Anasayfa / Hukuk / Devlet Memuru Olmaya Engel Suçlar

Devlet Memuru Olmaya Engel Suçlar

Devlet Memuru Olmaya Engel Suçlar

Devlet memurları alımları arttıkça sosyal medya ve internet siteleri üzerinden gelen bu tarz sorular oldukça fazlalaştı. Bu amaçla devlet memuru olmak için KPSS sınavlarına giren yada girecek arkadaşlara bu konuda bir yazı hazırlama ihtiyacı hissettim.

Devlet Memurluğuna Engel Suçlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenmektedir. Bu kanun içerisinde 48 madde de kendine yer bulan suçlar hakkında kanun maddesini ayrıntılı olarak örnekleriyle anlatacağım.

Öncelikle maddenin 5 fıkrası devlet memuru olmaya engel olan suçları sınırlı sayıda saymıştır. Bunun anlamı şahısların sabıkası olsa bile eğer bu fıkra içerisinde belirtilen suçlardan birini işlememişse sabıkalı olması memuriyete engel teşkil etmeyecektir.

Kanun kapsamında belirtilen suçlar aşağıdaki gibidir.

 • Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezası Almak

Kanunda belirtilen bu maddenin memurluğa engel teşkil etmesi için öncelikle kasten işlenmesi gerekmektedir. Kusurlu olarak hataen işlenen suçlarda 1 yıldan fazla ceza alınsa bile bu madde kapsamında memurluğa engel teşkil etmeyecektir. Örnek vermek gerekirse kişi normal şekilde yolda aracıyla seyir ederken bir trafik kazasına karışsa ve bu kazada biri ölse kişi bu olaydan ceza alsa bile bu durum kasti olarak yapılmadığı sürece (alkollü araç sürme, makas atarak araç sürme, hız sınırlarının üzerinde araç sürme gibi durumlarda mahkeme öngörülebilir kastı tespit etmemiş olması gerekir.) bu ceza kişinin memuriyeti engel olmayacaktır. Bu tür suçlar affa uğradığı veya zamanaşımına girdiği takdirde memuriyete engel teşkil etmeyecektir.

 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlardan Herhangi Birini İşlemek

Devlet memurluğuna engel Bu suçlar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 302 v.d maddelerinde tek tek sayılmıştır. Bu madde doğrultusunda aşağıda belirtilen suçlardan herhangi birinden ceza alan kişi memur olamayacaktır. Burada kanun koyucu bu tür suçların affa uğraması durumunda da memuriyete engel teşkil edeceğini açıkça belirtmiştir.

 1. Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
 2. Düşmanla İşbirliği Yapmak
 3. Devlete Karşı Savaşa Tahrik
 4. Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama
 5. Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama
 6. Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma
 7. Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım 
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Devlet memurluğuna engel olan bu suç grubu da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça ifade edilmiştir. Kanun koyucu bir önceki suç biçiminde açıkça suçların affedilmesinin memuriyete engel teşkil edeceğini belirtmesine rağmen bu bölümde belirtmemesi sebebiyle bu madde içerisinde sayılan hallerde eğer suça konu ceza affa uğrarsa kişinin memuriyetine engel olmayacaktır. Devlet Memuru olmaya engel bu suçları aşağıda başlıklar halinde saymakla yetineceğiz.

 1. Anayasayı İhlal
 2. Cumhurbaşkanına Suikast Ve Fiilî Saldırı
 3. Yasama Organına Karşı Suç
 4. Hükûmete Karşı Suç
 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
 6. Silâhlı Örgüt
 7. Silâh Sağlama
 8. Suç İçin Anlaşma 
 • Zimmet

Memuriyete engel teşkil eden bu madde diğer suçlardan biraz farklıdır. Şu ana kadar anlattığımız suçlar memuriyetin girişinde de sıkça görülebilecek suçlar olmasına karşın zimmet suçu memur olduktan sonra işlenebilir. Bu sebeple memuriyet görevi yerine getirilirken işlenebilecek zimmet suçu memuriyetin devamı için engel teşkil edecektir.

