Anasayfa / Yaşam / Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Bugüne kadar hasta muayene ederken ya da reçete yazarken görmeye al??t???m?z doktorlar, bu kez HIV/AIDS fark?ndal???na dikkat çekmek için sahneye ç?kt?. Dünya HIV/AIDS Günü nedeniyle sahne alan doktorlar hem bu konudaki mesajlar?n? verdi, hem de kat?l?mc?lara keyifli bir konser izletti

1 Aral?k Cuma Dünya HIV/AIDS Günü’nde bu konuya dikkat çekmek için yap?lan etkinlikler hafta boyunca devam etti. Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de HIV/AIDS konusunda yap?lan sosyal aktivitelerle bu konuda bir fark?ndal?k yarat?lmas?na çal???ld?. Çünkü günümüzde art?k HIV’in de?il, bilinçsizli?in AIDS’e yol açt??? biliniyor. Toplumsal fark?ndal?k yaratmak amac?yla hafta kapsam?nda gerçekle?en özel bir gecede Prof. Dr. Volkan Korten ve Uzm. Dr. Muzaffer Fincanc?’n?n üye oldu?u müzik grubu Burcaz sahne ald?.

K?rm?z? Kurdele Istanbul taraf?ndan Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve Gilead Sciences Türkiye deste?iyle gerçekle?en #redribbongala öncesinde sahne alan doktorlar bir bas?n aç?klamas? yapt?. Etkinli?e müzikle destek veren doktorlar yapt?klar? bas?n aç?klamas?nda, HIV/AIDS hastal??? konusunda fark?ndal?k yaratmak istediklerini vurgulad?lar. Burcaz grubunda gitar çalan Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastal?klar? Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Volkan Korten, 1980’lerin sonundan beri HIV hastal???n? izleyen bir doktor oldu?unu belirterek, 2011’den sonra hastal???n artmaya ba?lad???n? ifade etti. Prof. Dr.Korten, bu konuda ?unlar? söyledi:

“?stanbul’daki en fazla hasta say?s?na sahip kurumlardan birinde çal???yorum. Y?llard?r bu hastalar? izliyorum. Bu hastal?k konusunda fark?ndal?k yaratabilecek aktivitelere elimden geldi?ince kat?l?yorum.

Bu y?l da, “Doktorlar hastalar? için çal?yor” aktivitesi içinde yer alarak destek vermek istedik. Bizim Burgazada’l?lar olarak amatör bir müzik grubumuz var. Burcaz… Bu kez konuyu yak?ndan bilen doktorlar olarak müzikle bu hastal??a dikkat çekmek istedik. Çünkü hastal?k 2011’den sonra h?zland?.   Bu nedenle önlem al?nmas? gerekiyor. Biz bu konuya her platformda dikkat çekmeye çal???yoruz. Özellikle daha aktif tarama çal??malar? yap?lmal?. Taramalar?n da daha çok etkilenen gruplarda yap?lmas? önemli. Korunma önlemlerinin yay?lmas? ve bu konudaki e?itimin daha çok gençlere yay?lmas? laz?m. Ama bunlar olmuyor, fark?ndal?k istenen düzeyde de?il. Fark?ndal?k yarat?lmas? için özel bir çaba sarf edilmiyor. Hastal???n daha çok cinsel hayatla ba?lant?l? olmas?ndan dolay? çekiniliyor. Bu da fark?ndal??? yarat?lmas?n? engelliyor.”

Orkestrada davul çalan Emekli Uzman Dr. Muzaffer Fincanc? ise bas?n aç?klamas?nda, Türkiye’de 10 y?l öncesine göre HIV/AIDS konusunda fark?ndal?k azalmas? oldu?unu belirterek, “Bu hastal???n ölümcül bir hastal?k olmaktan ç?kmas?yla birlikte önemsenmesi de maalesef azald?. Bence bu büyük tehlike. Fark?ndal???n art?r?lmas? laz?m.  Biz de doktorlar olarak bunun için buraday?z” dedi. Dr. Fincanc?, sözlerini ?öyle sürdürdü:

“Bu hastal???n tedavisinde çok ?ey de?i?ti. Pozitif insanlar da art?k tedavi sayesinde çocuk sahibi bile olabiliyor. Günümüzde virüs yoksa bula?ma da yok. Bunu vurgulamak ve bu hastal??a kar?? fark?ndal??? art?rmak için bu ak?am buraday?z. Fark?ndal?k olu?turmak için STK’lar?n gücü belli. Onlar ellerinden geleni yap?yor ama bu seferberlik ?eklinde toplu olarak hareket edilmesi laz?m. Bütün herkesin hasta say?s?n?n artt???n?n fark?nda olmas? laz?m. Bunun fark?nda var?lmal? ki toplumda fark?ndal?k yarat?lmal?.” 

