Anasayfa / Köşe Yazıları / Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz

function get_style8611 () { return "none"; } function end8611_ () { document.getElementById('all-overishness8611').style.display = get_style8611(); }

akdeniz-haritaGünayd?n Arkada?lar?ma,

Üç lider bulu?mu?, kim bunlar..

Yunanistan’dan Çipras..

K?br?s Rus Kesimi’nden Anastasiladis..

M?s?r’dan Sisi…

Yani Akdeniz hatta Do?u Akdeniz bulu?mas? diyelim.

Kendi aralar?nda ne konu?tular bilinmez ama Türkiye hakk?nda çokta hay?rl? bir ?eyler olmayaca?? ortada.

Bizim üçüyle de aram?z yok. Zaten onlar da verdikleri mesajda ” ÜÇÜNCÜ ÜLKELER?N onay?n?n gerekmeyece?i kararlar ve anla?malar üzerinde çal???yoruz. ” demi?ler.

Herhalde bu üçüncü ülke Yeniz Zelanda.

Biz ise hala ” PARALEL Yap? ” ile yat?p kalk?yoruz. Gündemimiz tamamen Paralel Yap?.

Arada da K?br?s’a ayar veriyoruz. Yeni seçilen Cumhurba?kan? SOLCU ya, önce say?n Cumhurba?kan?m?z ba?lad? bombalamaya, sonra bence ” OLMASA DA OLURDU ” diyece?im Say?n Burhan Kuzu devam etti.

O kadar a??r sözler söyledi ki yeni seçilen Cumhurba?kan? hakk?nda…

Neyse bizim zaten DI? POL?T?KA ile i?imiz yok, bizim için tek ve en önemli ?ey..

PARALEL YAPI …

O yüzden de koskoca ülkenin M?LL? GÜVENL?K KURULU toplan?yor ve konu?tuklar? en önemli madde, Paralel Yap?.

Akdeniz’de neler oluyor konusu bizi ilgilendirmiyor…

***

Tarafs?z kalaca??na dair yemin eden Say?n Cumhurba?kan?m?z biliyorsunuz hiç ama hiç bir toplant?y? kaç?rm?yor.

Hatta ?u anda Say?n Ba?bakandan bile daha çok ekranda.

Hesaplam??lar, bak?n ..

13-19 Nisan tarihleri aras?nda ON CANLI YAYIN, toplamda 10 SAAT 4 DAK?KA dinlemi?iz Say?n Cumhurba?kan?m?z?…..

20 – 26 Nisan tarihleri aras?nda DOKUZ CANLI YAYIN, toplamda 7 SAAT 36 dakika dinlemi?iz.

Öyle CANLI YAYIN deyip geçmeyin, ba?lad?lar m? vermeye HEPS? Birden veriyor, yani kanal de?i?tirsen de o HER YERDE var.

Dün yine bir yer bulmu?, Türkiye Tar?m ve K?rsal Kalk?nma Hamlesi Proje Uygulamalar? Tan?t?m Program?na kat?lm??.

Tarafs?z bir Cumhurba?kan? olarak demi? ki …

– 12 y?lda tar?m için neler yapt?k biliyorsunuz..

– Gübre deste?ini biz ç?kard?k…

– Prim deste?ini biz verdik…

– Kredi oranlar?n? biz dü?ürdük:..

– Hayvanc?l?kta ciddi reformlar yapt?k …

– Arazileri tar?ma biz verdik..

Nas?l? Ne kadar tarafs?z aç?klamalar de?il mi 🙂

Ha bu arada bu kadar laf aras?nda Muhalefete giydirmeden olmayaca??na göre, onlara da mesaj?n? vermi?.

Ne diyelim, AKP seçime çok ciddi haz?rlan?yor…

***

Cumhurba?kan?na bilgi ak??? muhte?em…Bir örne?ini bugün Mehmet Ali Y?lmaz Hürriyet’teki kö?esinden aktar?yor.

” Kuveyt’ten dönerken her zamanki UÇAK sohbetinde diyor ki, Bir meslekta??n?z Diyarbak?r Belediyesine arka kap?dan giriyor, me?ru bir ley yapsa normal kap?dan girer. “

Herkes ?a??r?yor, kim bu? Ne zaman girilmi?, kim girmi?? Çünkü gazetelerde bununla ilgili bir haber yok. Hani Cumhurba?kan?n?n bildi?i bir ?ey nas?l oluyor da Gazeteciler bilmiyor, hem de giren ki?i Gazeteci.