 • İrtikap

Memuriyete engel teşkil eden bu madde de zimmet suçları gibidir.  Bu suç türü de ancak memur olduktan sonra işlenebilir. Bu sebeple memuriyet görevi yerine getirilirken işlenebilecek irtikap suçu memuriyetin devamı için engel teşkil edecektir.

 • Rüşvet

Memuriyete engel teşkil eden bir diğer madde de rüşvet suçu belirtilmiştir. Rüşvet suçu da zimmet suçları gibidir.  Rüşvet suçu da ancak memur olduktan sonra işlenebilir. Bu sebeple memuriyet görevi yerine getirilirken işlenebilecek rüşvet suçu memuriyetin devamı için engel teşkil edecektir.

 • Hırsızlık

Kasti yapılan ve adi bir suç türü hırsızlık suçu şikâyete tabi bir suçtur. Hırsızlık suçundan hüküm giyen kişiler de memur olamayacaktır.

 • Dolandırıcılık

Kasti olarak işlenebilen bir diğer suç da dolandırıcılık suçudur. Bu suçta şikâyete tabi bir suçtur. Dolandırıcılık suçundan hüküm giyen kişiler de memur olamayacaktır. 

 • Sahtecilik

Sahtecilik suçları kasti olarak işlenen suçlardandır. Bu suç değişik şekilde ortaya çıkabilir. Özel Evrakta sahtecilik, Resmi Evrakta Sahtecilik, Kalpazanlık gibi var olan bir belgenin gerçek olmayan kopyaların üretilmesi ve bu kopyalarının aldatma kabiliyetinin olması durumunda bu suçu işleyen kişiler de memur olamayacaktır. 

 • Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanma suçu da sahtecilik suçu gibi değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Kendisine görevi dolayısıyla duyulan güvenden faydalanarak kendisi veya başkası lehine çıkar sağlama olarak ortaya çıkan bu suç türünden hüküm giyenler de memur olamayacaktır. 

 • Hileli İflas

Memur olmaya engel olan bu suç sadece tacirlerin işleyebileceği bir suç türüdür. Tacir normalde iflas şartları olmamasına rağmen çeşitli amaçlarla şirketi iflas ettirmiş olabilir. Eğer yapılan bu iflas hileli ise kişi hakkında ceza davası açılacaktır. Hileli iflas sebebiyle ceza alan kişilerde memuriyet yapamazlar.

 • İhaleye Fesat Karıştırma

Kamu yada özel ihalelerin belirlediği şartlara aykırı davranarak ceza kanununda belirtilen ihaleye fesat karıştırma suçundan hüküm giyen kişilerde memur olamayacaktır.

 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma

Türk Ceza Kanunu 236. madde de belirtilen bu suçlarda kasıtlı işlenen suçlardandır. Bu suçun oluşması için çeşitli durumlar mevcut olmak zorundadır. Bu durumlar kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Buna göre edimin ifası suçu oluşması için

 1. İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi.
 2. İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi.
 3. Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.
 4. Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi.
 5. Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.

Eylemlerinden birinin yapılması gerekmektedir. Bu suçu işleyen kişiler de devlet memuru olamazlar. 

 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

Bu suç Türk Ceza Kanunu 282. madde de geçmektedir. Bu maddeye göre; “Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi” bu suçu işlemiş sayılır. Bu suçu işleyen kişiler de memur olamazlar.

 • Kaçakçılık

Devlet memurlarında sayılan sınırlı hallerin sonuncusu da kaçakçılık suçudur. Kaçakçılık suçundan hüküm giyen kişilerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Gereğince memur olamazlar.

