Anasayfa / Köşe Yazıları / Düpedüz Tutarsızlık Bu!!

Düpedüz Tutarsızlık Bu!!

Düpedüz Tutarsızlık Bu!!

Bir Per?embe gecesi Nasrettin Hoca eve ak?am yeme?ine gitmi?. Kar?s? ona bir tabak fasulye getirmi?. Hoca fasulyeyi duvara f?rlat?p, “fasulyeden nefret ediyorum” diye ba??rm??.

Kar?s?, “Hoca” demi?. “Seni bir türlü çözemiyorum. Pazartesi gecesi fasulye seviyordun, Sal? gecesi fasulye seviyordun, Çar?amba gecesi fasulye seviyordun ama ?imdi bir anda fasulyeden nefret etti?ini söylüyorsun. Düpedüz tutars?zl?k bu!

Birkaç gün önce 2015 y?l?n? geride b?rak?p 2016 ’ya merhaba dedik. Hayata bakt???m?z pencereler ne olursa olsun hepimiz yeni bir y?l?n eskisinden çok daha fazla sa?l?k, mutluluk, sevgi, ho?görü k?saca çok daha olumlu ve ço?ku ile kabul edece?imiz güzellikler getirmesini diledik.

Tüm kurum ve kurulu?lar y?lsonu gelirken o y?la ait gelir- giderlerinin hesab?n? yaparlar. Bizler de takvim yapraklar?nda bir y?l devrilip yeni bir y?la ba?lang?ç yaparken benzer bir gözden geçirme yapar?z genellikle.

Önceki y?llarda “ald???m?z m?, yoksa verdi?imiz kararlar m? oldu?una karar veremedi?im” kararlar?m?z? sorgular?z.  Yani karar al?nan, yoksa verilen bir ?ey midir, yoksa sadece karar m? ald?r?l?yoruz? Bunun yorumunu felsefecilere b?rakarak devam edeyim.

Bizim ne yapmam?z- yapmamam?z, olmam?z- olmamam?z gerekti?ini en iyi bilen!  Aile, toplum, medya, t?p otoriteleri vb. ?imdi en do?rusu budur ve buna uyman?z sizin için en faydal?d?r diyor. Yar?n bu ba?ar? ölçütleri de?i?ebilir, ba?ka hedefler koymam?z gerekebilir.

 Demek istedi?im o ki; belki de bize ald?r?lan o kararlarla yeni bir y?la ba?l?yoruz.

Genellikle ?u anda eksik, yetersiz oldu?unu dü?ündü?ümüz ve kendimizi suçlu hissetti?imiz her konuda yeni y?lda harekete geçme istedi?imiz olur.

Spor, düzenli uyku, daha hedefli ve h?rsl? çal??ma gibi yeterli düzeyde yapmad?klar?m?z;

Sigara, içki, al??-veri?, fazla yemek yeme ve kilo alma gibi yapt???m?z ama zararl? oldu?unu kendimizin de içten içe itiraf etti?i;

Daha fazla sosyal olmak,  internette daha az zaman geçirmek, hobiler için zaman yaratmak,  bir sahil kasabas?na yerle?mek, do?ayla iç içe ya?amak, yaln?z olanlar için sevgili vb. hayaller ve daha az ölçülebilir hedefler gibi.

Ne var ki bizim içimize sinmeyen bu kararlar;  yeni y?l?n belki birkaç günü etkisini sürdürür ve sonras?nda bizler gene eski al??kanl?klar?m?za geri döneriz. Geride ise kendimize verdi?imiz sözleri tutamaman?n yaratt??? suçluluk hissi; ba?kalar?na itiraf edemesek bile, içten içe kendimizi ba?kalar?n?n gözüyle yetersiz, beceriksiz görmekten do?an iç s?k?nt?s? kal?r.

Sa?l?k deyince ilk akl?m?za gelen fiziksel beden oluyor.  Asl?nda sa?l?k “Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO)nün de kabul etti?i ?ekliyle, Fiziksel (bedensel), Zihinsel ve Ruhsal tam iyilik hali”.  ?nsan zihni, dü?ünceler ve bunlara ba?lad??? duygular ile kendine hastal?k yarat?p ve ilaç oldu?una inand??? bir ?eker kapsülü ile de iyi?ebiliyor. Buna t?p dilinde  “placebo; yalanc? ilaç” etkisi deniyor ve bütün t?p fakültelerinde ders olarak da anlat?lan bir gerçek.  ?nançlar?m?z biyolojimizi etkiliyor. Buradan gelmek istedi?im nokta ?u ki; ?nsan kendi bedenin ihtiyaçlar?n? dinleyerek, hissederek kendisi için en iyi olan? ke?fedebilir. Bedenin bilgeli?ine, akl?na itibar etmek gerekiyor.

Bu yaz?n?n konusu yeni y?l için ” size ne kararlar ald?rabilirim” olsun istemedi?im için sa?l?kl? bir ya?am için herkesin hem fikir oldu?u birkaç maddeye yorum getirmek istedim.

