Anasayfa / Köşe Yazıları / Dr.Astrolog Şenay YANGEL “26 ŞUBATTA BALIK BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA YANSIMASI” nı anlattı…

Dr.Astrolog Şenay YANGEL “26 ŞUBATTA BALIK BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA YANSIMASI” nı anlattı…

Dr.Astrolog Şenay YANGEL “26 ŞUBATTA BALIK BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA YANSIMASI” nı anlattı…

KOÇ: Bu hafta hayat?n?z? daha iyi hale getirmenin yollar?n? dü?ünebilir ve haftan?n ba?lang?c? olarak ?u an sahip oldu?unuz i?inizi ili?kilerinizi daha iyi hale getirecek f?rsatlar? ke?fedebilirsiniz. Heyecan verici geli?meler ile kar?? kar??ya oldu?unuz enerjiler sizleri güçlü k?lacak. Küçük ?eylerden heyecanlanabilir yükselen enerjinizle hayranl?k uyand?rabilirsiniz çevrenizde. Hafta ortas?ndan itibaren finansal konular da ve i? hayat?n?zda , ilerleme kaydedebilir ve do?ru yolu izlemek için uzun vadeli planlar?n üzerinde çal??abilirsiniz. Çar?amba günü, yönetici gezegeniniz Mars ?n Pluto ile olu?turaca?? kombinasyon ile rakipleriniz ile sava?abilir i?inize istedi?iniz zaman nas?l sahip ç?kt???n?z? ya?ayarak ö?retebilirsiniz. Hafta boyu  her ?eyi kontrol alt?nda tutmak için mücadele edebilirsiniz. Haftan?n ilerleyen günlerinde i? ve finansal konularda nas?l bir yol izlemeniz gerekti?ine i? birlikleri ile   odaklanabilirsiniz ve haftay? sezgisel ve yarat?c? enerjiler ile do?ru de?erlendirmenin sevincini ya?ayarak tamamlayabilirsiniz. A?k hayat?n?zda ise e? ya da sevgilinizden dü?ündüklerinizi de hissettiklerinizi de saklama e?ilimi içinde olmamal? onunla iyi kötü her ?eyi payla?mal?s?n?z. Bunu yapt???n?z anda gölgeler huzursuzluklar kalkacak üzerinizden ve güven tazeleyerek ili?kinizi daha keyifli ya?ar hale gelebileceksiniz. Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin 12.nci evinizde gerçekle?ecek. Tutulma enerjisi ile  Hayalleriniz dü?ünceleriniz gerçekle?ebilir. Tutulma enerjisini pozitif yönde kullanmal?s?n?z. Ruhsal ve psikolojik sorunlar?n?z? alt edebilir  gizli dü?manl?klar  besleyen ki?ilerin kimler oldu?unu tespit edebilirsiniz. Tutulma enerjisi ile inançlar?n?z heyecanlar?n?z sezgileriniz yükselecek ve kendi kendinizi hastal?kl? dü?üncelerinizden iyile?tirecek gücü yakalayabileceksiniz. Tutulma saatinde dua etmeli meditasyon yapmal? ve yönetici gezegeniniz Mars?n cesaretini yüre?inizde hissederek her zorlu?un a??l?r oldu?una inanmal? k?rg?nl?klar?n?z? k?zg?nl?klar?n?z? ard?n?zda b?rakmal?s?n?z.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Güzel günler sana gelmez sen onlara yürüyeceksin. Hz. Mevlana

Koç için haftan?n en iyi günleri: Pazartesi ve Sal?