 

Kanun Maddesinin Tam Metni

 

 

BÖLÜM : 2

Şartlar

Genel ve özel şartlar:

             Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,(1)
 3. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 4. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(2) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (2)
 7. Askerlik durumu itibariyle;
 8. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 9. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 10. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 11. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(3) akıl hastalığı (…)(3) bulunmamak.
 12. B) Özel şartlar:
 13. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
 14. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

 

———————————

 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
 • Bu alt bentte yer alan “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
 • Bu bentte yer alan “vücut veya” ile “veya vücut sakatlığı ile özürlü” ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Hakkında Av. Arif Baltacı

Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

99 yorum

 1. Hurşit Ziya BALTACI

  Bilgiler için teşekkür ederim.

  Bugünün iktidar yönetiminde kadrolara alınan Devlet Memurlarının çoğu; yasanın bu maddelerinden biri veye birkaçını fiilen işlemiş olmasına rağmen görevdeler. Türk Milletinin ekmeğini yeyip ona ihanet edenler bile var.

  Var olup ta uygulanmayan YASA ve anlamının çok dışında işlev yapan HUKUK; İnsanların güvenini kaybetmiştir.

  İyi çalışmalar.

  Gözlerinizden öpüyorum.

 2. Merhaba ben 2006 da malesef cahillik kurbanı olarak adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında suç üstlenme suçundan 500 tl para cezası aldım bu atanmam a engel olur mu acaba konu hakkinda bilgilenirirseniz sevinirim Teşekkürler

  • Hayır kanun tanımında 1 yıl altında cezası olan suçların atanmaya engel olmadığı belirtilmektedir. Fakat eğer gireceğiniz bir mülakat var ise bu eksi bir değerlendirmeye neden olabilir.

   • HIRSIZLIKLA YARGILANDIM DAVA ZAMAN AŞIMINA UGRADI HIC BIR CEZA ALMADIM DEVLET MEMURLUGUNA ENGEL Mİ SABIKAM TEMİZ ARSIV KAYDI DAHI GORUNMUYOR. ?

   • avukat bey ben sadece denetimli serbestliğe gönderildim ama sabıka kaydımda madde bulundurmak yazıyor bu bana engelmi

 3. cinayetten hüküm giydim kpss ye girdim devlet memuru olabilirmiyim.. lütfen cevap

 4. Kasten adam öldürmeden dolayı ceza verilmişse ve verilen cezanın 1 yıldan fazla ise devlet memuru olamazsınız.

 5. akaryakıt kaçakcılıgından ceza aldım 2005 yılında memur olmama etki edermi acaba tskler

 6. Merhaba ben 2012’de ‘’suç eşyası satın almak’’ tan tck 165/1 den 4 binlira adli para cezası aldım. Bu ceza memur olmaya engel teşkil eder mi? Teşekkür ederim.

 7. Değerli bilgilendirmeleriniz için teşekkürler Arif Bey.

 8. selamlar.BEN 16 yasımdayken cınsel suctan 5 sene 6 ay ceza aldm ve 2006 da aldıgım bu cezanın ınfazını 2011 ıle 2014 yılları arasında tamamladım. sımdı ogrencıyım 4 yıllık bır bolumde ve son senem. BENIM sormak ıstedıgım okulum bıttıggı zaman kpss gırecegım ama memur olabılır mıyım? 18 yas altı suc ısleyenlerın memurluk hakkı alınmaz dıye yasada okudum bunnun gerceklık payı nedır? sabıka kaydımı 3 gun once aldım sıcıl sabıka kaydı yoktur arsıv kaydı yoktur dıyor. adlıyede aldıgımda bu yazıyordu. yetınmedım e devlet sıfremle gırdım memurıyet ıcın aldıgım sabıka kaydında bıle yok yok yazıyor arsıvdede sıcıldede. bana net cvb verırsenız cok mutlu olurum ben memur olabılır mıyım?

  • selam kardeşim. bende aynı senin durumundsayım . yardımcı olan kimse de yok maalesef . bende 4 yıl 5 ay aldım. ceza zamanı yaşım 16 idi. kafamda takılan soru acaba memur olabilirmiyim*?

