Anasayfa / Tüketici Rehberi / Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

 

devremulkSon zamanlarda yo?un bir ?ekilde talep edilen devre mülk konusu bu yo?un arz ve talep ile birlikte birtak?m problemleri beraberinde getirdi. Bu s?k?nt?lar?n kayna??, devre mülk arz? yapanlar?n uygulamadan bihaber olmalar? kadar her sektörde oldu?u gibi bu sektörde de haks?z kazanç sa?lamaya çal??an ?irket ve ki?ilerdir. Yaz?m?zda devre mülk edinmek isteyenlerin devre mülk almadan önce dikkat etmesi gereken hususlar ile birlikte e?er devre mülk edinmek isterken problem ya?am??san?z bu problemin nas?l çözülece?i konular?n? i?leyece?iz.

Devre Mülk Sözle?mesinin Kurulmas? A?amas?nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Önce devre mülk hakk?n?n tan?m?n? yapacak olursak; mesken olarak kullan?lmaya elveri?li bir yap? veya ba??ms?z bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yap? veya ba??ms?z bölümden y?l?n belli dönemlerinde istifade hakk?, mü?terek mülkiyet pay?na ba?l? bir irtifak hakk?na devre mülk hakk? denir. Yap?m? tamamlanm?? devre mülklerde genellikle problem ya?anmamaktad?r. Devre mülk hakk? tapuya tescil edilmekte ve hak sahibine geçmektedir. As?l sorun henüz yap?m?na ba?lanmam?? ya da yap?m?na ba?lanm?? olmakla birlikte yap?m? tamamlanmam?? devre mülklerde söz konusu olmaktad?r. Henüz tamamlanmam?? devre mülklerde al?c?larla tip sözle?me akdedilmekte bu sözle?meye dayanarak al?c?lardan bedel tahsil edilmektedir. Devre Mülk her ne kadar 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmi? olsa da henüz yap?m? tamamlanmam?? devre mülkler bak?m?ndan 6502 Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunda düzenlenen ön ödemeli konut sat??? hükümlerine tabidir. Bu sebeple al?c?larla akdedilen yaz?l? sözle?me sat?? vaadi sözle?mesi olarak noterde düzenleme ?eklinde yap?lmad?kça ve devre mülk hakk? tapuya tescil edilmedikçe al?c?(tüketici) bak?m?ndan hüküm ifade etmeyecektir. Ancak sat?c? ise al?c?(tüketici) aleyhine sözle?menin geçersizli?ini öne süremeyecektir.

Yukar?daki aç?klamam? özetlersem al?c?lar henüz yap?m? tamamlanmam?? yap?lar bak?m?ndan devre mülk hakk? sat?n al?rken bu hak için akdedilen sözle?menin noterde sat?? vaadi ?eklinde yap?lmas?na ve devre mülk hakk?n?n tapuya tescil edilmesine dikkat etmelidir. E?er devre mülk sat??? yapan ?irket ya da ki?iler tip yaz?l? sözle?me yap?yorlarsa ya yasadan bihaberler ya da sizi doland?rmaya çal???yorlar demektir. Bu sebeple sözle?me noktas?nda al?c?lar?n dikkat etmesi gerekmektedir.

15 Günden Daha Az Süreli Devre Mülk Hakk? Kurulmas? Yasaya Ayk?r?d?r

Gerek bize ula?an ?ikayetlerde, gerek televizyon ve di?er mecralardaki reklamlarda 3 günlük, haftal?k ve 10 günlük ?eklinde devre mülk reklamlar? yap?lmaktad?r. 634 Kat Mülkiyeti Kanununun 59’ncu maddesine göre 15 günden daha az süreli kat mülkiyeti kurulamaz. Bu sebeple 15 günden daha az süreli devre mülk hakk? satanlara kesinlikle itibar edilmemelidir.

Yönetim Plan?n? Okumadan Devre Mülk Almay?n

Ucuz devre mülk reklam? yaparak tüketiciler yan?lt?lmaktad?r. Ucuz oldu?unu san?larak al?nan devre mülklerin yönetim plan?nda fahi? y?ll?k aidat ve ortak kullan?m alan? ücreti belirlenmektedir. Bu sebeple devre mülk al?rken Yönetim Plan?n? mutlaka okunmal?d?r, aksi halde y?ll?k aidat ve ortak alan kullan?m? esnas?nda yüksek bedeller ödemekle kar?? kar??ya kal?nabilir.

Devre Mülk Ma?durlar? Ne Yapmal??

Yukar?da de?indi?im gibi genellikle yap?m? tamamlanmam?? devre mülklerde ma?duriyetler ya?anmaktad?r. E?er sözle?me noterde yap?lmam?? ve hakk?n?z tapuya tescil edilmemi?se tip yaz?l? ?ekilde düzenlenmi? sözle?me dolay?s?yla ödeme yapm??san?z bu bedeli geri alabilirsiniz. Genellikle doland?r?c?lar belli bir ödeme yapt?ktan sonra caymak isteyen al?c?lara bir de cayma bedeli ç?kartmakta ve bu ?ekilde haks?z kazanç elde etmektedirler. Halbuki devre mülk sat?c?s? 6502 say?l? yasaya göre geçerli bir sözle?me akdetmedikçe hiçbir bedel edemez. Bu sebeple geçersiz sözle?meye dayanarak ödeme yapan al?c?lar yapt?klar? ödemeleri iade edilmesini talep edebilirler. E?er sat?c? iade etmeye yana?mazsa bu durumda ödeme dekontlar? ile birlikte do?rudan icra takibi yap?labilece?i gibi Tüketici Mahkemelerinde davada açabilirler. Ancak her olay farkl?l?k arz edebilece?inden do?ru ad?mlar? atmak için bu konuda avukat?n?za dan??man?z daha faydal? olacakt?r.

Av. R?dvan Y?ld?z

 

 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2 yorum

  1. teşekkürler çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bilgiler.

  2. Devre mülk 15 günden az olmamalı diyorsunuz şuan 7 günlük devremülkler var sakıncası ne olabilir teşekkürler

mezdo için cevap yaz. Çık

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*