BO?A: Bu hafta i? ve e?itim hayat?n?za daha çok ö?renmek kendinizi geli?tirmek için yo?unla?abilir ba?ar?l? olaca??n?z deneyimler kazanabilirsiniz. Bu hafta ö?rendi?iniz her ?ey sizleri daha ba?ar?l? ve bilgi sahibi k?lacak. Pratik ve odaklanm?? olman?z pek çok ki?iyi rahats?z etse de arad???n?z her ?eye ula?acak kafan?za tak?lan soru i?aretlerinin cevab?n? bulmu? olman?n avantajlar?n? yakalayacaks?n?z. Disiplin her konuda söz sahibi olman?z? sa?larken özel ya?am?n?z ile ilgili konular da sevdi?iniz insana kar?? güven duygunuz zay?flad?ysa bu hafta kar??n?za ç?kacak ipuçlar? ile merak?n?z? giderecek ve ili?kinizde rahats?zl??a sebep olan gerçekleri ke?federek sorunlar? a?abileceksiniz.  Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 11’inci evinizde gerçekle?iyor. Dostlar ve birlikte hareket etti?iniz insanlarla ac? tatl? olaylar deneyimleyebilirsiniz. Yeni insanlar la yeni ba?lang?çlar yapabilirisiniz. Çözülmemi? geçi?tirilmi? duygusal bir mesele  kar??n?za ç?kabilir ve siyah? beyaza çevirebilmenin mutlulu?unu deneyimleyebilirsiniz. Hayat?n?z?n kaos ve karma?as?n? ard?n?zda b?rakabilir bu gücü  enerjiyi yarat?c? bir ?ekilde de?erlendirebilirsiniz. Hayata kar?? i?ten e?itime a?ktan aile ve arkada?l?klara kadar  rotan?z? yeni bir radikal yönde belirlemeniz gerekebilir. Tutulma enerjisi ile görece?iniz rüyalar? dikkate almal?s?n?z Rüyalar?n?z size pek çok konuda rehberli edebilir. Bu sayede ilerleme kaydedebilir, gelece?iniz için yeni bir hedef belirleyebilir, farkl? bir ?eylere yönelebilir ve kendi iç dünyan?zda biriktirdi?iniz yorucu enerjilerden uzakla?abilirsiniz. Tutulma günü ve saatinde hangi inanca mensupsan?z dua edebilir ruhunuzu bedeninizi ?ifaland?racak  aktiviteler gerçekle?tirebilirsiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Kendini sev kendine sayg? göster.

?ncinmeden incitmeden ya?amaya çal?? ve her an, Aya??n yere sa?lam bass?n. Nankörden HAD bilmezden Bilmedi?inin fark?nda olmayanlardan UZAK dur! Ve ?imdi dü?ün yazd?klar?m? anlamaya çal?? hem akl?nla hem kalbinle Yeni bir ana Yeni bir SEN le ba?lamak için.

Bo?alar için haftan?n en iyi günleri: Sal?, Çar?amba

?K?ZLER: Haftan?n ba?lang?c? ile birlikte , hayat?n?zdaki insanlara odaklanabilir ve ili?kilerinizde daha fazla çal??mak ve ba?kalar?na verdi?iniz sözleri yerine getirmek için mücadele etmeye ba?layabilirsiniz. Pazartesi günü i? ve e?itim hayat?n?zda olumlu enerjiler hakim dikkat çekebilir ba?vurular?n?z?n olumlu de?erlendirilmesi ile sevindirici geli?meler ya?ayabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür Sal? günü Jüpiter’e olumlu bir aç? olu?turacak  bu durum sizler  için yeni f?rsatlar yaratabilir. Haftan?n ilerleyen günlerinde, önemli bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapabilir ve pek çok önemli veriye ula?arak hukuki konularda finansal alanlarda sizi yoran pek çok ?eyin kayna??n? ö?renerek gerekli müdahaleleri yaparak ba?ar? ç?tan?z? yükseltebilirsiniz.  Bu sayede hedefleriniz için odakl? çal??malar yapabilir i? birlikleri ile maddi olarak kaynaklar?n?z? artt?rabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür ün güçlü yans?malar? ile  kariyer ve ya?am yolunuza ait konularda uzun vadeli planlar?n?za yönelebilir, yeni hedefler ile yüksek bir noktaya gelmek için çal??abilirsiniz. Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda10ncu evinizde gerçekle?ecek.  Bu tutulma kariyer ve özel hayat?n?z? fazlas? ile etkileyecek enerjileri bar?nd?rmakta. Ba?kalar?n?n söyledi?i ama kabul edemedi?iniz ileti?im becerilerinizi anlaman?z için kendinizde fark etmedi?iniz özelliklerinizi ke?fedecek  yetenekleriniz sayesinde i?inizle ilgili pek çok konuda daha popüler hale geleceksiniz. Tutulma enerjisi ile mesleki büyümenin yeni bir döngüsünü ba?layacak sizler için. Bununla birlikte, düzensiz bir Mars-Uranüs enerjisi de tutulma ile birlikte etkileyecek sizleri, H?zl? ç?k???n?z baz? çevreleri rahats?z edebilir ve beklenmedik gerilimler yüzeye ç?kabilir sözlü sald?r?lar ile muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Pek çok dost bildi?iniz insanlar?n maskelerinin dü?mesi ile  ?eyin kontrol d??? olaylar deneyimleyebilir ve olgunla?abilirsiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Düzenim bozulur, hayat?m?n alt? üstüne gelir” diye endi?e etme. Nereden biliyorsun hayat?n alt?n?n üstünden daha iyi olmayaca??n?? ?emsi Tebrizi