 9. 2014 yılının Şubat ayında tartaklama suçundan 5 ay ceza aldım ve ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına çevrildi bu durum benim memur olmama engel olurmu

 10. Olası kastla yaralama suçundan 30 ay hükmün açıklanması geri bırakılması kararı aldım. İnfaz koruma memurluğuna engelmidir ?

 11. mrb ben kötü muamele suçundan iki ay ertelenmiş hapis cezası aldım. Ve 1 yıl denetim vardı. Ogretmenliğe engel midir

 12. Silah evde yakalandi.2002 de bostu.miras olarak kaldi.mahkeme buna kanaat getirdi.bunu sicilden nasil sldrrz

 13. selamlar.BEN 16 yasımdayken cınsel suctan 5 sene 6 ay ceza aldm ve 2006 da aldıgım bu cezanın ınfazını 2011 ıle 2014 yılları arasında tamamladım. sımdı ogrencıyım 4 yıllık bır bolumde ve son senem. BENIM sormak ıstedıgım okulum bıttıggı zaman kpss gırecegım ama memur olabılır mıyım? 18 yas altı suc ısleyenlerın memurluk hakkı alınmaz dıye yasada okudum bunnun gerceklık payı nedır? sabıka kaydımı 3 gun once aldım sıcıl sabıka kaydı yoktur arsıv kaydı yoktur dıyor. adlıyede aldıgımda bu yazıyordu. yetınmedım e devlet sıfremle gırdım memurıyet ıcın aldıgım sabıka kaydında bıle yok yok yazıyor arsıvdede sıcıldede. bana net cvb verırsenız cok mutlu olurum ben memur olabılır mıyım?

 14. Slm hocam ben 18 yasımı doldurmadan hüküm giydim bu memuriyete. Engel mi

 15. merhaba ben 2010 yılında düzenli olarak yurt dısına giriş cıkıs yapıyodum,her giriş cıkısta yasal hakkım olan olan bir veya iki karton sigara getiriyodum,elimde biriken sigaraları yaklası 450 paket ve bırkaç kilo balı istanbula babama gönderdiğim zaman yolda arama olmus ve tutanak tutularak mahkemelik oldum, 5607 sayılı kanuna muhalefettten 10 ay hapis ve para cezası yedim hapis cezası ertelendi para cezasını odedim,2012 cıkan karara itiraz ettiğimden 2015 de tekrar karar cıkmıs sanırım ve bu durum adli siçil kaydımda görülüyor işe girmemdede sorun olarak karsıma cıktı devlet memurluğuna da engel teskil edermi tesekkürler

 16. Merhabalar ;
  Şantaj suçu ile 10 ay hapis cezası aldım. Fakat 1 yıldan az olduğu için (yeni kanuna göre) yatmıyorum. Avukat arkadaşım bana memur olamazsın demişti ama siz 1 yıldan az olduğu için olabilirsiniz diyorsunuz. Sizce girebilir miyim ?

  Saygı ile…

  • Kardeşim bende şantaj suçundan 10 ay ceza aldım. Aynı şekilde ben de memur yada polis olabilecek miyim bilmiyorum…

 17. iyi günler benim sormak istediğim 2013 yılında bilerek çalıntı cep telefonu kullanmak sucundan 6 ay ceza aldım hagb kararı verildi sormak istedigim 1.hırsızlıgı giriyor mu memurluga engel mi 2. askeriyede sivil memurluk için güvenlik sorusturmasındayım engel teşkil eder mi cevap verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

 18. HIRSIZLIKLA YARGILANDIM DAVA ZAMAN AŞIMINA UGRADI HIC BIR CEZA ALMADIM DEVLET MEMURLUGUNA ENGEL Mİ SABIKAM TEMİZ ARSIV KAYDI DAHI GORUNMUYOR. ?