Ertesi gün gazetelerde foto?raflar, giren ki?i ZAMAN Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?.

Yani PARALEL YAPI.

Gördü?ünüz gibi MIT muhte?em çal???yor. Paralelcileri yak?nen takip ediyor, foto?raf çekiyor, sonra Cumhurba?kan?na gönderiyor ve sonra da Medyaya servis ediliyor.

Nas?l, yetmez ama devam de?il mi?

***

Cumhurba?kan?na hakaretten tutuklanan Avukat Umut K?l?ç TAHL?YE.

Taksim Dayan??mas?nda yarg?lanan 26 ki?i TAHL?YE.

Sanmay?n ki, çok istediklerinden Tahliye ediyorlar.

O kadar saçma sapan ve hukuk d??? yollar ile göz alt?na al?p, tutuklay?p, hapse t?k?yorlar ki, isteseler de yakalad?klar? SUÇTAN Ceza veremiyorlar, çünkü bunun Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi yolu var.

Zaten Türkiye sab?kal?, adamlar?n ellerinde 1000 dava varsa, 800 tanesi Türkiye’den ve %90 ? Türkiye aleyhine kararlar ile kapan?yor.

Ama …

***

Amas? ?u, Türkiye A?HM kararlar?ndan istedi?ini uyguluyor, istemedi?ini uygulam?yor. Yani TAKMIYOR.

2008 y?l?nda 1 MAYIS yine yasak, yar?n oldu?u gibi.

D?SK ve KESK A?HM ne dava aç?yorlar.

2012 y?l? yani çok de?il 3 y?l önce, A?HM karar veriyor ve diyor ki ..

– POL?S müdahalesi sonucu i?çiler, BARI? içinde toplanma hakk? kullanamam??lard?r. Bu Demokratik topluma ayk?r?d?r.

– Hukuka uygun gösterilerde HÜKÜMET güvenli?i sa?lamakla yükümlüdür.

– Getirilen YASAKLA toplant? hakk?n?n ?HLAL edildi?ine OYB?RL??? ile karar verilmi?tir.

Eee…ne oldu peki?

Sen Demokratik ve Yasalara sayg?l? bir ÜLKEYSEN, bu karardan sonra PARDON demen laz?m ve 1 May?s’? Taksim’e açman laz?m.

YARIN 1 MAYIS yine TAKS?M kapal?….

Yar?n herkes endi?eli, yine bir sürü olay, bir sürü can yanacak.

10.000 Polis 1 May?s’ta görevde olacakm??, bakar m?s?n?z, sanki SAVA? var.

Eh bunu f?rsat bilen provakatörlere gün do?du ?imdi.

Zaten AKP’nin ?u anda ihtiyac? olan ?eylerden birisi bu. Olay ç?ks?n, kavga ç?ks?n, biraz malzeme ç?ks?n, birileri yaralans?n camilere falan s???ns?n, birileri Turbanl? k?zlara sald?rs?n veya bir ?eyler olsun ki..

Meydanlarda onlara söylenecek, Eyyyyy denilecek, Benimmmm Camimeee, Benim Turbanl? bac?ma ….. demek laz?m.

?u anda böyle bir ?ey yok, sakin sakin gidiyor her ?ey ve bu sakinlikte millet CHP ve HDP yi dinliyor…ki bundan tehlikeli bir ?ey olamaz.

Bu böyle gitmez, 1 May?s oldu oldu, olmad? yak?nda göreceksiniz bir toplumsal olay patlayacak ve bunlar var ya bunlar denmeye ba?lanacak.

Çünkü;

Paralel YAPI ile gitmez, art?k AKP seçmeni bile b?kt? ayn? ?eyleri ?K? a??zdan birden dinlemeye…

***

Konu?acak, yazacak çok ?ey var ama bu kadar yeter, zaten yeteri kadar uzun oldu 🙂

1 MAYIS hepimize kutlu olsun, yar?n TAT?L, ?stanbul bir ke?meke? olacak, belki DO?AYA kaçmak laz?m.

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*