?kizler için haftan?n en iyi günleri: Cuma, Cumartesi

YENGEÇ: Haftaya pek çok ?eye çeki düzen vermek için yerinde müdahaleler yapabilirsiniz. ??inizde küçük ?eylerden mutlu olmaya ba?layabilir var olan ?artlar?n?zdan daha fazlas?n? elde etmeye çal??abilir ve yolunuza kararl?l?kla devam edebilirsiniz. Hafta ortas?, hayat?n?zdaki insanlar ile, ili?kilerinize daha fazla odaklanabilirsiniz ve ili?kilerinizde yak?nla?maya, duygusal ba?lar?n?z? güçlendirmeye yabalayabilir ve sorunlar?n?z?n kayna??n? daha iyi anlamak isteyebilirsiniz. Finansal konularda ve i? hayat?n?zda haftan?n ilerleyen günlerinde büyük fikirler bulabilir, olumlu bir bak?? aç?s? kazanabilir ve geni?leme planlar? ile ba?ar?l? giri?imler gerçekle?tirebilirsiniz. Bal?k’ta güne? tutulmas? . Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 9ncu evinizde gerçekle?ecek.  Tutulma enerjisi ile yeni deneyimlerle aç?k olmal?s?n?z. Tutulma enerjisi sizlere e?itim ve özel hayat?n?zda yeni kap?lar açacak. K?r?lan dökülen kalbinizi a?k ile iyile?tirebilirsiniz. 9ncu evinizi etkileyecek tutulma enerjisi ile Seyahatler ve e?itim hayat?n?zda idealleriniz ula??lmayacak gibi görünse de hayallerinizi gerçe?e çevirmek için mücadele edebilir ki?isel  vizyonlar?n?z? güçlendirecek f?rsatlar yakalayabilirsiniz. Özel ya?am?n?zda ise içinizde ya?anan f?rt?nalar? art?k kendinize saklamayaca??n?z?n göstergesi ?ok edici kararlar alabilir kendiniz için do?ru ad?mlar atarak sorunlu bir ili?kiyi bitirme karar? alabilirsiniz. Tutulma enerjisi sizi bir çok konuda radikal kararlar almaya iter.  Durup beklememeli ve dü?ündüklerinizi hemen uygulamaya geçmelisiniz.  Unutmay?n sonra asla olmaz.  Ya ?imdi yeni f?rsatlara sahip olursunuz, hedefleriniz hakk?nda iyi hissedebilir ve istedi?iniz ?ey için daha fazla çal???r elde edersiniz ya da ke?kelerinize yenilerini eklersiniz. Seçim sizin.  Tutulma 9’uncu evde gerçekle?ece?i için, Eg?itim uzun yolculuklar la ilgili s?k?nt?lar yada sürprizler so?z konusu olabilir. Özel ya?am?n?zda da A?K kavram de?i?tirecek sizler için al??kanl?klar? bir yana b?rak?p gerçek duygunun pe?ine yönelecek

Yengeçler için haftan?n en iyi günleri: Pazar

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Anlad?m ki: ?nsanlar;

Susan? korkak.