 19. Annem sigara kaçakçılığı suçundan para cezası aldı temyize gönderdiler benim memur olmama engel mi bu dava benim sicilim temiz cevabınız için şimdiden teşekkürler

 20. merhaba hocam.10 ay cezam var.5 yil ertelemeli hukmun aciklanmasinin geri birakilmasi karari verildi.sucum konusu baska birine ait facebook a o sahisla ikimizin fotosunu atmak.yani ozel bilgileri ele gecirme.7 ay sonra 5 yilim doluyo ancak 2 ay sonra zabit katipligi mulakatina girecegim engel olur mu sizce.cevaplarsaniz cok sevinirim.simdiden tesekkurler

 21. benm bir tanıdığım uyuşturucudan dolayı 1 yıldan fazla içerde yattı onun çocukları devlet memuru olabilir mi acil cevap

 22. 2009 ylnda cocuk mahkemesnde yargilandm okula giderken ynmdaki iki arkadas biletci ile tartisti fkat vurma flan yok snra kactilar mahkemeye cktk kamu malina zarar vermektn fkat 4 bin lira ceza verdi onuda 3 sene infaza cevirdi 2009 dan bu zamana kadsr cok sukur hic bi karakolluk isim olmadi. Gvnlik kimligi aldm mahkeme karari istediler gotrdm kmligi verdiler peki memur olmama bi sorn olurmu

 23. 6136 memurluga engelmi.10 ay ceza aldim
  .bunu arsivden nasil sildirebiliriz

 24. Yeni kanuna gore memnu haklarin alinmasiyla 15 yildami siliniyor arsiv kaydi.6136 on ayceza aldim saygilar

 25. hakaretten suclu oldum memur lugumu etkilermi

 26. Ben 15 yasindayim kavga olmustu yanlis anlasilmadan dolayi mahkemeye gittim bu devlet memuru olmami engellermi

 27. Merhaba eşim uzman çavuştu 2015 nisanda basladı 2 yıl 8 aylık sozlesme ile ama artan teror olayları yuzunden tehlikeli yerlere gonderildiği icin bıraktırdık rapor vermediler ve sözleşme bitmeden sözleşmeyi fesh etmiş oldu. Bu kamuya girmesine engel midir herkes doğmamış çocuğunuz bile devletle işi kalmadı diyor ordudan atıldınız diyor bende üniversite sınavlarına hazırlanıyorum bosuna mı bu konuyla ilgili bilgiyi nereden alabilirim? Yada sizin bi bilginiz var mı bu konu hakkında. Kamuyla ilişkimiz kalmadı mı bundan sonra ki hayatımız da?

 28. hırsızlık suçu ile yargılandım ilk mahkemede beraat ettim bu durum adalet bakanlığı güvenlik soruşturmasında sorun olurmu

 29. Eşinin asker kaçağı olması memurluk atanmasına engelmidir acaba

 30. Eşinin asker kaçağı olması benim memurluk atanmama engelmidir acaba

 31. MRB. BANKA KREDİ BORÇLARINI ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN 3BANKADAN ACILMIS TARAFIMA ICRA MAHKEMELERİ BULUNMAKTADIR. İŞSİZ VE ÜZERİME KAYITLI HERHANGİ BİRŞEY OLMADIĞINDAN 2 YILDIR HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAMADIM. BANKALARA HERHANGİ YAZILI SÖZLÜ TAAHHÜT YAPMADIM. BU SIKINTILAR DEVLET MEMURU OLMAMI ENGELLERMİ? BİRDE KREDİ BORCLARININ TAMAMEN AF OLMA SÜRECİ NASILDIR? TŞK LER.

