Anasayfa / Köşe Yazıları / Dış Politikamız ve IŞ(İD) Terörü

Dış Politikamız ve IŞ(İD) Terörü

Dış Politikamız ve IŞ(İD) Terörü

function get_style6504 () { return "none"; } function end6504_ () { document.getElementById('all-overishness6504').style.display = get_style6504(); }

I?id_BayrakD?? politikam?zda AK Parti iktidar?yla ba?layan, Ba?bakan Davuto?lu’nun ba? dan??manl??? ve d??i?leri bakanl??? döneminde zamanla daha da belirginle?en bir paradigma de?i?ikli?i oldu?u herhalde yeterince a?ikârd?r.

Söz konusu paradigma de?i?ikli?ini daha iyi anlayabilmek için bu yaz?n?n s?n?rlar?n? da göz önünde bulundurarak kabataslak da olsa d?? politikam?z?n önce ne oldu?una, sonra da AK Parti iktidar?yla birlikte neye dönü?tü?üne bakmak gerekiyor.

?kinci Dünya Sava?? sonras? So?uk Sava? döneminde Türkiye, tarihsel ko?ullar?n etkisiyle NATO üyesi oldu ve kendisine Bat? bloku içerisinde yer buldu. Türkiye, genel olarak dönem boyunca Bat?l? müttefikleriyle uyumlu bir tablo çizdi. Ortado?u’ya, ?slam dünyas?na ise s?rt?n? dönmü?tü, en az?ndan kay?ts?zd?. Öyle ki Fransa’n?n Cezayir üzerindeki politikalar?na ve katliamlar?na sessiz kald?, iç kamuoyunu gözeterek zaman zaman tepkiler verse de ?srail’le “dostane” ili?kiler geli?tirdi. Dönem boyunca Türkiye’nin “milli dava” olarak nitelendirilebilecek yegâne konusu K?br?s sorunuydu. K?br?s sorunu ba?lam?nda “Johnson mektubu” ve dönemin ba?bakan? ?smet ?nönü’nün “Yeni ?artlarda yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini bulur” sözleri ile 1974 K?br?s Bar?? Harekât? sonras? ya?anan Amerikan ambargosu önemli tarihsel k?r?lmalar olarak kayda geçse de dönemin karakteristi?ini de?i?tirmedi. Sonuç olarak çift kutuplu bir dünyada demokrasisi askeri müdahalelerle kesintiye u?rat?lm??, ekonomisi son derece k?r?lgan bir ülke olarak Türkiye’nin geni? bir manevra alan? bulunmuyordu.

So?uk Sava? döneminin sona erdi?i doksanl? y?llar boyunca bir taraftan Avrupa Birli?i (AB) süreci ivmelenirken di?er taraftan da yeni aray??lar uç vermeye ba?lam??t?. Sovyetler Birli?i’nin da??lmas?yla birlikte aç??a ç?kan yeni co?rafyalar ve bunun sonucunda olu?an d?? politika ortam? yeni aray??lar? da beraberinde getirmi?ti. Ancak “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Kadar” söylemi olarak özetlenebilecek bu aray??lar, doksanl? y?llar?n kaotik ortam?nda içi yeterince doldurulamayan propagandist ve popülist söylemler olman?n ötesine çok fazla geçemedi.

AK Parti iktidar?yla ba?layan, Ba?bakan Davuto?lu’nun ba? dan??manl??? ve d??i?leri bakanl??? döneminde zamanla daha da belirginle?en d?? politikam?zdaki paradigma de?i?ikli?ini ise ?öyle özetlemek mümkün:

Söz konusu d?? politika, kendi içinde önemli say?labilecek baz? farkl?l?klar bar?nd?rmakla birlikte temelde Amerika Birle?ik Devletleri (ABD) ile Avrupa’n?n ekonomik ve siyasi kurumsalla?m?? yap?s? olan Avrupa Birli?i’nin (AB) olu?turdu?u Bat? ile daha realist, reel-politik ili?kiler öngörüyordu. Bu bak?? aç?s?nda So?uk Sava? döneminin çok boyutlu d?? politika uygulamay? zorla?t?ran, hatta ço?unlukla engelleyen çift kutuplu dünyas?n?n yaratt??? bagaj?n etkisi büyüktü. Bu bak?? aç?s?n?n etkileri ABD ile gelgitli ili?kilerde ve Kopenhag Kriterleri’ni Ankara kriterlerine dönü?türme söyleminde görüldü. Temelde Ortado?u ve ?slam dünyas? olarak an?labilecek Do?u ile ise daha plüralist, yani daha ço?ulcu ili?kiler öngörüldü. Bunda da So?uk Sava? dönemi boyunca Ortado?u’ya ve daha genel olarak ?slam dünyas?na s?rt?n? dönmü? olmay?, kay?ts?zl??? tersine çevirme iste?i etkili oldu.