Görmezden geleni aptal.

Affetmeyi bileni çantada keklik san?yorlar.

Oysa ki; biz istedi?imiz kadar hayat?m?zdalar.

Göz yumdu?umuz kadar dürüstler ve sustu?umuz kadar insanlar..! ?emsi Tebrizi

ASLAN: Y?lba??ndan bu yana i? hayat?n?zda daha yarat?c? olabilirsiniz ve bunu yapt???n?z andan itibaren hem dikkat çekecek hem de bulundu?unuz konumu sa?lamla?t?rabileceksiniz. S?radan ve s?k?c? ?eylerden uzakla?mal?  daha üretken ve verimli oldu?unuz i?leri e?itsel f?rsatlar? de?erlendirmeye çabalamal?s?n?z. Bu hafta beklenmedik i? teklifleri alabilirsiniz duygusal de?il profesyonel dü?ünmeli ve menfaatinize yönelik kazançl? teklifleri de?erlendirmelisiniz. Özel ya?am?n?zda ise bir darg?n bir bar???k devam eden ili?kinizi bu hafta yapaca??n?z ciddi bir konu?ma ile iyile?tirebilir kald???n?z yerden devam etme karar?n? alabilirsiniz.. Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 8 nci evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile yeni dönü?ümler ba?layacak sizler için. ?? ve özel hayat?n?zda kar??l?kl? yarar sa?layan f?rsatlardan yararlanabilir olumsuz inatç? tav?rlar?n?zdan uzakla?arak alaca??n?z kararlar ile a?k hayat?n?zda da finansal konular da da istikrar? yakalayabilirsiniz. için aylarca kritik olabilir. 8. Ev Yat?r?m var olan mülkler ile ve i? ortakl???yla ilgili beklenmedik de?i?ikliklere neden olabilir. Tutulma esnas?nda Mars-Uranüs kombinasyonu, ifade edilmemi? duygular? gün yüzüne ç?kar?r. Ani tepkileri h?rsla söylenenleri görmezden gelmeli bu tarz olaylar? büyütmeden hareket etmelisiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Kalp ruha der ki: Ben severim, a??k olurum; ama ac?s?n? nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeter ki SEV. ?emsi Tebrizi

 

Aslan için haftan?n en iyi günleri: Per?embe ve Cumartesi

BA?AK: Bu  hafta kendinizi daha güvenli ve duygusal hissedeceksiniz. ?? hayat?n?zda mecbur kal?p istemeyerek te olsa yapt???n?z i?lerin yerini daha keyifli ve kazançl? i?ler al?yor. Sab?rla sessiz ve derinden ilerledi?iniz takdirde istikrar sizden yana olacak.  Yönetici gezegeniniz  Merkür Sal? günü Jüpiter ile olumlu bir kombinasyon olu?turarak gerçek dostlar?n?zdan gelecek faydalar? getirecek sizlere. Bu hafta i? hayat?n?z da finansal konular da kalbinizin mükafat?n? alaca??n?z enerjiler ile kar?? kar??yas?n?z.  Uzun vadede kazanç ve kar sa?layacak yat?r?mlar haftan?n en güzel enerjisi olabilir sizler için. Özel ya?am?n?zla ilgili yalan yanl?? konu?malar? ile dikkatinizi farkl? alanlara çekme çabas? içinde olan ki?ilere dikkat etmeli onlar?n söylemlerini ciddiye almadan hareket etmeniz gerekti?ini akl?n?zdan ç?karmadan hareket etmelisiniz. Pazar günü   26 ?ubat  kar??t burcunuz Bal?k ta Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 7 nci evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile ortak yat?r?mlar i?ler ve özel hayat?n?zda yeni bir ili?ki söz konusu olabilir sizler için. Deneyimlerinizden kazand???n?z olgunlukla kuraca??n?z ili?kiler i? ve özel hayat?n?zda son derece kal?c? güven ve sevgi üzerine olacakt?r. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu ise evli Ba?aklar e?inizin tutumu bir anda de?i?ebilir ve sizi yut hayal k?r?kl???na u?ratacak davran??lar içinde olabilir. K?skançl?k bask? ve geçmi?le ilgili konular? gündeme getirmesi sizi oldukça huzursuz k?labilir. E?inizle uzla?mak onun al??kanl?klar?ndan kaynakl? i? hayat?nda ya?ad??? huzursuzluklar? size yans?tmas? problemlere neden olabilir sakin olmal? pes etmeden son uyar?lar?n?z? nazikçe yapmal? kar??l?kl? fedakarl?k ve uzla?? içinde davranmas? gerekti?ini ona anlatmal?s?n?z.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Sana affedilemeyecek kadar büyük hata yapan birine, ak?l s?n?rlar?n?n bitti?i yerden ba?layacak ceza vermek istiyorsan; bütün samimiyetinle affet. Hissedilen her ?eyi ar?ivleyen kader, kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir. ?emsi Tebrizi

