Anasayfa / Köşe Yazıları / Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca çizdi?imiz Küre Da?lar?n? me?erse her gün kar??m?zda görürmü?üz. Bu gün yolda gelirken bir yay?nevinin ?öyle bir reklam?n? gördüm “Ar?imet de masas?nda çok çal??t? ancak kald?rma kuvvetini hamamda buldu.” E?itim sistemimiz ne yaz?k ki çocuklar?m?z? hayattan izole edip odalar?na kapat?p saatlerce test çözdürmek, ya da y?llanm?? küflenmi? bilgileri beyinlerine doldurmalar?n? istemekten ba?ka bir ?ey de?il. Mark Twain taraf?ndan söylenmi? ?öyle bir söz var “Okulun e?itimimi engellemesine asla izin vermedim.”  E?itim sistemimizin çocuklar?m?z?n e?itimine engel olabilece?ini hiç dü?ündük mü? Teorik ve pratik bilgi aras?nda bir denge üzerine e?itim sistemimizi in?a edebilmi? de?iliz. Teorik ve pratik bilgi aras?nda do?ru bir denge kurulmad??? durumlarda ortaya sürdürülebilir ba?ar? ç?kmayacakt?r.

E?itim Sistemimiz Nas?l Yap?land?r?lmal??

E?itim sistemi ile ilgili her e?itim y?l? ba??nda ilerici-gerici gibi alt? bo? tart??malar manipülasyondan ba?ka bir ?ey de?il. Öncelikle Bat?’n?n çöplü?ünden al?n?p getirilen her ?eyi ilerici gören zihniyetin neyi savundu?unu dahi bildi?ini sanm?yorum. Pozitivizm anlay???n?n hakim oldu?u e?itim sistemimiz, ad?na bilim denilen dogmalarla çepeçevre sar?lm??t?r. Halbuki bilimler aksiyomlar üzerine kurulu olup bu aksiyomlar de?i?ti?inde bilimsel oldu?u iddia edilen tüm edinimlerin i?levlerini kaybetmesi sonucu ortaya ç?kacakt?r. Durumu bir f?krayla anlatacak olursak “Bilim adam?, laboratuarda, beyaz tezgah ba??nda oturmaktad?r. Önünde bir kavanoz, sivri uçlu minik bir makas ve c?mb?z vard?r. Kavanozun içinde bir miktar pire, yan tarafta bir defter, kalem.
C?mb?zla kavanozdan bir pire ç?kar?r, tezgah?n üzerine koyar. “S?çra!” diye hayk?r?r. Pire s?çrar. Adam deftere bir ?eyler yazar. Bir pire daha al?r, itinayla tutar ve bacaklar?n? keser. Tezgah?n üzerine koyar. “S?çra!” der. Pirede yok bi hareket! Yine defterine döner ve yazar: “Pirelerin bacaklar? kesildi?inde kulaklar? duymaz”. Bilimlerin birtak?m varsay?mlar ve olgular üzerine kurulu oldu?unu ve bunlar?n her an her dönem de?i?ebilece?ini dü?ünmeden ad? bilim olan her ?eyi kutsal kabul etmenin sonuçlar? bilimi tamamen reddetmekten çok da farkl? de?ildir. Pozitivizm üzerine kurulu bir e?itim anlay??? da tamamen metafizik üzerine kurulu bir e?itim anlay??? kadar risk ta??maktad?r. Bat?’n?n çöplü?ünden ald???m?z yöntemler yerine milletimizin kendi öz tecrübeleri ile evrensel yöntemlerin harmanlanarak milli yap?m?za uygun bir model geli?tirme aray???nda olmad???m?z takdirde e?itimde sorunlar?m?z? çözmemiz kolay de?il.

Sorunu Do?ru Yerde Mi Ar?yoruz?

Bir Nasrettin Hoca f?kras? var. Nasrettin Hoca, bir gün yüzü?ünü kaybetmi?. Aram??, aram?? bulamam??. Can? s?k?lm??, soka?a ç?km??.

Orada da sa?a sola bak?nmaya ba?lam??.

Yoldan geçen kom?usu durup sormu?.

-Ne ar?yorsun Hocam.

-Evde yüzü?ümü kaybettim de.

-?lahi hoca, öyleyse neden burada ar?yorsun?

-Eee! ?çerisi pek karanl?kta.

Birçok sorunda oldu?u gibi sorunun temel noktalar?na e?ilmek hem me?akkatli hem de karanl?k oldu?u için kimse sorunlar?n temel noktalar?na ili?mek istememektedir. Bunun yerine daha ?ekli ve görüntüde(-m?? gibi) düzeltmeler ya da de?i?iklikler kolaya gelmektedir. E?itim sistemimizde de hukuk, ekonomi, üniversiteler gibi sorunlu alanlarda da zihniyet de?i?iklikleri, temel reformlar yap?lmad?kça sorunlar?n giderilmesi mümkün de?il. Elbette ki sonuçlar?n? uzun y?llar sonra gösterecek temel reformlara yönelmek büyük özveri ve büyük cesaret istiyor. Bunun yan?nda kolaya gelen günü kurtaran politikalar?n tercih edilmesi olmaktad?r. Belirtmekte fayda var ki kolay?n tek avantaj? kolay olmas?d?r.  Ancak ülkemize ve bize de?er katacak, büyütecek olan her ?ey, sab?r ve emek isteyen zor olanlarda gizlidir.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*