Anasayfa / Yaşam / Diş Eti Hastalıklarına Yol Açan 7 Neden

Diş Eti Hastalıklarına Yol Açan 7 Neden

Diş Eti Hastalıklarına Yol Açan 7 Neden

Kimi zaman kendili?inden kimi zamansa di?leri f?rçalarken veya sert g?dalar yerken geli?en di? eti kanamalar?. Tat almada farkl?l?k hissi ve a??z kokusu. Bunlar?n yan? s?ra di? etlerinde çekilmeler, büyümeler, di?lerde aralanma ve sallanmalar… Bu bulgularla kendini belli eden sorunun ad?; di? eti hastal?klar?! Dünyada görülen en yayg?n sa?l?k sorunlar?ndan biri olan ve ülkemizde de di? çürükleri kadar s?k görülen di? eti hastal?klar?, di?leri destekleyen di? etleri, çene kemikleri ve periodontal liflerin di?lerin üzerini kaplayan mikrobiyal dental plakla iltihaplanmas? sonucu olu?an hastal?klara deniyor. Genellikle a?r?ya yol açmad?klar? için hastalar taraf?ndan ihmal edilebiliyor. Tedavide geç kal?nd???nda da maalesef yeti?kinlerde di? kayb?n?n ba?l?ca sorumlusu olan periodontitis hastal???na dönü?ebiliyor. Daha da kötüsü iltihap ilerlerse kalp damar hastal?klar? ve diyabet gibi ciddi hastal?klar? da tetikleyebiliyor. Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Di? Hastal?klar? ve Tedavisi Uzman? Yaprak Ustaba??, bu nedenle di? eti hastal?klar?na yol açan etkenlerden kaç?nman?n son derece önemli oldu?unu belirterek, “Bunun yan? s?ra di? eti hastal?klar?na neden olan mikrobiyal bakteri pla??n?n düzenli di? f?rçalama ve di? ipi kullan?m?yla uzakla?t?r?lmas? gerekiyor. Plak birikiminin 6 ayl?k kontrollerde yap?lan di? ta?? temizlikleriyle kontrol alt?nda tutulmas? da al?nacak di?er önlemler aras?nda yer al?yor” diyor. Peki di? eti hastal?klar?ndan korunman?n ba?l?ca yollar? neler? Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Di? Hastal?klar? ve Tedavisi Uzman? Yaprak Ustaba?? di? eti hastal?klar?na neden olan etkenleri anlatt?, önemli bilgiler verdi.

 

Sigara

Yap?lan ara?t?rmalara göre, sigara di? eti hastal???na yakalanma  riskini 4 kat artt?r?yor. Sigara içen ki?ilerde lekeler nedeniyle di? yüzeyleri pürüzlü hale gelip plak birikimi art?yor. Di? eti ceplerinde iltihaba neden olan bakteri say?lar?ndaki art?? kemik kay?plar?n? da beraberinde getirerek “Periodontitis”e (di? etindeki iltihab?n ilerleyip di?er dokular? da etkileyecek ?ekilde kemik erimesine yol açmas?) yol açabiliyor. Sigara ayr?ca ba????kl?k sisteminde enfeksiyonlara neden olabiliyor, bakterilere kar?? sava?an nötrofil hücrelerinin etkinli?ini ve antikor üretimini azalt?yor, bu da di? eti hastal?klar?na zemin haz?rl?yor.

Bakteri pla??

Di?lerdeki g?da art?klar? do?ru ?ekilde temizlenmedi?inde yüzeyler pürüzlü hale gelerek bakteri birikimine zemin haz?rl?yor. Di?-di? eti birle?imine yerle?en bakteriler, zararl? maddeler üreterek di? eti hastal?klar?na neden oluyor. Bakteri pla?? uzakla?t?r?lamad??? takdirde tükürükteki minerallerle sertle?iyor ve  “di? ta??” ad? verilen kireçsi bir tabaka olu?uyor. Bu yüzeyin girintili ç?k?nt?l? olmas?, yeni pla??n tutunmas?na ortam haz?rl?yor. Di? ta?lar?n?n kald?r?l?p pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi ancak di? ta?? temizli?iyle mümkün olabiliyor.

