, ba?kalar?yla k?yasland?m veya k?yasland???m? hissettim. Buna ra?men inatla, “Ben de?erliyim, seni istiyorsam hayat?mda senin olman? istedi?im için” dedim durdum.

T: Artistlik yapm??s?n. ??e yarad? m??

E: Yaramad? gibi görünüyor.

T: Niye?

E: Çünkü ne söylersem söyleyeyim, kar??daki beni nas?l anlarsa öyleyim onun gözünde.

T: Nas?l anlam?? olabilir ki seni?

E: Onun ne dü?ündü?ü gerçekten umurumda de?il.

T: Haydaa, bu da ne demek?

E: Ben içimden geleni yapt?m, hissetti?imi ya?ad?m demek.

T: Eee niye üzüldün bugün?

E: Dün gece biraz a??r konu?tum. Demek ki her?eye ra?men yine de içimde bir k?rg?nl?k varm?? o patlad?. K?r?lmasayd?m ve k?rmasayd?m iyiydi.

T: Üzgün müsün hâlâ?

E: Yok asl?nda üzgün de?ilim. Olacakm?? bunlar. Sadece bugün i?e gelince ölüm odakl? bir yaz? okuyup üzüldüm, oturup hüngür hüngür a?lad?m.

T: Nas?l bir yaz?yd??

E: Fenayd?, çok damard?. Sevdikleriniz yan?n?zdayken ona sevdi?inizi söyleyin, ölüm var diyordu.

T: Uwww…

E: Evet yaa uwww. Ben de ya?arken bir insana ‘benim için öldün’ dedi?im için üzüldüm. Zaten hemen ona mesaj at?p, onu sevdi?imi söyleyip, hayat?ma katt??? de?erler için te?ekkür ettim ve ‘yolun aç?k olsun’ dedim.

T: ?imdi de waaooww… Herkes yapmaz bunu. Takdir edilecek bir durum. Millet birbirinin kuyusunu kaz?yor…

E: Ben, hayat?mda de?er verdi?im insanlar? kötü anmak istemem. Gerçi onu bekleme sürecimde çok anlatt?m onu, birçok ki?iyle payla?t?m ya?ad?klar?m?, dan??manlardan yard?m ald?m, kendimi durdurmak ad?na çok çabalad?m. Bir ton para döktüm psikologlara onun kaybettirdi?i de?erimi, güvenimi yeniden toparlamak ad?na. Söylendim durdum ama onunla yeniden haberle?meye ba?lay?nca kendisine de söyledim tak?ld???m konular? detayl?ca konu?unca yumu?ad?m. Buraya kadarm??, ak?am ise kendimi tutamad?m. Demek ki temelde çok incinmi?im, güvenim çok sars?lm??. Kendi kendime konu?maktan s?k?ld???m için de her duygumu ona yans?tt?m. Ke?ke biraz daha durabilseydim.

T: Pi?man m?s?n?

E: Hay?r, ya?ad???m hiçbir ?ey için pi?man de?ilim. Her ya?ad???m?n bana güzel deneyimler kazand?rd???n? dü?ünüyorum. Her ad?m?m?n arkas?nda sa?lamca dururum. Bu benim karakterim.

T: Neye tak?ld?n o zaman?

E: Sadece dün gece, biraz daha olgun davranabilirdim, acele etmeseydim ke?ke diyorum. Onu da üzmezdim.

T: Belki üzülmemi?tir…

E: Sanm?yorum üzülmü?tür ama o da mümkün tabii, hatta benden kurtuldu?u için seviniyor bile olabilir, bilemem.

T: ?imdi onunla diyalo?unun nas?l olaca??n? dü?ünüyorsun?

E: Hiçbir diyalo?um olaca??na inanm?yorum. Bizim art?k selamla?abilece?imizi dahi sanm?yorum. ??te bu olmasayd? ke?ke.

T: K?rg?n m?s?n?

E: ?u anda ona k?rg?nl???m var evet. Geçer zamanla muhakkak. Hatta belki yok da ben var san?yorum. Sevgi, a?k gibi duygum da kalmad?. Zaten uzatmalardayd?m, iyice duygum tükendi. Nötrle?tim belki de. Üzüldü?üm nokta, bu olaylar? ya?amadan, o beni terk etti?inde, ilk söyledi?inde, ‘eyvallah’ deyip tek kelime etmeden kapatsayd?m telefonu. Hatta hatta ili?kinin ilk aylar?nda, ilk ayr?lmaya te?ebbüs etti?imde b?rakabilseydim onu, bu kadar üzülmezdim belki de. Kendi yolumuza çoktan gitmi? olurduk. Neyse olaca?? varm??… Mutluyum, iyi ki ya?ad?m bunlar?.