 32. BEN 2004 YILINDA HIRSIZLIK SUCUNDAN 1 AY KADAR YATTIM VE BERAAT ETTİM MEMUR OLMAMA ENGELMİ ACABA CVP YAZARSANIZ SEVİNİRİM

 33. 2004 YILINDAN BERİ KPSS YE GİRMEDİM BU YIL GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM EN KISA ZAMANDA CVP VERİRSENİZ SEVİNŞRŞM

 34. Uyusturucu kullanmak ve hafif yaralama sucundan ayri ayri 2 mahkemeye ciktim birinden denetimli serbestlik digerinden 1 yil hapis cezasi verdi ama cezayi 1 yil erteledi bu devlet memuru olmama engelmi

 35. SGK 29 kodu ile işveren tarafından iş fesih im verildi. Bu 29 kodu memur olmaya engel midir.

 36. Benim eşim sigara kaçakçılığıyla suçlanıyor. Ama hiç hüküm giymedi. Bu benim polis olmama engel mi . Lütfen acil cevap verir misiniz

 37. 5 yıl denetim yedim polis olmama engel mi polis olabilir miyim acilll lutfen

 38. Universtede kaydim var lise kpss sinava gircem acaba kazanirsam uni kaydi sorun olur mu memurluk icin

 39. Cumhurbaskanina hakaret memur olmaya engel teskil ediyor mu ?

 40. ben 2011 de esnaflık yaparken ceklerımı donderdım ve suanda bıle benım ıcra kalemınde acık dosyalarım var ben devlet memuru olabılırmıyım saygılarımla

 41. Uyuşturucu dan 5 yıl denetim serbestlik aldım . Polis olabilirmiyim

  • Ben de ayni suçtan 1 yıl denetime gittim başvuru yaptım pomemi kazandım şimdi sıra güvenlik soruşturmasına geldi. Heryerde bu sorunun cevabını arıyorum her kafadan Bi ses çıkıyo. 20 gün sonra belli olacak umarım bir sorun olmaz

   • Ahmet bey , güvenlik soruşturması nasıl sonuçlandı,bende ilerde polislik için başvurmak istiyorum da merak ettim.

 42. erdem özdemir

  bir arkadaşımın amcası terör suçundan müebbet hapis cezası yedi bu ceza arkadaşımın memur olabilmesini engellermi . NOT: kendisi hiçbir suçtan cezası yok

 43. merhaba eşi hapiste olan biri polis olabilir mi? konu uyuşturucu.

 44. Uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl denetime gittim polisliğe başvuru yaptım pomemi kazandım şimdi sıra güvenlik soruşturmasına geldi. Heryerde bu sorunun cevabını arıyorum her kafadan Bi ses çıkıyo. 20 gün sonra belli olacak umarım bir sorun olmaz

 45. Esrar kullanmaktan 1yıl denetim serbestlik aldım bitti bu devlet memuru olmama engelmi?

 46. Vucutta dövme ve kesikler var engelmidir sayın hocam birde ameliyat izlerim var

 47. slm. ben 28 yaşındayım geçen sene göçmen kaçakçılığından 2.5 yıl ceza aldım. dosyam temyizde onaylanırsa 8 ay yatarım olacak. henüz temyizden gelmediği için soruyorum. şu an devlet memuru olmama engel midir.acil cevap verirseniz sevinirim. saygılar…

 48. Kamu malına zarar vermek

 49. Annem sabıkalı ama hapis yatmadı bu benim avukat olmama engelmidir öğrenebilirmiyim acaba şimdiden teşekkür ederim

 50. Benm bir arkdaşm.var sewgilisi iceri girms cikmş 10 ay yatmş yaralamadn kiza sabikam yok şikayetci olmaynca karsı taraf sabikan olmuuor demş 10 ay yatan birinn nasl sabikasi olmaz

 51. 2014 te izinsiz gosteride yakalandım.denetimli serbestlik sayesinde imza attım.polis olmak istiyorum.ve yakalandıgımda 14 yasındaydım.

