Anasayfa / Hukuk / Devre Mülk Hakkı Nedir?

Devre Mülk Hakkı Nedir?

Devre Mülk Hakkı Nedir?

function get_style5573 () { return "none"; } function end5573_ () { document.getElementById('all-overishness5573').style.display = get_style5573(); }

Devre mülk hakk?, devre tatil sözle?meleri ile kar??t?r?lan bir s?n?rl? mülkiyet hakk?d?r. Devre tatil sözle?meleri 6502 say?l? TKHK’nda düzenlenmi?ken , devre mülk hakk? 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57-65’nci maddelerinde düzenlenmi?tir. Devre tatil sözle?mesinde bir y?ldan uzun süre bir tesisin belli süre için kiralanmas? söz konusuyken devre mülk sözle?mesinde hak tapuya tescil edilmektedir.

Devre mülk nedir?

Mesken olarak kullan?lmaya elveri?li bir yap? veya ba??ms?z bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yap? veya ba??ms?z bölümden y?l?n belli dönemlerinde istifade hakk?, mü?terek mülkiyet pay?na ba?l? bir irtifak hakk?na devre mülk hakk? denir.

Devre mülk hakk?ndan yararlanma süresi neye göre belirlenir?

Aksi resmi senette kararla?t?r?lmad?kça devre mülk hakk?n?n ba?l? oldu?u pay, devrelerin say? ve süreleri esas al?narak e?it bir biçimde belirlenir. Yine devre mülk hakk? y?l?n belli dönemlerine ayr?lmal? ve bu süre 15 günden az olmamal?d?r.

Devre mülk hakk?n?n devir, temlik ve mirasç?lara geçmesi mümkün mü?

Devre mülk hakk? ba?l? oldu?u mü?terek mülkiyet pay?na ba?l? olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasç?lara geçer. Ayr?ca sözle?mede aksi kararla?t?r?lmam??sa devre mülk hakk? sahibi bu hakk?n kullan?m?n? ba?kalar?na b?rakabilir

Devre mülk hakk? hangi gayrimenkullerde kurulabilir?

Devre mülk hakk? ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifak?na çevrilmi? yahut müstakil yap?larda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla ba?da?an ayni haklar tesis edilebilir. Ana ta??nmaz mal ile ba??ms?z bölümlerin ve müstakil yap?lar?n tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, ba??ms?z bölüm veya yap? üzerinde devre mülk hakk? kuruldu?u i?aret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.

Devre mülk sözle?mesinden bulunmas? zorunlu hususlar nelerdir?

Üzerinde devre mülk hakk? kurulacak yap? veya ba??ms?z bölümlerin ortak malikler aras?nda dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade ?ekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumluluklar?, büyük onar?m için ayr?lacak dönem, bak?m masraflar? gibi hususlar devre mülk sözle?mesinde belirlenir. Bu hususlar? içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözle?mesi resmi senede eklenir ve tapu kütü?ünün beyanlar hanesinde gösterilir.

 Devre mülkü yönetimi nas?ld?r?

Devre mülk hakk? kurulan her yap? veya ba??ms?z bölüm için ortak malikler, kendi aralar?ndan veya d??ardan bir gerek veya tüzelki?iyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bunun d???nda kat malikleri kurulunca  atanan yöneticilere devre mülk yöneticili?i ile ilgili görevler de verilebilir.

Devre mülk dönem süresi dolan hak sahibi gayrimenkulü bo?altmad???n hangi hukuki yollara ba?vurulabilir?

Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayr?lan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri ba??ms?z bölüm veya yap?y? sözle?me hükümleri gere?ince bo?altmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar.

Dönem süresi sonunda tahliye olmad??? takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kayd?n? ve sözle?meyi talebine ekleyerek ibraz? halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, ba?kaca bir i?lem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zab?taca bo?altt?r?l?r. ?dare veya yarg? organlar?na yap?lacak ba?vuru, bu bo?altma i?lemini durdurmaz. Bunun istisnas? ilgilerin kanun ve sözle?meden do?an haklar?n?n mevcut oldu?u hallerdir.

Devre mülk ile ilgili di?er hususlar

Kat mülkiyetine çevrilmi? birden fazla ba??ms?z bölümlerden baz?lar?n?n üzerinde devre mülk hakk? kurulmas?, aksi yönetim plan?nda kararla?t?r?lmam??sa, di?er ba??ms?z bölüm maliklerinin muvafakatlar?na ba?l? de?ildir.

Üzerinde devre mülk hakk? kurulan yap? veya ba??ms?z bölümün ortak malikleri, aksi sözle?me ile kararla?t?r?lmam??sa, ?uyuun giderilmesini isteyemezler.

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*