Ba?ak için en iyi günler: Sal?, Çar?amba, Per?embe

TERAZ?: Bu hafta parlak zekan?z? ortaya koymal? i? ve e?itim hayat?n?zda yeni fikirler üretmeli, akl?n?zda olan? payla?mal?s?n?z. Hafta boyunca sezgilerinize kalpten hissettiklerinizi dikkate almal? en çok keyif ald???n?z i? ve e?itsel konulara odaklanmal?s?n?z. ?? hayat?n?zda giri?imci davrand???n?z takdirde ?eytan?n baca??n? k?racak ve güçlenerek ad?n?zdan söz ettirecek imkan? yakalayacaks?n?z. Bu haftan?n bir di?er getirisi de yeni i? f?rsatlar? yeni bir çal??ma projesi ba?latabilir, yeni bir rutin olu?turabilir, ya?am biçiminizi geli?tirebilir veya günlük hayat?n?z? daha keyifli hale getirecek de?i?imler gerçekle?tirebilirsiniz. A?k hayat?n?zda ise . Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 6 nc? evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile kader size olumlu yönde sürprizler haz?rlayabilir ve gerçek a?k? ya?ayaca??n?z harika bir ili?ki ile kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Evli ve ili?kisi devam eden Teraziler de yak?nlar?n?z?n sebep oldu?u gerginliklerin sona ermesi ile ili?kinizde kaybolan heyecan ve ifade etmekten korkar hale geldi?iniz sevginizi daha yo?un ve güçlü ?ekilde birbirinize ifade eder hale gelebilirsiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Ya?ar?m mutlu olurum, ya?ar?m mutlu ederim, Tabiki mutsuzda olurum ama ya?ad???m… sürece Umutsuz, ?ükürsüz olmam. Aldatmaya çal??anlar aldan?rlar, Güvenim kaybedilir hep ama ben hep kazan?r?m. ?emsi Tebrizi

 

Terazi haftan?n en iyi günleri: Cuma, Cumartesi

AKREP: Gökyüzü bu hafta hayat?n?za güven ve istikrarl? enerjileri getirmekte. ?? hayat?n?zda temponuz yükseliyor hakk?n?z olan pek çok konuda önemli geli?meler ya?amaya ba?l?yorsunuz. Çar?amba gününden itibaren çok daha faal olabilir ve i?inizi kazançlar?n?z? geli?tirme artt?rma yönünde  bir sürü yeni fikir bulabilir ve k?sa vadeli planlar üzerinde isteklerinizi gerçekle?tirebilirsiniz. Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu öfkenizi kontrol etmek ve ba?ar?n?z? gölgelemek için sizi öfkelendirerek hataya sürükleme çabas? içinde olan ki?ilere kar?? mesafeli durman?z olmal?. Özel ya?am?n?zda ise evli Akrep’ler e?inizin k?ymetini daha iyi anlayaca??n?z geli?meler söz konusu olacak sizler için özellikle arkada?lar?n?zdan kaynakl? sorunlar? anlayacak ve e?inize kar?? size gösterdi?i sab?rdan dolay? minnettar kalacaks?n?z. Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 5 nci evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile a?k hayat?n?z ve çocuk ya da çocuklar?n?z ile ili?kiniz önem kazan?yor. Sorunlar? a?abilir gel gitler içinde içten içe ya?ad???n?z duygular? kalbinizden geçti?i gibi sözlerinize yans?tarak hayat?n?z?n a?k? ile gönül ba??n?z? birle?tirebilirsiniz. Ayr?ca tutulma enerjisi ile bir hobiniz profesyonel i? hayat?na dönü?ebilir iyi de?erlendirmelisiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Allah senin kap?ndan a?k saray?na bir insan alacaksa , o insana sen nas?l ben seni sevmiyorum dersin? ?emsi Tebrizi

