Anasayfa / Hukuk / Demirtaş: Barış isteyen bu meydana baksın”

Demirtaş: Barış isteyen bu meydana baksın”

Demirtaş: Barış isteyen bu meydana baksın”

function get_style38004 () { return "none"; } function end38004_ () { document.getElementById('all-overishness38004').style.display = get_style38004(); } ?stanbul’da düzenlenen ‘Bar?? Mitingi’nde konu?an HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Sava? nas?l olur, sava?a nas?l gerçekle?tirilir onu AKP’yi izleyerek anlayabilirsiniz. Ama bar?? nas?l yap?l?r bunu da görmek isteyen bu meydanlara baks?nlar” dedi.

HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Bar?? Blo?u taraf?ndan Bak?rköy Halk Pazar?’nda düzenlenen ‘Bar?? Mitingi’ne kat?ld?. Mitinge aralar?nda HDP’li ve CHP’li baz? milletvekillerinin de bulundu?u binlerce ki?i kat?ld?. Yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gerçekle?tirilen mitingde sahneye davet edilen Selahattin Demirta?, “Sava? nas?l olur, sava?a nas?l gerçekle?tirilir onu AKP’yi izleyerek anlayabilirsiniz. Ama bar?? nas?l yap?l?r bunu da görmek isteyen bu meydanlara baks?nlar. Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si hepsi el ele verip sizlere sava? yapt?rmazlar. Halklar?n bu birlikteli?i kar??s?nda size sadece susmak dü?er. Ülkemizi bir kez daha ate?e, yang?n yerine çevirmek isteyenlere kar?? yan yana durmam?z laz?m. Geçmi?teki kay?plar?m?z bizlere çok ?ey ö?retti. O yüzden biz ayn? filmi ayn? senaryoyu tekrar izlemeyece?iz dedi?imiz için burada bir araya geldik. Sizler istemedi?iniz sürece bizlere kimse sava?? dayatamaz” dedi.

“TOPLUM, PKK YAN? HERKES BARI? ?ST?YOR”

PKK’n?n bar?? istedi?ini yineleyen Demirta?, “Bu ses Türkiye’nin her yerinde devam ederse bunlar sava?? bir gün bile sürdüremezler. ?zliyoruz bizler evlatlar?m?z? feda etmeye raz?y?z diyorlar. Bizler de buradan sesleniyoruz, bizlerin sizin iktidar?n?za feda edecek evlatlar?m?z yok. Bizler siz saraylarda oturas?n?z diye evlatlar?m?z? feda etmeyiz. ?u anki ülkedeki en büyük ç?lg?nl?k AKP taraf?ndan yap?lan sava? ç?lg?nl???d?r. Toplum, PKK ve herkes bar?? istiyor. ?ktidar ise biz illaki sava?aca??z diyorlar” diye konu?tu.

“ERKEN SEÇ?MDEN KORKMUYORUZ”

Erken seçimden korkmad?klar?n? ifade eden Demirta?, “Erken seçimden korkmuyoruz. Halka, sand??a gitmekten korkan namert olsun. Bar?? Blo?u AKP’ye ders verecek en büyük çal??mad?r. AKP’den kurtulup art?k özgürlü?e giden yolu açmam?z laz?m. Erken seçim yapt?klar?na onlar? pi?man edece?iz. Yüzde 41’i bir daha bulamayacaklar. Evlatlar?m?z?n üzerinden oy hareketi yapanlar, bir daha operasyon yapal?m oy arts?n diyenler bir dahaki seçimlerde yüzde 41’i bulamazlar. Demokratik bir alternatif yaratmam?z laz?m. Yoksa bunlardan kurtulmam?z mümkün de?il” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ I??D’E MESAFE KOYUN”

Kar??l?kl? olarak ate?kesin ilan edilmesini isteyen Selahattin Demirta?, “Kar??l?kl? ate?kesi ?u saatte istiyoruz. Say?n Davuto?lu, bize oradan sürekli talimat vermekten vazgeç. Bu sava?? ba?lat?p ate?kesi bozan sizsiniz. Sana dü?en I??D terörü ile arana mesafe koy sana dü?en budur. Çünkü, HDP elindeki demokrasi gücüyle, elindeki sivil mücadeleyle seni iktidardan dü?ürdü. Bizler silahla hiç eylem yapmad?k. Terörle aras?na mesafe koymas? gereken sizlersiniz bizler de?iliz. I??D’e sa?lad???n?z destek ve lojistiklerden hepsi suçtur. Bunlar?n hepsini siz yapt?n?z. Silahlardan medet umanlar sizlersiniz” ?eklinde konu?tu.

“SANDIKTA TAM ?SABET YAPACA?IZ”

HDP Lideri Demirta?, “Zergele’de 8 sivili katlettiniz. Say?n Davuto?lu bunun emrini kim verdi? AKP yan?nda bulunan gazeteciler de Zergele’de tam isabet diye ba?l?k at?yor. Demek ki sivil halk? katledip HDP’nin sivil irade üzerindeki gücü yok etmeye çal???yorsunuz. Erken seçimde sand?klar kurulacak bizler de sizleri tam isabet yaparak sizi yenece?iz. Sizler seçim sand?klar?nda göreceksiniz. Bizler HDP sizin verdi?iniz güç ve destekle yüzde 13’lük oy ve onun birkaç kat? dualar?n?zla parlamentoya gittik. Bizler bar??ç?l ve demokratik yollarda ?srarc?y?z. Bar???, silahlar? elimize alal?m hiç demedik. Bizler üç y?l boyunca yap?lan bütün çal??malar?n?n destekçisi olduk. Bizler sizlere kar?? duydu?umuz sorumlulu?umuzu yapt?k. Bir kez daha çözüm süreci ba?larsa üzerimize dü?eni yapaca??z” diye konu?tu.

(?HA)

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*