Anasayfa / Köşe Yazıları / Fitoterapist Bio Enerji Ve Beslenme Uzmanı Dr.İsmail Soner Sekman

Fitoterapist Bio Enerji Ve Beslenme Uzmanı Dr.İsmail Soner Sekman

Fitoterapist Bio Enerji Ve Beslenme Uzmanı Dr.İsmail Soner Sekman

function get_style5223 () { return "none"; } function end5223_ () { document.getElementById('all-overishness5223').style.display = get_style5223(); }

De?erli okuyucular?m için keyifli sa?l?kl? ya?am?na konuk olduk.

Sorular?m?za en içten cevaplar?yla Dr.?smail Soner Sekman röportaj?…

 

 -Fitoterapist yani bitkilerle tedavi anlam?na gelir. Kar??mda de?erli hocam Dr.Soner Bey varken sormak istiyorum. Hocam hastal?klar?n tedavisinde gerçekten bitkilerin gücü var m??

 Var tabiki  ama burada önemli olan nokta ?udur ki bitkinin  topland??? mevsim, toplanma ?ekli, kurutma ve uygun ?artlarda saklamad?r.Bunlara dikkat edilirse bitkilerin enerjileri vard?r ve enerjilerinden faydalanabilirsiniz. Ülkemizde ve dünyadan bitkiler topland?ktan sonra mikrodalga f?r?n ve ?s?nlama yöntemleriyle kurutulmakta olup bu da bitkilerden bekledi?imiz ?ifay? yok etmektedir. Dolay?s?yla sizin sat?n ald???n?z ?ifal? bitkilerin bu özelliklerinden dolay? etkisini göremezsiniz

-Peki yarar?n? görece??m?z bahsetti?iniz sistemle üretilmis bitkileri nerden temin edebiliriz?
Gölgede do?al kurutma yan? en ilkel yöntemlerle üretilmis olan bitkileri alabilirler

-Hocam hastal?klar için bitkisel formülleriniz var m??

 Elbette! Ki?iye ve kan grubuna özel tedavi yöntemlerimiz var.

-Örnek vermek gerekecek olursak?
Sindirim problemi ya?ayan okuyucular?n?z ?c?n her sabah 3 tane zeytin cekirde?i yutabilirler. Her sabah yulaf kepe?i tüketebilirler. Sadece kan grubu 0 olan okuyucular kullan?lmas? tavsiye etmiyoruz

-Sa?l?kl? ya?am için eklemek istedikleriniz var m??

 Unlu mamüller, ?ekerli g?dalar ,asitli içecekler bunlardan uzak durun. Haftada bir gün kendinizi ödüllendirebilirsiniz

-Hocam yaz mevsimindeyiz ve de?erli okuyucular?m için özel önerileriniz var m?d?r?
Yaz aylar?nda ferahlat?cak vücuttan su kayb?n? önleyecek uzun sure aç?kmay? engelleyen ve  sakinlestirici etkisi yapan kar???m ?erbetini önerebilirim. Yap?l???na gelince ,
1 lt s?cak yada so?uk suya 15gr hibusküs b?tk?s?, 5 gr zencef?l toz yada ya?ta olabilir, 2 adet kabuk tarç?n, 2 yemek kas??? süzme bal kar??t?rarak haz?rlanabilir. E?er so?uk haz?rlanm??sa 20 dakika, s?cak olarak haz?rlanm??sada 5 dk sonra süzülüp içilir haline gelir. S?cak olarak haz?rlan?rsa ?erbet oda s?cakl???na geldi?inde bal içine konulur.Çünkü, Bal 40 derece ve üzer? toksik etki gösterir.
Yaz mevsiminde ara at??t?rmalar için kuruyemi?lerden; ceviz, badem, f?nd?k, antep f?st??? toplam?nda kend? avuç içinizi geçmicek ?ekilde tüketebilirsiniz.

– Aaa Hocam yaz denince ilk akl?ma gelen karpuzdur.Öneriyor musunuz?

Karpuz elbette yenmelidir ama ?eker hastalar?nda bir dilim geçmicek ?ekilde ve üzerine toz tarç?n ekleyerek ve karpuzun çekirdeklerini ci?neyip yiyerek tüketebilirler

-Peki hocam diyet yapmak isteyen okuyucular?m için i?tah azaltan yiyecekler olarak tavsiyeleriniz nelerdir?

 Diyetlere kar??y?m . Diyet yoktur.Sa?l?kl? ya?am için sa?l?kl? beslenme vard?r. Asl?nda olay ne kadar yedi?imiz de?il hangi besini ne zaman yedi?imiz önemlidir
Örne?in, kan grubu 0 olan okuyucular?n?z unlu mamüller süt ürünleri tereya?? hariç, yumurta ve gibi ürünler tüketmemelidir. Tükettikleri zaman kendilerine en ufak bir faydas? olmayacakt?r.
Özellikle bu?day?n içerisindeki gluten proteini dola??mdaki calsiyumu kirece dönü?türerek damarlarda plaklar?n olu?mas?na neden olur bu da damarlar?m?z? t?kar. Ve dolay?s?yla 0 kan grubu olan okuyucular?n?z sindirim, dola??m eklem, varis, kalp hastal?klar? en çok onlarda görülür.