Akrep için haftan?n en iyi günleri: Cuma ve Pazar

YAY: Gökyüzü haftaya güçlü etkiler ile ba?layaca??n?z? müjdeliyor sizlere. Emek verdi?iniz  üzerinde çal??t???n?z projeleriniz kabul görebilir ve beklentilerinizi gerçekle?tirecek imkanlara kavu?abilirsiniz. Bu hafta finansal konular da da iyile?meler söz konusu ödemelerinizin zaman?nda yap?lmas? ile borçlar?n?z? ödeyip üzerinizden büyük bir yükü atabilirsiniz.  Özellikle i? arayan ve uzun zamand?r i?sizlik problemi ya?ayan Yay’lar sal? gününden itibaren ?ans?n?z dönüyor ve kal?c? bir i? imkan? ile kar?? kar??ya kal?yorsunuz.  E?itim hayat?n?zda da ba?ar?l? olaca??n?z hafta boyu sizleri motive edecek ve ön planda olmay? azminiz ile gerçekle?tirebileceksiniz. Özel ya?am?n?zda ise empati yaparak kararlar alacak ili?kinizi ç?kmaza sokmak yerine emekle daha iyi hale getirmek için çaba gösterip kar??l???n? da a?k ile alacaks?n?z. Ailevi konularda ya?anan gerginlikler darg?nl?klar da . Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 4ncü  evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile önem kazanacak. Fikir ayr?l?klar?ndan uzakla?acak ortak de?erlerde bar?? ve huzurun zaferi ile ba?lar?n?z? güçlendirebileceksiniz. Tutulma enerjisi ile; yeni bir ev alabilir kiralayabilir ta??nabilir, gayrimenkul sat?n alabilir veya satabilir, aileyle vakit geçirerek onlar?nda deste?i ile bu anlamda keyifli geli?meler ya?ayabilirsiniz.  yeni aileyi a??rlar ya da ba?tan ba?lamak üzere bir ?eyler ba?latabilirsiniz . 4. Evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile daha duyar? daha duygusal davranarak eski bir aile yaras?n? iyile?tirmenin sevinci ile kalben ruhen kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Ayr?ca tutulma enerji ile yak?nlar?n?z arac?l??? ile tan?yaca??n?z biri ilk defa farkl? duygular hve kendinizi bir ili?kiye ait hissetmenizi sa?layabilir.  Bu ?ans? al??kanl?klar?n?z ile h?rpalamadan iyi de?erlendirmeniz faydan?za olacakt?r.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: A?k?n Hikayesini Durmaks?z?n Feryat Eden Bülbüle De?il; Sessiz Sedas?z Can Veren Pervanelere Sor. Hz.Mevlana

 

 

