Anasayfa / Hukuk / Demirtaş dağdaki abisini böyle savundu: “IŞİD’e karşı savaşıyor”

Demirtaş dağdaki abisini böyle savundu: “IŞİD’e karşı savaşıyor”

Demirtaş dağdaki abisini böyle savundu: “IŞİD’e karşı savaşıyor”

function get_style34655 () { return "none"; } function end34655_ () { document.getElementById('all-overishness34655').style.display = get_style34655(); } Halklar?n Demokratik Partisi(HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PKK’ye yönelik operasyonlarda a?abeyinin de yaraland??? haberlerine cevap vererek, “Haberi teyit etti?imize dair bir bilgi yok. Do?ru olma ?ans? da yok, çünkü a?abeyim Kandil’de de?il. Kendisinin durumu ile bilgim yok. I??D’e kar?? bedellik askerlik yapm?yor, halk?n?n onuru için direniyor” dedi.

HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PM öncesi bas?n mensuplar?na aç?klamada bulundu.

Engellere, adil ve e?it olmayan ?artlara ra?men devletin bütün olanaklar?n? s?n?rs?zca kullanan bir iktidara ra?men yüzde 13’lük oy ald?klar?n? söyleyen Demirta?, “Say?n Cumhurba?kan? da, Say?n Davuto?lu da ‘Baraj? a?amazsan?z m?zm?zl?k yapmak yok’ diyorlard?. Çünkü ‘HDP’nin niyeti bar?? alt?nda kalarak ülkeyi kaosa sürüklemek‘ dediler. Seçim geldi. Görüldü ki Türkiye toplumu bunlar?n sözlerine kanm?yor. Seçimde ispatland?. ’HDP kaos ç?karacaklar’ diyenler HDP baraj? geçti diye ülkeyi kaosa sürüklediler. Kimse gerekçeyi ba?ka yerde aramas?n. Ülkede sava? haz?rl??? yap?yorlar, sand??a hiç inanmad?lar sadece AK Parti ç?karsa sand??a inan?r bunlar. Bizler yüzde 13’lük iradeyi asla bunlara ezdirmeyece?iz” diye konu?tu.

Demirta?, seçim olmam?? gibi davranmalar?na izin vermeyeceklerini ifade ederek, ”AK Parti’nin sava? ça?r?s?na izin vermemek için olacakt?r. AK Parti kaybettikten sonra sava?? seçim kazanmak için kullan?yor. Y?llarca çözüm sürecini çürümeye terk ettiler, istemedikleri zaman görü?meleri kestiler, seçimde kaybedince sava?? devreye soktular” dedi.

“ÜLKEM?Z TEHD?T ALTINDA DE??L”

Demirta?, konu?mas?na ?öyle devam etti:

“Ülkemiz tehdit alt?nda de?il. I??D gibi bir barbar örgüt AK Parti için bir tehdit de?il. 31 gencimizi katlettiklerinde I??D’E operasyon yapmad?. Cumhurba?kan? gezisini kesmedi. Herkes onu taziye için onu arad? ama o bir aileyi taziye için aramad?. I??D onlar için bir tehdit de?il çünkü. Tatl? tatl? karde? karde? pazarl?k yap?p, al??veri? yapabilecekleri bir örgüttü. Kap? kap? dola?aca??z bu sava? bizlerin sava?? de?il’ diyece?iz. Bizler bu yoksul bu halk?n vekaletini alm?? bir parti olarak, Saray için evlatlar?m?z?n ölmesine göz yummayaca??z diyece?iz. Kimsenin kayg?lanmas?na gerek yok. Bunlar?n bakmay?n ba??r?p ça??rmas?na. Kendine aslan?m diyenler kediye dönecek. HDP her gün büyüyecek, her gün güçlenecek. Erken bir seçime HDP haz?rd?r. ”

‘1990 y?llarda nas?l bir sava? yürütüldü?üne bu ülke ?ahit oldu’ diyen Demirta?, Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’na seslenerek, “Say?n Ahmet Davuto?lu, kal?n kal?n kitaplar yazm?? profesörsün. Yazarken ve okurken 1990’l? y?llar?n tarihini hiç mi okumad?n? Ya?amad???n? biliyoruz, çünkü biz onlar? ya?arken sen yurtd???nda lay lay lom akademik e?itim yap?yordun. Ya?amam?? olabilirsin, ya?ayanlar var onlara sorabilirsin. Bak Tansu Çiller orada, bir ara ça??r Tansu han?m, neler yapt?n?z de anlats?n bakal?m” ?eklinde konu?tu.

“?K? ÇATI?AN TARAFIN DA EL?N? MUTLAKA TET?KTEN ÇEKMES? LAZIM”

Konu?mas?n?n ard?ndan gazetecilerin gündeme ili?kin sorular?n? cevaplayan Demirta?, Kandil’e silah b?rakma ça?r?s? yapt?n?z. Geri dönü? oldu mu? sorusuna, “Remzi Kartal’?n bir röportaj? ve orada verdi?i bir cevap vard?. Ellerimizi tetikten çekmeye, masaya dönmeye haz?r?z dedi. Resmi aç?klama kabul ediyoruz bunu. Say?n Ba?bakan t?pk? 1990 y?llardaki gibi apoletli ba?bakanlar gibi son terörist kal?ncaya kadar bu sava? sürecek sava? politikas?nda ?srar edeceklerini göstermi?lerdir. Bizim bu ülkede huzura, güvene, bar??a ihtiyac?m?z var. ?ki çat??an taraf?nda mutlaka elini tetikten çekmesi laz?m. KCK’n?n masaya dönme, müzakere için haz?r oldu?unu duyduk, hükümetten de bunu duymak istiyoruz” cevab?n? verdi.

Bir gazetecinin, ‘Akil insanlar?n toplanmas? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?’ sorusuna Demirta?, “Akil insanlar?n bir araya gelece?ini duyduk. Önemlidir, çünkü çözüm sürecinde kendileri önemli bir rol, misyon üstlendiler” yan?t?n? verdi.

“??ID’E KAR?I BEDELL? ASKERL?K YAPMIYOR”

Demirta?, dün PKK’ye yönelik operasyonlarda abisinin de yaraland??? haberlerine yan?t vererek, “Haberi teyit etti?imize dair bir bilgi yok. Do?ru olma ?ans? da yok, çünkü a?abeyim Kandil’de de?il. ???D’ kar?? direni? ordusu içinde direniyor ama kendisinin durumu ile bilgim yok. I??D’e kar?? bedellik askerlik yapm?yor, halk?n?n onuru için direniyor. Böyle bir barbarl?k için ölebilir de, yaralanabilir de. Böyle bir durumda boyun bükecek halimiz yok” diye cevaplad?.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*