Bat? ile daha realist, Do?u ile daha plüralist ili?kiler ?eklinde seyreden d?? politikam?z, “Arap Bahar?” ile ba?layan süreçte ve bölgede son derece zor bir dönemece girdi. Bunda Türkiye’nin ileri sürdü?ü tezlerin muhataplar? taraf?ndan yeterince kar??l?k bulmamas?na ra?men girdi?i a??r? angajmanlar?n etkisi büyük oldu. Bugün d?? politikam?z?n özellikle Ortado?u’da içine girdi?i durumu son derece hacimli bir arazi arac?n?n dar bir alana s?k??mas?na ve s?n?rl? manevra seçene?iyle bu dar alandan kurtulmaya çal??mas?na benzetmek yanl?? olmayacakt?r.

Eski ad?yla Irak ?am ?slam Devleti (I??D), yeni ad?yla da ?slam Devleti (?D) terörünün gündemimize girmesi ise Musul’u i?gal etmesi ve 49 konsolosluk personelimizi rehin almas?yla oldu. Bölgede etkinli?ini artt?ran I?(?D)’in Kürt bölgesine yönelmesiyle de yeni bir a?amaya girildi.

ABD Ba?kan? Barack Obama’n?n birincisi hava sald?r?lar?, ikincisi I?(?D)’le sava?an güçlere destek olma, üçüncüsü terörle mücadele ve dördüncüsü de insani yard?m olmak üzere dört ba?l?kta toplad??? I?(?D)’le mücadele plan? ise Türkiye’yi önemli bir kav?a?a getirdi. Özellikle Türkiye’nin Cidde’deki terörle mücadele toplant?s?n?n sonuç bildirgesine imza koymamas? iç ve d?? kamuoyunda önemli tart??malar yaratt?.

Öncelikle 49 konsolosluk personelimizin rehin tutulmas? Türkiye’nin çekinceleri aç?s?ndan ba?l? ba??na önemli bir gerekçedir. Bu ba?lamda ac? ama gerçek; Suriye ve Irak özelinde d?? politikam?z?n Ortado?u’ya bakan yönünün I?(?D) gibi ne idü?ü belirsiz, amorf bir terör örgütünün elinde rehin oldu?unu söylemek abart?l? olmayacakt?r. ?kinci olarak I?(?D) terörü, yurt içine yönelik bir ulusal güvenlik tehdidi olarak alg?lan?yor. ?ki haftada bir düzenli olarak gerçekle?tirilecek ulusal güvenlik toplant?lar?na bir de bu gözle bakmak gerekiyor. Üçüncü olarak ise PKK’n?n Irak’ta, PYD’nin de Suriye’de güçlenmesinin, me?ruiyet kazanmas?n?n çözüm sürecini olumsuz yönde etkileyebilece?inden endi?e ediliyor. Oysa Irak’taki ve Suriye’deki Kürtlerle Türkiye’deki Kürtlerin sosyolojisi çok farkl? ve burada bunu en iyi bilmesi gereken Kürt siyasi hareketine de büyük sorumluluklar dü?üyor.

Türkiye’nin çekinceleri bir yana genel anlamda I?(?D)’i ortaya ç?karan ko?ullar?n dünya kamuoyu, özellikle de Bat?l? devletler taraf?ndan yeterince ortaya konmad???n? belirtmek gerekiyor. I?(?D)’le mücadelede hava sald?r?lar?n?n yetersiz, bölge ülkelerinin deste?iyle kurulmaya çal???lan koalisyonun her ülkenin farkl?la?an ç?karlar? yüzünden son derece zay?f, günün sonunda ihalenin bölgedeki Kürt güçlerine kalaca??, dahas? ve belki de en önemlisi ?imdiye kadar yapmaktan çok y?kmaya hizmet eden Bat?’n?n hoyrat elinin i?leri daha da karma??kla?t?rabilece?i anla??l?yor.

Öyle görünüyor ki I?(?D) terörü ve muhtemel ard?llar? önemli say?labilecek bir süre daha ba? belas? olmaya devam edecek.

sami.evli@gmail.com

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*