Yay için haftan?n en iyi günleri: Pazartesi ve Pazar

O?LAK: Bu hafta ?ikayet etti?iniz pek çok konuda kendi yapmad?klar?n?z?n da fark?na varabilmenin getirisi ile ruhunuzu kendiniz ile yüzle?erek ?arj edecek yenilenecek kaprisli huzursuz davran??lar?n?zdan uzakla?arak tazeleneceksiniz. Ay ba??ndan bu yana tamamlamak için u?ra?t???n?z i?lerinizi neticelendirebilir finansal olarak beklentilerinizin kar??l???n? alabilirsiniz. ?? hayat?n?zda sal? gününden itibaren yeni bir projeye, plana veya giri?im üzerine odaklanabilirsiniz yeteneklerinize güvenenin  ve fikirlerinizin ba?kalar? taraf?ndan kullan?lmamas? için tedbirli davran?n.  Finansal olarak kazançlar?n?z?n artmas? baz? yak?nlar?n?z?n i?tah?n? kabartarak sevimlilik maskesi ile yan?n?zda yer almalar?n? merhamet duygunuzu kullanarak sizden daha do?ru kazançlar?n?zdan faydalanma çabalar?n? artt?rabilir. Dikkatli olun ve maskenin arkas?nda yatan gerçe?i görmeyi seçin. Özel ya?am?n?zda ise e? ya da sevgilinizin beklentilerini fark ederek ona kar?? tak?nd???n?z so?uk tavr?n?z? b?rak?p sevgi ve anlay??l? yakla??m?n?zla ili?kinizi ad? gibi özel hale getirebileceksiniz.. Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 3ncü  evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile ileti?im dostluklar ve ayn? zamanda karde?ler ve karde?lerinizin görü?tü?ü ki?iler ile ilgili konularda çarp?c? geli?meler ya?ayabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenecek ve gerçekleri karanl?klar? y?rt?p gösterecek sizlere mutlulu?unuzu ba?ar?n?z? gölgeleyenlerin kim ya da kimler oldu?unu ö?renmek sizleri hayal k?r?kl???na u?ratsa da güçlenecek do?ru kararlar al?p hem i? hem de özel hayat?n?za vermeniz gereken önemi fark edeceksiniz. ??inizle ilgili konularda tutulma enerjisi ile ileti?ime önem vermeli ikna kabiliyetiniz ile isteklerinizi hayallerinizi gerçekle?tirmek için çaba göstermelisiniz. Emin olun emeklerinizin kar??l???n? alabileceksiniz. Televizyon bas?n sektöründe çal??an O?laklar de?i?im dönü?üm ba?ar? sizler için ?a??rt?c? derece de h?zl? geli?ecektir. Meslek ya da e?itiminiz hangi alanda devam ederse etsin ba?ar?n?z ile çok fazla ki?iye ula?abilecek ve ad?n?zdan söz ettirmeyi ba?arabileceksiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi: Senin gönlün de?i?irse dünya de?i?ir. ?emsi Tebrizi

O?lak için haftan?n en iyi günleri: Sal?, Çar?amba, Per?embe

KOVA: Gökyüzü haftaya i? ve e?itim hayat?n?zda gelece?inizi, bunun nas?l olaca??n? umdu?unuzu, ve isteklerinizin gerçekle?mesi için ?imdi ne yapman?z gerekti?ini dü?ünerek ba?layaca??n?za i?aret etmekte. Bu hafta uzun vadeli planlar içinde olmak yerine elinizde kileri de?erlendirece?iniz k?sa vadeli sonuçlar üzerine odaklanman?z çal??man?z istikrar ve kazanç anlam?nda do?ru kararlar alman?z?n anahtar? olacak sizler için. ?? hayat?n?zda birlikte çal??t???n?z ki?ilerin fikirlerini önemsemeli fikir ayr?l?klar?ndan bile ba?ar?l? sonuçlar alabilece?inizi dikkate alarak hareket etmelisiniz. Bu hafta arkada?l?k ili?kilerinizde önem kazan?yor onlarla zaman geçirebilir i? de?i?ikli?i yeni bir i? plan?n?z? onlar?nda görü?lerine sunarak kendinizi geli?tirebilirsiniz. Hafta boyunca yat?r?mlar riskli i?ler ve farkl? alanlara yönelme noktas?nda dikkatli olmal? özel ya?am?n?zda birlikte oldu?unuz e? ya da sevgilinizin ?srarlar? ile bilmedi?iniz alanlara yönelmemelisiniz. Aksi takdirde para kayb? ya?ayabilir hukuki sorunlar ile de u?ra?mak durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü   26 ?ubat Bal?k burcunda Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 2nci evinizde gerçekle?ecek tutulma enerjisi ile dünden bugüne yapt???n?z tüm finansal planlar?n?z? inceleyebilir, sorunlu ortakl?klar? sonland?rabilir finansal f?rsatlar? takip edebilir, bildi?iniz ve kendinize güvendi?iniz konularda kazanç ve istikrar? art?rabilirsiniz. Tutulma enerjisi size a?k hayat?n?zda da fark?ndal?k kazand?racak sorunlu bir ili?kiyi sonland?r?p sevgi ve güven üzerine bir ili?kiye ad?m atabilir sosyalli?iniz sayesinde yeni insanlar tan?yarak keyif verici duygusal geli?meler ya?ayabilirsiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi:

“Kalp S?rr?na Erenler; Neler Yapar, Bilir Misin…?”