Hormonal de?i?iklikler

Hamilelik s?ras?nda östrojen ve progesteron hormonlar?nda art?? oluyor. Bu hormonal de?i?iklikler nedeniyle di? etlerinde kanama, hassasiyet, ?i?lik ve k?zar?kl?k meydana geliyor, hamilelikte görülen bu hastal?k  “gebelik gingivitisi” olarak adland?r?l?yor. Hasta kimi zaman di? etlerine dokunamayacak, di?lerini f?rçalayamayacak düzeyde hassasiyet hissediyor. Di? Hastal?klar? ve Tedavisi Uzman? Yaprak Ustaba?? hamilelik sonras? yap?lan di? ta?? temizli?inin ard?ndan di? etlerinin yeniden sa?l?kl? hale geldi?ini söyleyerek, “Hamilelikte di? eti hastal???n?n alevlenmesini önlemek için anne adaylar?n?n, hamilelik öncesinde mutlaka bir di? hekimi kontrolünden geçmeleri, varsa di? ve di? eti problemlerinin giderilmesi gerekiyor” diyor.

Stres

Stres, di? s?kma ve di? g?c?rdatma al??kanl?klar?n? tetikliyor. Di?lerin olmas? gerekenden daha fazla çi?neme gücüne maruz kalmas?, çene kemiklerinde erimelere ve beraberinde di? eti çekilmelerine yol açabiliyor. Stres, ba????kl?k sistemini çökerterek di? eti hastal?klar?na zemin haz?rl?yor. Bu durumda, stresle ba? etme yöntemlerine ba?vurmak gerekiyor. Di? eti çekilmesinin ne yaz?k ki telafisi mümkün olmuyor, düzenli kontrollerle hasar?n ilerlemesi durdurulabiliyor.

?laç kullan?m?

Sistemik hastal?klar?n tedavisi amac?yla kullan?lan baz? ilaçlar di? eti büyümesine neden olabiliyor. ?leri derecede di? eti büyümesine yol açt?klar? takdirde ilaç de?i?tiriliyor. ?lac?n de?i?tirilmedi?i durumlarda ise di? eti büyümeleri tedavi edilse de tekrarlayabiliyor.

 

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Yetersiz ve dengesiz beslenme, ba????kl?k sisteminin zay?flamas?na yol aç?yor. Bunun sonucunda da di? eti enfeksiyonuyla mücadelede vücudun gard? dü?üyor. A, B, C ve K vitamini eksikliklerinde yo?un di? eti kanamalar? olu?tu?una dikkat çeken Di? Hastal?klar? ve Tedavisi Uzman? Yaprak Ustaba?? “Bu durumda mutlaka vitamin takviyesi yap?lmal? ve besin maddeleri vücudun ihtiyac? oran?nda tüketilmeli” diyor.

Diyabet

Yap?lan ara?t?rmalar sonucunda, diyabet hastalar?n?n di? eti sa?l??? aç?s?ndan daha yüksek riske sahip olduklar? ortaya konulmu?. Diyabet, tükürükteki azalmayla birlikte a??z kurulu?una, yara iyile?mesinde yava?lamaya ve damarlarda hasara neden olarak di? etlerini enfeksiyona aç?k hale getiriyor. Diyabetli hastalarda di? etlerinde ?i?lik ve kanamalar, çene kemi?inde erimeler, di?lerde sallant?lar görülebiliyor. Bu nedenle a??z içerisinde olu?an de?i?imlerin mutlaka doktora bildirilmesi gerekiyor. Hastal???n kontrol alt?nda tutulmas? di? eti sa?l??? aç?s?ndan son derecede önem ta??yor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*