Anasayfa / Hukuk / Demirtaş: ’’Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde…’’

Demirtaş: ’’Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde…’’

Demirtaş: ’’Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde…’’

function get_style37692 () { return "none"; } function end37692_ () { document.getElementById('all-overishness37692').style.display = get_style37692(); } HDP E? Genel E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, ’’HDP olarak bar?? konusunda netiz. Biz adil bir bar??a ula?mak istiyoruz. Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde bar??? savunuyoruz’’ dedi.

HDP E? Genel E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Van’da STK temsilcileri ve i? adamlar?yla bir gelerek ya?anan sürece ili?kin bilgi al??veri?inde bulundu.

Van’da bir otelde düzenlenen toplant?ya HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, HDP Van ?l E? Ba?kanlar? Derya Hayva, Veysi Dilekçi, DBP Van ?l E? Ba?kan? Hamiyet ?ahin, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Yurdusev Özsökmenler, Adem Geweri, Tu?ba Hezer, Selami Özya?ar, Remzi Özgökçe, HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydal?, STÖ temsilcileri ve Van’da faaliyet gösteren i?verenler kat?ld?. HDP Van ?l E? Ba?kan? Veysi Dilekçi’nin aç?l?? konu?mas?n? yapmas?n?n ard?ndan kürsüye gelen Selahattin Demirta?, toplant?ya gösterilen ilgiden dolay? STÖ temsilcilerine te?ekkür etti. Bar?? için yollarda olduklar?n? anlatan Demirta?, “Bar?? için gücümüzün ula?t??? her yerde bar??? hayk?rmak için alanlarday?z. Elbette bar??a nas?l ula??laca??na dair farkl? farkl? dü?ünce sahibi olabiliriz. Kimimiz bar?? için ba?ka bir yolu, kimisi ba?ka bir yolu tarif edebilir. Ama hedefine bar??? koymu?lar aras?nda ortakla?mak zor de?il. HDP olarak bar?? konusunda netiz. Biz adil bir bar??a ula?mak istiyoruz. Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde bar??? savunuyoruz. Ancak hiç ?una kapal? olmad?k. Bar??a giden yolda ele?tirileriniz varsa asla buna kapal? olmad?k. Bu toplant?da da ele?tiri ve dü?ünceleriniz bar??a vesile olsun istiyoruz. Bar?? dedi?imiz so?uk ka??tlara yaz?lan, genelgelerle, tüzüklerle olacak i? de?il. Yüre?inizde bar??? istemiyorsan?z orada bar??? sa?layamazs?n?z. E?er iki aile aras?nda bar??? yapmak istiyorsan?z orada adil olmazsan?z orada yürekten bir bar??? kuramazsan?z o bar?? herhangi bir çat??maya dönü?ebilir. O yüzden adalet ve özgürlük içermeyen hiçbir bar?? gerçek de?il ve sahtedir” dedi.

“Bar?? yapmak kolay de?il, zor bir i?tir” diyen Demirta?, “Kavga etti?iniz, tart??t???n?z bir arkada??n?zla bile bar??mak kolay de?il, ayn? masaya bile oturmak kolay de?il, masaya oturduklar?nda bile birbirlerine kolay kolay ?s?nmazlar. Onlar?n bar???n? isteyenlerin onlar? cesaretlendirmesi laz?m ki onlara cesaret gelmesin yapt?klar? i?ten korkmas?nlar, ü?enmesinler. Bunu ba?aramazsan taraflar? masada tutamazs?n. Biz her türlü ele?tiriyi ald?k, çok çaba sarf ettik ve Dolmabahçe mutabakat?na geldik. Bunun kendileri için oy getirmeyece?ini görünce masay? devirdiler. Biz yanl??t?r dedik mi, o metinde o foto?raf?n arkas?nday?z. Çünkü ?erefli bir i? yapt?k. Ama onlar bunu yapam?yor” dedi.

“Çözümü demokratik siyasette ar?yoruz. PKK eylem yaps?n, devlet operasyon yaps?n diye parlamentoda de?iliz” diyen Demirta?, ?unlar? kaydetti:

“Bize iktidar? verin kimseye minnet etmeden bar??? sa?layal?m, anayasay? de?i?tirelim. Yoksa bu i?ler böyle yürümez. ?ktidara talibiz ve istiyorlarsa gelecek ay dahi seçime haz?r?z. Bir daha halka iktidar için kan ve gözya?? dayatanlar kaybedecektir.”

Yap?lan aç?klaman?n ard?ndan toplant? bas?na kapal? bir ?ekilde devam etti.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*