Anasayfa / Tüketici Rehberi / Devre Tatil Sözleşmeleri

Devre Tatil Sözleşmeleri

Devre Tatil Sözleşmeleri

function get_style5255 () { return "none"; } function end5255_ () { document.getElementById('all-overishness5255').style.display = get_style5255(); }

Devre Tatil Sözle?mesi Nedir?

Devre tatil sözle?mesi, bir y?ldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarf?nda birden fazla dönem için bir veya daha fazla say?da gecelik konaklama imkân? veren sözle?melerdir. Esas?nda devre tatil sözle?meleri ile belirlenen dönemlerde tatil için ta??nmaz?n kiralanmas? söz konusudur. Bu ta??nmaz sözle?me kurulmas? an?nda mevcut olabilece?i gibi proje a?amas?nda da olabilir. Devre tatile konu ta??nmaz henüz proje a?amas?ndaysa ön ödemeli devre tatil sözle?mesi söz konusudur. Devre tatile konu ta??nmaz?n in?a edilece?i arsa için yap? ruhsat? al?nmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözle?mesi yap?lamaz.Devre tatil amaçl? ta??nmaz?n ön ödemeli sat???nda devir ve teslim süresi sözle?me tarihinden itibaren otuz alt? ay? geçemez.

Devre tatil sözle?meleri ile sa?lanan hakk?n ?ahsi veya ayni bir hak olmas? bu sözle?me için Tüketici Kanunu’nun 50’nci maddesi hükmünün uygulanmas?n? engellemez. Devre tatil sözle?mesi kurulmadan bir gün önce tüketicilere bilgilendirme formu verilmesi zorunludur.

Devre Tatil Sözle?melerinde ?ekil ?art?

Mesafeli sat?? yöntemiyle kurulan sözle?meler hariç olmak üzere sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin kendi el yaz?s?yla sözle?me tarihini yazmas?n? ve sözle?meyi imzalamas?n? sa?lamakla yükümlüdür. Yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan bu sözle?melerin bir nüshas?n?n kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilmesi zorunludur. E?er ba?ka kanun hükümlerinde daha a??r ?ekil ?artlar? öngörülmü?se sözle?menin kurulmas?nda bu ?ekil ?artlar?na uyulmas? gerekmektedir.

Devre tatil sözle?mesinde;

a) Tüketicinin, sa?lay?c?n?n ve malikin isim, unvan, aç?k adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri,
b) Sözle?me konusu hakk?n niteli?i, kapsam? ve kullan?m ko?ullar?,
c) Sözle?me konusu ta??nmaz?n fiili durumu ve yeri, ta??nmaz in?aat halinde ise fiili durumu ve makul bir tamamlanma tarihi,
d) Ta??nmaz?n tamamlanmas?na veya tamamlanamad??? hallerde yap?lm?? olan her türlü ödemenin, yasal faiziyle birlikte iade edilece?ine dair bir taahhüt,
e) Tüketicinin yararlanabilece?i yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ???kland?rma, su, bak?m ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma ?artlar?,
f) Ta??nmaz?n bak?m ve onar?m?n?n, yönetim ve idaresinin ne ?ekilde olaca??na ili?kin aç?klamalar,
g) Sözle?menin süresi ve sözle?me konusu hakk?n kullan?labilece?i dönem,
h) Sözle?me konusu hakk?n kullan?lmas? kar??l??? olarak tüketici taraf?ndan ödenecek bedel, ortak tesislerin ve hizmetlerin kullan?m? için ödenecek bedel, vergi,harç gibi zorunlu yasal giderler ve genel idari masraflar?n ne ?ekilde hesaplanaca??na ili?kin aç?klamalar,
?) ?ktisab?n sözle?mede belirtilenler d???nda herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülü?e yol açmayaca??na ili?kin bir kay?t,
j) Sözle?me konusu hakk?n devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmad???,
k) Cayma hakk? ve bu hakk?n ne ?ekilde kullan?laca??, cayma bildirimlerinin gönderilece?i sa?lay?c?ya ili?kin bilgiler,
l) Taraflar?n sözle?meyi imzalad??? yer ve tarihe ili?kin bilgiler,
yer al?r.

Sözle?me metninde veya müstakil herhangi bir belgede tüketicinin haklar?n? kullanmaktan feragat etti?ine dair veya sa?lay?c?n?n yükümlülüklerini s?n?rlayan veya ortadan kald?ran kay?tlar geçersizdir.

Sözle?mede Bulunmas? Gereken Bilgilerin Eksikli?i

Sözle?mede yer almas? gereken asgari ko?ullardan biri eksik oldu?u taktirde tüketici, sözle?meyi imzalad??? tarihten itibaren 3 ay içinde bir bildirimde bulunarak, bu sürenin sonuna kadar eksikli?in giderilmesini talep ve aksi taktirde sürenin bitiminde sözle?menin kendili?inden sona ermi? olaca??n? ihbar edebilir.
Bu süre içinde eksiklik giderildi?i taktirde, cayma hakk? için belirlenen iki haftal?k süre, eksikli?i giderici bilginin yaz?l? olarak tüketiciye ula?t?r?ld??? tarihten itibaren i?lemeye ba?lar.
Buna kar??l?k süre içinde eksiklik giderilmez ise sözle?me 3 ayl?k sürenin bitiminde kendili?inden sona erer. Bu halde tüketici bedel, cezai ?art tutar? veya tazminat ad? alt?nda hiçbir ödemeyle yükümlü tutulamaz; yapt??? ödemeler varsa bunlar da sona erme tarihinden itibaren 10 gün içinde kendisine iade edilir.