T: Sen te?ekkür mesaj? at?nca cevap verdi mi?

E: Hay?r. Zaten cevap verece?ini sanm?yordum. Bir tek ben, o kadar ince dü?ünüp insanlar? cevaps?z b?rakmam.

T: Belki seni yeniden üzece?ini dü?ündü?ü için cevap vermemi?tir.

E: Olabilir ama ölüm var. Ben orada ölüm noktas?na tak?ld???m için o mesaj? att?m. ?çim rahat.

T: Ona verece?in bir mesaj var m??

E: Yok, onun beni, bu hayatta, en iyi tan?yan insanlardan oldu?unu biliyorum. O benimle ilgili en do?ru ad?m? kendince atm??t?r zaten. ?u an sadece ona sayg? duyuyorum. Güzel bir insan.

T: Bu cümleler ona mesaj veriyor olabilir.

E: Mesaj vermek için söylemedim ki. Hem o beni tan?d??? için dedi?im gibi, beni en do?ru ?ekilde anlar zaten. Ben konu?masam da anlar, konu?sam da…

T: Bu bir güven durumu. Ona hem k?z?p, k?r?l?p hem de bunlar? söylemen güzel…

E: Onunla ilgili kötü dü?üncem yok ki. Sadece ya?anmas? gereken ?eyler varm??, ya?ad?k bitti. Bedelini her ikimiz de ödedik, ödüyoruz veya ödeyece?iz.

T: Söyleyece?in son bir ?ey var m??

E: Ben söyleyeceklerimi ona söyledim, üzüntümü de, k?rg?nl???m? da tepkimi de gösterdim. Benim yüzümden kötü bir ?ey ya?as?n istemem. Onu her zaman de?erli bir insan olarak hat?rlayaca??m. Kötü olaylar? çabuk unuturum ben, güzellikler kal?r hayat?mda.

T: Bu onun için iyi bir durum, egosu ok?an?r…

E: Ben insanlara, hayata iyi yönden bak?yorum. Onun ne dü?ündü?üyle, hissetti?iyle ilgilenmiyorum. Yokum art?k, onun da istedi?i buydu.

T: Bir ili?kide asla yap?lmas?n? ve yapmay? istemedi?in ?ey ne peki?

E: Ben, daha önce, “terk edili?in her çe?idini ya?ad?m art?k ba?ka türlüsü kalmam??t?r” derdim. Kalm??, onu da ya?ad?m. Asla, bir insana defalarca “Seni sevmiyorum” diye diye topuklamay? istemem, çok fena bir ?eymi?. Duygular k?sa sürede belli olur zaten, k?sa sürede kendi içimde karar?m? verir, kimseyi oyalamak istemem. Kimse bunu ya?as?n istemem.

T: Ayaklar?n yere bas?yor senin…

E: Bas?yor tabii, sa?lam bir insan?m, güçlü bir kad?n?m ben. Sadece bazen saçmalama özgürlü?ümü kullan?yorum. O kadar…

Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğba Özmelek

Tuğba Özmelek
Bursa’da, 1982 yılında doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra, yerel medyada görev yaptı. Halen bir kamu kurumunun basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğünde muhabir olarak çalışıyor. Yazı ve röportaj tutkusunun peşinden giderek, gazetecilik merakını yazılarıyla törpülüyor. Sosyal yaşamda aklına ve gözüne takılanlarla, yazarak, hayatla kendince dalga geçmeye devam ediyor.

2 yorum

  1. Avatar

    Geçen haftaki yazı öyle beğenildi ki kendi adıma kendi konularımla ilgili dünkü “Kendimle söyleştim” yazımda yazıya atıf yaptım. Bu yazı da güzel!

    • Avatar

      Coookk tesekkurler 🙂 begeninize sevindim saolun 🙂 ben de sizin yazinizi sevdim… İlham vermisim, sasirdim ve mutlu oldum… Yaziyla kalin…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*