UYKU

Derin ve karanl?ktaki uyku ba????kl?k sistemi için son derece faydal?. Vücuda bu onar?m zaman? tan?nmad???nda;  nezle, gripten, kansere kadar hastal?klarla mücadelede zay?f bir ba????kl?k sistemi söz konusu olabilmekte. Özellikle en derin uykuda geçen 2 saat aral??? ki?iye göre de?i?ebilmektedir. Herkesin kendi derin uyku ritmini bulmas? önemlidir.

Ya? ve kas düzeyini kontrol eden büyüme hormonlar? da uyku s?ras?nda üretildi?i için yetersiz uyku göbeklenme sürecini de h?zland?rmaktad?r.

K?LO VERME-ZAYIFLAMA PROGRAMLARI

Ki?inin yine bedenini dinleyerek hangi yiyeceklerin ona iyi geldi?ini hangilerinin iyi gelmedi?ini bulmas? önemlidir. Bedeninize en uygun yiyece?i bulmak için belki de birçok deneme yapman?z gerekiyor ama sonunda buldu?unuzda onu istedi?iniz kadar de yeseniz o kilo yapmayacakt?r. Nasrettin hoca gibi tutars?z olmak zorunda kalmadan belki sana uyan yiyece?i her gün yiyebilirsin.

Haz?r olan, kokusu, görüntüsü ile cazip olan yiyecekler yerine, yiyece?i görmeden can?n?n, bedeninin en çok neyi istedi?ine odaklanarak seçilen yiyeceklerle doyum söz konusu olur. Yoksa cazibesine kap?l?p yenen yiyecekler bedenin ihtiyac? olmad??? için doyum ya?atmayacakt?r.

SPOR-EGZERS?Z PROGRAMLARI

Genelde her yeni y?lla birlikte spor kulüpleri yeni üyeler kazan?r ve en iyi ihtimalle birkaç ay sonra bunlar?n büyük bir yüzdesi ortada gözükmez. Herkes gelecek olsa zaten salonlar yetmez. Belki kasl? bir vücut, düz bir kar?n için bir süre ac? çekmeye katlan?labilir ama kendi tecrübelerimden de gördü?üm en kolay bahane üretilen vazgeçi?tir.

Belki gene ideal erkek-kad?n vücut ölçüleri de?il de kendi bedenimizin mutlu oldu?u ölçüleri koruma hedefi koymak daha gerçekçi olabilir ve suçluluk da hissettirmez. Profesyonel bir sporcu de?ilsen, a??r antrenmanlar yapman gerekmiyor.  Yine dans etmek, yüzmek de keyifli ve son derece faydal? aktiviteler olarak ya?am tarz?m?zda yer bulabilir.

 K?? günlerinde karanl?k havan?n insan?n ruhsal durumu üzerine olumsuz etkisi olur genellikle.  Bunu en aza indirmek üzere her f?rsatta aç?k havada hareket etmek de iyi bir karar olabilir.

Yürümek, ko?mak, olabildi?ince do?ada zaman geçirmek; Mekanikle?meden, otomatik olmadan fark?nda olarak,  keyif alarak iyi gelecektir mutlaka. Bedensel aktiviteler ile daha çok nefes ve oksijen alan vücutta,  lenf sistemi de uyar?l?r ve vücudun zehir at???, kan temizlenme h?z? artar. Yap?lan her aktiviteyi farkederek, keyif alarak yapmak bedene rahatl?k, gev?eme sa?layacakt?r.

S?GARA ve di?er zararl? al??kanl?klar

Genellikle bize zarar? dokundu?unu dü?ündü?ümüz her dü?manla sava?ma e?ilimi vard?r. Sigaraya, alkole, uyu?turucuya kar?? sava? açar?z. Oysa sava?t???n?z ?ey size yeni dü?manlar kazand?rmaktan ba?ka bir ?eye yaram?yor.  Onun yerine bedenimize zarar veren al??kanl?klar?m?z? farketmek, kabul etmek ve kökenine inmek daha do?ru bir çözüm gibi görünüyor. O zaman yerine ba?ka bir zararl? al??kanl??? koymadan vazgeçmek mümkün olabilir.

Yeni bir y?l? kar??larken, bize ba?ar?l? bir insan?n tan?m? olarak dayat?lm?? olan tüm kal?plar?n, özümüzle uyum içinde olmad???nda i?e yaramad???n? vurgulamak istedim. Ayr?ca bunun için suçluluk duymam?z gerekmedi?ini de. Dü?üncelerimiz, duygular?m?z ve bedenimizin sa?l???n?n bir bütün oldu?unu hat?rlatarak yeni y?lda sizin için en iyi olas?l?klar?n ya?am?n?za akmas?n? diliyorum.

Sa?l?kla kal?n

Dr. Deniz ÖNER

 

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*