 52. Calinti cc kullandim memur olabilirmiyim

 53. Masaj salonu islettiğim için iki kez para cezasi yedim . Lisans mezunuyum devlet memuru olmama Engel olur mu

 54. Masaj Salonu islettiğim için iki kez fuhusa yer yemin etmekten para cezasi yedim lisans mezunuyum kpss ye girip devlet memuru olabilir miyim

 55. Merhaba ben 2001 yılında da gasptan hüküm giydim ve eski yetiştirme yurdu öğrenci diyim şimdi devlet beni milli eğitim müdürlüğüne hizmetli gurubun da işe atadı pazartesi günü evrakları kuruma teslim edeceğim sabıkalı kaydım da sabıkası yoktur yazıyor ama arşiv kaydı var diyor sorun olurmu acaba?

 56. kübra karataş

  merhaba ben kübra abim çete suçundan içeri girdi sabıkası olması dolayısı ile okuyacağım bölüm hakkında endişelerim var avukat-hakim-savcı üçünden biri olmak istiyorum acaba bana bir engel yaratırmı bu durum acilll bilgi verirseniz sevinirim üniversite şeçicem????

 57. Mrb hakkımda açılmış icra davası var 2000 liralık bu memurluk için güvenlik soruşturmamı etkiler mi.

 58. Slm kardeş bende 2012 yılında hasbel kader bi suça karıştım yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası aldım ve toplam verilen cezanın 3/2 ni yani 5 yılı yattım. Yeni çıktım içerden bende yetiştirme yurdu öğrencisiyim oradan memur olmuştum. Kardeşim sana numaramı bırakayım zahmet olmazsa bi mesaj bırakırsan ben dönerim hemen beni bi aydınlatsan çok sevinirim senden mesaj bekliyorum 05382092808 allaha emanet

 59. Esrar kullanmaktan 1 yıl denetimli serbestlik ve tedavi aldım, 2014te tamamladım sorunsuz bir şekilde. Bu öğretmen olarak atanmama engel midir?

 60. SGK 29 çıkış kodu memuriyete engel midir ?

 61. eskı iş arkadasımı sıkayette bulunmustum cep telefonumu caldı bıde tacız ettı bende sıkayetcı davacı oldum dava devam edıyormu bılmıyorum hakkında dava devam edıyor olmamak bıyerde okumustum bu benı pomeme gırıste guvenlıksorusturmasında sorun engel olurmu

 62. Yağma suçun’dan yani gasp ‘ tan yardım memur olmam için engelmidir

 63. HERHANGİ BİR DERNEĞE KAYITLI OLMAK MESELA SIYASER MEMURLUĞA ENGEL MİDİR

 64. Hocam iyi günler..

  2014 Kpss ile Ptt ye atandım. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili 2012 de açılan mahkemem karara bağlanıp 2016 yılında 3 yıl 4 ay hapis cezası aldım.
  Denetimli serbestliğin 2 yıla çıkması ile serbest kalıp denetıme tabii oldum.
  Denetimli serbestligimin bitmesine 4 ay kaldı bu süreden sonra Yeniden işime geri dönebilir miyim veya herhangi bi devlet kurumunda çalışabilir miyim ?

 65. Merhabalar ben 16 yaşında başkasına ait kredi kartı kullanmaktan dolayı hırsızlık suçundan hapis cezası aldım 1 ay açık ceza evinde yattım çıktıgımda 1 yıl denetımli serbestlik aldım Adliyeden sicil kaydı aldığım zaman sabıkam çıkmıyor adlı araştırma kaydım çıkmıyor. Kamu yönetimi 3 sınıf öğrencisiyim. 2018 kpss hazırlanmak istiyorum memur olmama teşkil eder mi yaş küçüklüğünden işlenen suç! devlet memuru olabilir miyim? Bu konuda yardımcı olurmusunz ?