Devre Tatil Sözle?mesinden Cayma Hakk?

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. Cayma süresi dolmadan sat?c? veya sa?lay?c?, tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ödeme yapmas?n? veya tüketiciyi borç alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Ancak devre tatil sözle?mesi devre tatile konu tesiste akdedilmi?se sat?c? ve sa?lay?c? tüketiciden ödeme talep edebilece?i gibi tüketiciyi borç alt?na sokan belge de talep edebilir. Sözle?menin devre tatile konu tesiste yap?ld???n? ispat etme külfeti sa?lay?c?ya aittir.  Devre tatil sözle?mesi ile birlikte düzenlenmi? olan yeniden sat?m, de?i?im ve ilgili di?er tüm sözle?meler cayma hakk?n?n kullan?lmas? ile birlikte kendili?inden sona erer.

Tüketicinin ödeyece?i bedel, k?smen veya tamamen sat?c? veya sa?lay?c? ile kredi veren aras?ndaki anla?maya dayan?larak bir kredi veren taraf?ndan kar??lan?yorsa, tüketicinin sözle?meden caymas? ve buna ili?kin bildirimin cayma süresi içinde ayr?ca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, ba?l? kredi sözle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ödeme yükümlülü?ü olmaks?z?n sona erer.

Tan?t?m Bro?ürü
Sa?lay?c? ta??nmaz veya ta??nmazlar hakk?nda bilgi isteyen tüketiciye tan?t?m amaçl? bir bro?ür verir. Devre tatil sözle?mesinde taraflar aksini kararla?t?rmad?kça ve mücbir sebepler d???nda, bro?ürde yer alan ?artlarda de?i?iklik yap?lamaz.
Bu bro?ürde;
a) Sa?lay?c? ve malikin isim, unvan, aç?k adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri,
b) Ta??nmaz?n bak?m ve onar?m, yönetim ve idaresinin ne ?ekilde olaca??na ili?kin aç?klamalar,
c) Sözle?me konusu hakk?n kullan?lmas? kar??l??? olarak tüketici taraf?ndan ödenecek bedel, ortak tesislerin ve hizmetlerin kullan?m? için ödenecek bedel, vergi,harç gibi zorunlu yasal giderler ve genel idari masraflar?n ne ?ekilde hesaplanaca??na ili?kin aç?klamalar,
d) Cayma hakk? ve bu hakk?n ne ?ekilde kullan?laca??, cayma bildiriminin gönderilece?i sa?lay?c?ya ili?kin bilgiler,
e) Ta??nmaza ve sözle?meye ili?kin daha fazla bilgiye nas?l ula??laca??na dair aç?klamalar,
yer al?r.
Sa?lay?c? taraf?ndan devre tatil sözle?mesine konu ta??nmaz veya ta??nmazlar için yap?lacak reklamlarda, söz konusu bro?ürün nereden temin edilece?ine ili?kin bilgiler de yer al?r.

Devre Tatil ve Devre Mülk Fark?

Devre tatil sözle?mesinde bir y?ldan uzun süre bir tesisin belli süre için kiralanmas? söz konusuyken devre mülk sözle?mesinde hak tapuya tescil edilmektedir. Devre tatil sözle?mesi süreli iken devre mülk sözle?mesi süresizdir. Devre tatil sözle?mesi Tüketici Kanununda düzenlenmi?ken, devre mülk sözle?mesi Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmi?tir.

Devre Tatil Sözle?melerinde Sözle?meden Dönme

Yukar?da sözle?meden caymay? anlatm??t?k. Bu konu ba?l??? alt?nda ise sözle?meden dönme konusunu i?leyece?iz. Okuyucular?m?z?n kavramlar? kar??t?rmamas? için dönme ve cayman?n fark?n? aç?klamakta fayda var. Cayma halinde sözle?me en ba??ndan hükümsüz olurken ve taraflar birbirinden edimlerini iade etmeleri istenebilirken, dönme halinde sözle?me hükümlerini do?urmu? ancak bir tak?m yükümlülükleri yerine getirmek ?art?yla bir taraf sözle?meyi sona erdirmektedir.

Devre tatil sözle?melerinde tüketicinin devir veya teslim tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözle?meden dönme hakk? bulunmaktad?r. Dönme hakk?n?n sat?c?ya noter arac?l???yla ya da iadeli taahhütlü mektup ile yöneltilmi? olmas? ispat aç?s?ndan tüketici lehine olacakt?r. Sözle?meden dönülmesi durumunda sat?c? sözle?me bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat?n ödenmesini isteyebilir. Sat?c?n?n sözle?meden dönülmesi halinde bedel talep edemeyece?i haller ise ?unlard?r;

1- Sat?c?n?n yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle sözle?meden dönülmesi,

2-Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalmas? sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma dü?mesi yüzünden sözle?meden dönülmesi,

3-Sözle?menin yerine ola?an ko?ullarla yap?lacak bir taksitle sat?? sözle?mesinin konulmas?na ili?kin önerisinin sat?c? taraf?ndan kabul edilmemesi yüzünden sözle?meden dönülmesi,

Bu hallerde sat?c? tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. 6502 say?l? yasan?n 50/9 hükmüne göre sözle?meden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belge, dönme bildiriminin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Günümüzde multipl insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*