-Hocam nedense diyet yap?nca gece at??t?rmas? çok s?k rastlad???m?z bir durumdur. Gece at??t?rmalar? için imdad?m?za yeti?ebilir misiniz?

 Tabiki ö?len menüsünde protein almak zorundas?n?z. Protein miktar? ki?inin kg bas?na 1.5 gr protein almal? ve ö?len kaliteli protein kayna?? almazsan?z aksam açl?k krizlerini engelleyemezsiniz.Vücutta insülün direnci olu?mu?sa yine durdurmazs?n?z.Bunun için gün içerisinde tarc?n ve limondan olu?an bir çay içebilirsiniz. Buna ra?men gece açl?k krizlerini bast?ram?yorsan?z bir kase yo?urda bir tatl? kas??? toz tarç?n ve bir tatl? kas??? polen ilave edin.Kar??t?r?p yiyebilirsiniz. Üzerine bir bardak su için
Kar???m? süt ile de yapabilirsiniz .

Hocam sadece bayanlar için özel bir çay formülünüz var m?? Bayan okuyucular?m?n çok merak etti?i bir soru oldugundan özellikle  sormak ?sted?m

Elbette var. Calsiyum ,protein , demir deposu olmas?n?n yan? s?ra içerisinde do?al östrojen hormonu bulunan lezzetli bir icecek tarifini vereyim. 100 gr soya fasulyesini bir gün öncesinden 2 bardak su da bekletin. Ertesi gün suyu süzüp yar?m lt suda fasulyeler yumusay?ncaya kadar k?s?k ate?te pi?irin. Daha sonra içindeki suyla beraber blenderle geçirin.Bir tulbent yard?m?yla suyunu süzün oda s?cakl???ndaki bu kar?s?ma bir yemek kas??? süzme bal ilave edin. So?uk yada s?cak terc?he gore içilebilir. Bunu içti?inizde kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz. Ciltteki problemlerde, kemik erimes?nde ayn? zamanda günlük prote?n ihtiyac?n?z? kar??la?m?s olacaks?n?z. Genc ve dinam?k kalman?z? sa?l?yor ama bu kar???m? erkekler denemesin. Çünkü östrojen seviyesini artt?yor.

-Bu kadar yararl? bilgilerden sonra dü?ünüyorum ki size ula?abilen ?ansl? insanlardan biriyim.Peki hocam ula?amayanlar için ileti?im bilgileri verebilir misiniz?

 ismailsonersekman@gmail.com adresine mail atarak asistanlar?m arac?l?g?yla bana ula?abilirler. Kanser, timör ,felçli a??r hastalara evlerinde sa?l?k hizmeti vermekteyiz. Dünyada tedavisi olamayan hiçbir hastal?k yok önemli olan do?ru kaynaklardan hizmet almak. Mesela Hepat?t B modern t?pta tedavisi yok hem ta??y?c?s?nda hem hastas?nda . Biz bunlara bio enerji yöntemiyle 15 gün içerisinde iyile?mesine vesile oluyoruz. Bu süreç içerisinde ücret alm?yoruz. 15 gün sonra temiz raporlar?n? getiriyorlar

– O kadar güzel bilgiler payla?t?n?z ki hocam ! Peki bu kadar güzel bilgileri bir kitapta toplamay? dü?ündünüz mü?

Sem?ner ve konferanslar?mda gelen yo?un taleplerden sonra kitap yazmak ihtiyac? do?du. Sonbaharda kitab?m raflarda bulunacak in?allah. Bitkiler nas?l haz?rlan?r ,evden do?al bitkisel ya?lar nas?l uretebilirsiniz, yiyerek aç kalman?n nas?l kalaca??n? gibi yararl? bilgilerden bahsedecegim

-Keyifli bir röportaj?m?z?n da sonuna geldik. De?erli bilgileriniz ve bizi k?rmay?p k??stl? zaman?n?zdan bize ve de?erli okuyucular?ma zaman ay?rd???n?z için Çok te?ekkür ediyorum hocam.

Ben te?ekkür ederim. Benim için de keyifli bir röportajd?. Sa?l?kl? ya?am diliyorum tüm okuyucular?na..

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Esra Tepeli

İstanbul'da doğup büyümüş bir kız olaraktan tam bir İstanbul aşığıyım.. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul'da, Ünıversiteyi ise Muğla'da okudum. Uzman estetisyenim. Küçüklüğümden beri hobi olarak başladığım yazılarıma profesyonel olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda cesurhaberci.com sitesinde de köşe yazarlığı yapmaktayım. Bundan sonra yazılarımı değerli webunya.com okuyucuları için de paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*