Anasayfa / Yaşam / Dikkat! Soğuk Hava Bu 3 Ağrıyı Tetikliyor!

Dikkat! Soğuk Hava Bu 3 Ağrıyı Tetikliyor!

Dikkat! Soğuk Hava Bu 3 Ağrıyı Tetikliyor!

Günümüzde pek çok ki?inin muzdarip oldu?u bel, boyun ve s?rt a?r?s? so?uk havalarda iyice art?yor. Bugünlerde polikliniklere ba?vurular?n önemli bir k?sm?n? bu ?ikayetlerle gelenler olu?turuyor. Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman? Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar “Günümüzde kronikle?mi?, uzun dönemli ve tekrarlay?c? omurga sorunlar?yla çok s?k kar??la??yoruz. Ki?inin günlük ya?am kalitesini iyice dü?üren bu sorunlar özellikle sonbahar ve k?? aylar?nda daha da fazla kar??m?za ç?k?yor. Omurgan?zda sorun var ise so?uk hava hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve bu ?ikayetlerde art??a neden olacakt?r” diyor. Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar bel-boyun ve s?rt a?r?lar?n?n so?uk havalarda neden art?? gösterdi?ini anlatt?, korunma yollar?na yönelik önemli uyar?lar ve önerilerde bulundu.

Modern ça??n en s?k kar??la??lan sorunlar? aras?nda ?üphesiz bel, boyun ve s?rt a?r?lar? geliyor. Gerek kendimiz gerekse çevremizde gün geçmiyor ki ‘her yan?m a?r?yor’ sözlerini duymayal?m. Özellikle ça??m?z?n genel hali olan masa ba??nda saatlerce bilgisayar ekran?na kilitlenmi? halde çal??ma, omurgam?z?n ak?ll? telefon, tablet, laptop ve bilgisayar kullan?rken neredeyse ?ekilden ?ekile girmesi, klima önünde kalma ve a??r po?etler ta??ma gibi pek çok faktör fark?nda olmadan omurgam?za zarar vermemize neden olabiliyor! Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman? Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar “Kronikle?mi? bel, boyun ve s?rt a?r?lar?n?n alt?nda disklere ait y?pranma ve f?t?klardan omurgada kaymaya ba?l? sinir s?k??malar?na dek  çe?itli nedenler yatmakta. Birçok ki?inin ?ikayetleri ilaç ve dinlenme ile k?sa sürede geçebilirken, hat?r? say?l?r bir grup ise kronikle?mi?, uzun dönem, tekrarlay?c? omurga sorunlar? ya??yor ve bu grup hastalarda her ?ey yolundayken a?r?, tutukluk, hareket k?s?tl?l???, kola, baca?a yay?lan a?r? ve uyu?ma ataklar? so?uk havalarda tetikleniyor” diyor.

So?uk havada neden a?r?lar art?yor?

Sonbahar ve k?? aylar? bu sorunlar?n birdenbire rahats?zl?k yaratmaya ba?lad??? dönemler. Peki neden so?uk havalarda bizleri doktorlara gidecek kadar a?r?tan omurga sorunlar? ya??yoruz? Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar bunun nedenlerini ?öyle aç?kl?yor: “Çünkü sorunlu, düzenini korumakta zorlanan omurgam?z s?cak ortamda daha rahat oluyor. Kaslak daha gev?iyor ve mekanik olarak omurgam?z?n hareketleri kolayla??yor. Sorunlar?yla daha kolay ba? ediyor ancak omurgan?zda sorun var ise so?uk hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve ?ikayetlerde art??a neden olacakt?r. Çünkü so?uklarla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yetene?inde azalma omurgan?n tolerans?n? da azalt?yor, klima önünde uzun süre kalmak, aç?k araba cam?ndan gelen rüzgar, özellikle de terlemi? birisinde kaslarda spazma, omurgada kat?l?k, gerginlik ve a?r?lara yol aç?yor.” En ufak ters bir hareketin bile ‘barda?? ta??ran son  damla etkisi’ yapabildi?ini belirten Yrd. Doç. Dr. Hamit Aytar “Omurgalar güçlü olmad??? zaman, sabah lavabo önünde el y?kamak için ufak bir e?ilme hareketi, bir kuvvetli hap??r?k, masan?n üzerindeki barda?? e?ilip al?vermek bile belde, boyunda tutulma ve s?rtta b?çak saplan?r a?r?yla ki?ileri biz beyin cerrahlar?na getirebiliyor. Unutmayal?m ki omurga sa?l???m?z? korumak, sorunlar?n fark?nda olmak tedavi seçeneklerinden çok daha önce geliyor” diyor.

Bel, s?rt ve boyun a?r?s?na kar?? 9 etkili önlem

  • Omurgan?z? her zaman s?cak tutmaya dikkat edin, terledikten sonra so?u?a ç?kmay?n.
  • Fazla kilolar?n?zdan kurtulun, hatta ideal kilonuzda olmaya çal???n.
  • Hareketsiz kalmay?n, çünkü hareketsiz bir ya?am tarz? omurgan?z? zay?flat?yor.
  • Uzun süre ayn? ?ekilde hareketsiz kalmay?n.
  • Düzenli egzersiz yap?n. Boyun, s?rt, bel ve hatta merkez bölgesi yani kar?n kaslar?n?z?n gücü artt?kça omurgan?za, özellikle bozuk disk yap?lar?n?za binen yük çok azalacak ve en önemli ilaçlar?m?zdan birisi olacakt?r.
  • Klima önünde durmay?n, otomobil cam?ndan sürekli rüzgar almay?n.
  • Masa ba??nda bilgisayar önünde uzun süre kalmak, omurgam?z?n en huzursuz oldu?u, en kötü omurga pozisyonlar?n?n ba??nda geliyor. Bilgisayara e?ilmekten kaç?n?n.
  • Çal??ma ortam?n?z? gözden geçirin ve ergonomik, bel destekli bir koltukta oturun.
  • Masa ba??nda çal???rken mutlaka dik oturun, ‘iki büklüm’ dedi?imiz halde tablet, laptop ve cep telefonu kullan?m?n?n omurgan?za ne kadar zarar verdi?ini unutmay?n.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*