“K?zmazlar… Küsmezler… K?rmazlar…K?r?lmazlar…

Her ?eyde Bir Güzellik Bulurlar.

Hiçbir ?eyi ?nsano?lundan Bilmezler ;

“Rab’binden Bilirler’ Her ?eyi ;Ondan Umup

Beklerler…

Ve, Susarlar…Susarak Konu?urlar. Hz.Mevlana

Kova için haftan?n en iyi günleri: Cuma, Cumartesi

BALIK: Gökyüzü bu hafta uyuyan ruhunuzu uyand?racak enerjiler ile dolu. Eski al??kanl?klar?ndan kurtulman?n zaman? geldi, hayat yolunuzda i? te e?te e?itim de s?k???p kald?n?z m?, yaln?z kalma korkusu ile sizi yoran k?ran yok sayan insanlara bile bile katlanarak kendi özünüzü yok mu say?yorsunuz? Bu sorulara cevab?n?z evet ve benzerleri ise kal?plar?n?z? al??kanl?klar?n?z? arkan?zda b?rakman?n prangalar?n?zdan kurtulman?n zaman?d?r ?imdi. Yeteneklerinizi gösterebilece?iniz de?i?imle ba?ar?ya ula?aca??n?z enerjiler ile kar?? kar??yas?n?z. Pazar günü   26 ?ubat  burcunuzda gerçekle?ecek Güne? tutulmas? 8 derece ve 12 dakika ile Türkiye saati ile 17:54  sizlerin do?um haritalar?n?zda 1nci evinizde etkili olacak  ve heyecan verici, ke?fedilmemi? yönlerinizi fark ederek ho?lanmad???n?z pek çok ?eye kar?? tavr?n?z? da kararlar?n?z? da de?i?tirerek hayat pencerenizi ba?ka alanlara açarak yenileneceksiniz. Ç?lg?n yeni fikirlerin seli, i? ve özel hayat?n?zda heyecan verici geli?meleri beraberinde getirebilir sizlere de?erlendirebildi?iniz özün sesine kulak verebildi?iniz takdirde.   ?? hayat?n?zda yurt d??? ile tahminlerinizden çok  üst noktaya ula?maya ba?layabilir ve zeki ve ak?ll? giri?imleriniz ile ba?ar?l? olarak onca kay?ptan sonra kazanmaya ba?layabilirsiniz.  A?k hayat?n?zda da ayn? enerjiler söz konusu varl???n?z? kendi ç?karlar? u?runa kullanan tek tarafl? istekleri ile sizi bunaltan sizi size küstüren o zor insanla yollar?n?z? ay?rabilir ama k?sa ama uzun yolculuklar gerçekle?tirerek ruhunuzu da kalbinizi de iyile?tirip yeni insanlar tan?yarak a?ka olan bak?? aç?n?z? de?i?tirebilir ve tutulma enerjisi ile önümüzde ki 6 ay boyunca a?k hayat?n?zda kal?c? gerçek duygular ile ilerleyece?iniz büyük bir a?k hikayesinin kahraman? olabilirsiniz.

Tutulma enerjisinin sizlere getirisi:

Gönlü ???k yakmay?, ayd?nlanmay? ö?renen ki?iyi, güne? bile yakamaz. Gündüz gibi ???y?p durmay? istiyorsan, geceye benzeyen benli?ini yak?vor.

Bal?klar için haftan?n en iyi günleri: Cuma ve  Pazar
Gökler rehberiniz yolunuz ???k olsun…
Dr.Astrolog ?enay Devi YANGEL

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*