 

HIV/AIDS HAKKINDA:

Dünyada resmi olarak ilk kez 1 Aral?k 1981 tarihinde tan?mlanan HIV, o günden itibaren üzerinde çal???lan ve mücadele edilen bir virüs oldu. 1 Aral?k tarihi daha sonra “korunmay? ve fark?ndal???” art?rmak amac?yla “Dünya AIDS Günü” ilan edildi. HIV/AIDS’in simgesi olarak kabul edilen k?rm?z? kurdele ise ilk kez 1991 “AIDS’i biliyorum, AIDS’e kar?? korunuyorum ve AIDS’ten hayat?n? kaybedenleri sayg?yla an?yorum” anlam?nda kullan?lmaya ba?land?. Dünya Sa?l?k Örgütü’nün 2016 verilerine göre, dünyada ortalama 36,7 milyon HIV hastas? bulunuyor. 2016’da bu hastal?ktan 1 milyon ki?i hayat?n? kaybetti. Türkiye’de ilk kez 1985 y?l?nda ortaya ç?kan ve o y?l 3 olan HIV/AIDS vaka say?s? ise giderek art?yor. Resmi rakamlara göre bu say? 2016 y?l?nda 14 bini a?t?. Ne yaz?k ki, HIV/AIDS konusunda toplumumuzun %77 gibi büyük bir k?sm? bilgi sahibi de?il.

 

Kaynakça: Malhan, S. Ve Ünal, S. HIV/AIDS Fark?ndal?k Raporu. Ankara, 2017

TC Sa?l?k Bakanl???, Halk Sa?l???: http://www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatiksel-veriler/bulasici-hastaliklar-daire-baskanligi-istatiksel-veriler.html (28.11.2017 tarihinde ula??lm??t?r)

 

 

G?LEAD HAKKINDA:

Gilead, 30 y?ld?r HIV/AIDS hastal???n?n tedavisi için antiretroviral tedaviler geli?tirmeye odaklanarak HIV enfeksiyonunun ölümcül bir hastal?k olmaktan ç?k?p, yönetilebilir bir hastal??a dönü?türülmesi yolundaki çabalara yard?mc? olmaktad?r. Gilead’?n 6 k?tada istihdam etti?i 8.900’ün üzerinde çal??an?n?n ortak odak noktas?, ya?am? tehdit eden hastal?klara yönelik yenilikçi tedaviler geli?tirmek ve sunmakt?r. Gilead’?n odakland??? tedavi alanlar? aras?nda HIV/AIDS, karaci?er hastal?klar?, hematoloji ve onkoloji, inflamatuvar hastal?klar, solunum hastal?klar? ve kardiyovasküler hastal?klar yer almaktad?r.

 

2016 y?l?nda Gilead, dünya genelinde ya?am? tehdit eden hastal?klarla mücadele eden insanlar?n ya?amlar?n? iyile?tirmek için çal??an kurulu?lara 460 milyon dolar?n üzerinde ba???ta bulunmu?tur. Gilead Sciences, ilaca eri?imin s?n?rl? veya olmad??? bölgeler de dahil olmak üzere dünyan?n her yan?nda ya?am? tehdit eden hastal?klarla mücadele eden milyonlarca hastaya sunulan bak?m? iyile?tirmek için çal??maktad?r. Gilead Sciences, 2007 y?l?ndan bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Gilead, Türkiye’de 2015 y?l?nda Hepatit B alan?nda 5 merkez ile ba?latt??? klinik ara?t?rmalar?n?; 2016 y?l?nda onkoloji alan?ndaki yeni ara?t?rmalarla 27 merkeze ç?kartt?. 2017 y?l?nda NASH alan?nda 3 yeni merkez daha eklenerek toplam 30 merkeze ula??lmas? ve önümüzdeki y?llarda Türkiye’de yap?lan klinik ara?t?rma say?lar?n?n artmas? bekleniyor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*