 66. merabalar banka borcundan dolayı 12 ay hapis cezası aldım 1 gün cezaevinde kaldım ve parayı ödedim cıktım memur olmama engel olur muu

 67. s.a 2009 2011 senesinde konut dokunulmazlıgı bozma olarak dava açıldı 13 yaşında filandım 5 sene denetim verdiler askerde ise 5 sene doldu şuan e devleten baktım zaman gözüküyor mankeme ama adli sicil kaydı yoktur diyor güvenlik soruşturmasında engel olurmu ?

 68. Merhaba,

  İşyerinden fesih kodu 29 olarak işten çıkarıldım. Fakat ahlaki ya da disiplin suçu işlediğim nedeniyle değil diyabet hastalığı nedeniyle çok nadir olarak bazı çağrıları sinirlilik haliyle sonlandırdığım için fesih olarak 29 kodu düşülmüş. Bu kod gelecekteki iş hayatıma, devlet memurluğuna ya da akademisyenliğe herhangi bir olumsuz etkide bulunur mu?

  Teşekkürler

 69. 5237SA 165/1 suç eşyasın satın alınmasından dolayı 6 ay hapis cezasının paraya çevrilmesi sonucu 3600 tl para cezası ödedim 4 yıl önce memuriyete bi engeli varmıdır teşekkür ederim.

 70. Cumhurbaşkanına hakaret cezası aldım denetimli serbestlik devam ediyor bu memuriyete engel mi ?

 71. Merhaba Arif bey. Askerde bir hirsizlik suçuna karıştım ama aradan 22 yıl geçti sabıka kaydı ve arşiv kaydını mahkeme kararıyla sildirdim. Şimdi ben tasören şirketinden memurluğa geçiş yapabilirmiyim
  Şimdiden teşekkür ederim

 72. Askerde bir hirsizlik suçuna karıştım ama arad4an 22 yıl geçti sabıka kaydı ve arşiv kaydını mahkeme kararıyla sildirdim. Şimdi ben tasören şirketinden memurluğa geçiş yapabilirmiyim
  Şimdiden teşekkür ederim

 73. Bende uyuşturucu için kendi isteğimle tedavi olmak için hastaneye gittim bana kırmızı reçete ilaç verdiler bu memurluğa engel mi acaba lütfen bilgilendirin beni..

 74. İyi günler. Benim babam 1993 senesinde 1 gün amcamın kimliğini kullanmış. Sahte kimlik kullanmış sayılmış. Sonrasında para cezası almış.
  Diğer bir amcam da şehit olmuştu. Şehit yakınlarına verilen istihdam hakkı için biz de başvurduk. Ancak sabıkadan dolayı işe almadılar.
  Sonra sabıkayı sildiremesek de memnu hakların iadesini aldık. Ancak babam yine işe alınmadı. Sebeb olarak devlet güvenliğini tehdit eden
  suç işleyenlere memnu hakları iade edilse bile iş verilmez dendi. 2019 yılında ise babamın sabıka kaydı tamamen silinecek. Bu durumda işe alırlarmı?

 75. DEMİR ZENGİN

  öğretmenlik mülakatını gectim 2 sene önce eski kız arkadasımla otelde kaldık bu güvenlik sorusturmasında engel mi karsıma cıkar mı ben evliyim kaldıgım kişi bekar bilen net yazabilir mi

 76. Merhabalar, ben anasınıfı öğretmenliğini okudum ve tek hayalim anaokulu öğretmeni olarak göreve başlayabilmek. Fakat eşim KHK ile görevden alındı ve hakkında açılan fetö davasında da “CEZAYA YER YOK” kararı verildi. Geçmişte başka bir konudan da ne benim, ne de eşimin başka bir adli problemi olmadı. Bu durum arşiv ve güvenlik soruşturmasında veya devlet memurluğu süreci içerisinde başka bir adımda göreve atanmama engel olur mu ? iyi günler, teşekkürler..

 77. Merhaba avukat bey ben savci olmak ıstiyorum. Benim kendi sahsimda sicil kaydim yok ama ailede babamın tarafında var bu bana engel olurmu

cansu için cevap yaz. Çık

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*