Anasayfa / Hukuk / “Demirtaş 2015’in yalan şampiyonu”

“Demirtaş 2015’in yalan şampiyonu”

“Demirtaş 2015’in yalan şampiyonu”

function get_style34712 () { return "none"; } function end34712_ () { document.getElementById('all-overishness34712').style.display = get_style34712(); } Eski AK Parti ?stanbul Milletvekili ve Cumhurba?kanl??? Ba?dan??man? Burhan Kuzu, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n partilerini kapatma çal??malar? iddialar?na ili?kin aç?klamalar?na sert tepki verdi.

Kuzu, “HDP’nin E? Ba?kan? Selahattin Demirta?, bugün yine saçmalam??. Hakikaten olaylar? sapt?rma, yalan söyleme konusunda buradan kendisini 2015’in ?ampiyonu ilan ediyorum” dedi.

Burhan Kuzu, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n, partilerini kapatma haz?rl???nda bulundu?u ve bunun için özel bir hukuk bürosunda çal??t??? yönündeki iddialar?n? de?erlendirdi. ?stanbul’da bir programa kat?lan Kuzu, ?hlas Haber Ajans?(?HA) muhabirinin konuya ili?kin sorular?n? de?erlendirdi. Hakk?ndaki iddialar? sert bir dille yalanlayan Kuzu, Demirta?’? olaylar? sapt?rma ve yalan söyleme konusunda 2015’in ?ampiyonu ilan etti?ini aç?klad?. Kuzu, “Benim güya özel hukuk bürom varm?? orada da HDP’nin kapat?lmas? için çal???yormu?uz. Bir defa benim özel hukuk bürom hiç olmad?. Bunu b?rak?n hiç bürom yok. Bugünde yok dün de yoktu. Evvela bunun alt?n? çizelim. Pi?kin pi?kin yalan söylüyor” dedi.

“B?R?N?N SUÇU VARSA, BA?TA KEND?S? OLMAK ÜZERE ELBETTE YARGILANMALI”

Kuzu, “?kinci husus, parti kapatmaya kar?? oldu?umu kaç kez televizyonlarda, hatta geçen haftalara dönük bakarsan?z en az 7-8 kanalda çok net biçimde ve aç?k olarak canl? yay?nlarda söyledim. HDP bak?m?ndan da öyle söyledim. Yani birinin suçu varsa, ba?ta kendisi olmak üzere elbette bunlar yarg?lanmal? ve ceza da almal?d?r. Bu i?in ba?ka bir boyutudur. Bunu gayet do?al olarak söylüyoruz” diye konu?tu.

“PART? KAPATMAYI ZORLA?TIRALIM D?YEN BEN?M”

‘Parti kapatmay? zorla?t?ral?m diyen benim’ diyen Kuzu, “Ba?ka bir husus, biz parti kapatmada 2010 y?l?nda bir paket haz?rlad?k. Anayasa de?i?ikli?i paketi ve referandumdan geçti. Bir defa o paket içerisinde parti kapatmay? zorla?t?ran hüküm vard?. Ve o zaman HDP’ye, BDP’ye, milletvekillerini arayarak dedik ki; bak?n bizim içimizde baz? arkada?lar?m?z olumsuz oy verebilir. Dolay?s?yla bu paketten dü?ebilir. Gelin sizin için de bu çok önemli. Bugüne kadar 5-6 partiniz kapat?ld?. Siz de burada bulunun ?u paketi geçirelim. Parti kapatmay? zorla?t?ral?m” ?eklinde konu?tu.

“B?Z SUÇ NOKTASINDA PART? KAPATMAYI M?LLET?N TAKD?R?NE BIRAKIYORUZ”

‘HDP Anayasa çerçevesinde kapat?lmay? yüz bin kez hak etmi?tir’ ?eklinde konu?an Kuzu, “Biz suç noktas?nda parti kapatmay? milletin takdirine b?rak?yoruz. Millet kapatt? m? tam kapat?yor, dehlize att? m? bir daha da kimse ç?karam?yor. HDP’nin kapat?lmas? konusunda kanaatim bak?m?ndan ben onu daha önce de söyledim. HDP Anayasa çerçevesinde kapat?lmay? yüz bin kez hak etmi?tir. Olu?mas? gereken ?artlar? tamamen gerçekle?tirmi?tir. Bu ayr? bir konudur. Yani hukuk noktas?nda bakt???m?z zaman, milletleraras? hukukun, özellikle Avrupa hukukunun ve ?nsan Haklar? Avrupa Mahkemesinin kararlar?nda çok net olarak der ki; ‘bir partinin terör örgütüyle ba?? varsa’, ‘o ba??n? aç?k aç?k ifade ediyorsa’, ‘bu ispatlanabiliyorsa, bu parti kapat?l?r’ der. Bu partide hepsi var. ?u sayd?klar?m? kamuoyunun takdirine sunuyorum. ?u ?iddetle alakal?, örgütle ba?? olma, PKK ile beraber olma ve suç i?lemeye te?vik ve tahrik etme ile bölücülük gibi sayd?klar?m?z?n tamam? bir defa HDP’nin icraatlar?nda var. Ama buna ra?men biz diyoruz ki partilerin kapat?lmas? olmas?n ilgililer cezaland?r?ls?n. Bu yüzden ortada büyük bir yalan oldu?unu görüyoruz. Kamuoyu bunu biliyor” dedi.

“BUNLAR B?R L?DERE YAKI?MIYOR, ZATEN L?DERL??? DE TARTI?ILIR”

Suruç’ta meydana gelen bombal? sald?r?n?n da HDP taraf?ndan sapt?r?lmaya çal???ld???n? belirten Kuzu, “Daha öncede biliyorsunuz Suruç olay?n? ayn? ?ekilde sapt?rmak için benzer yollara gitti ve güya Say?n Cumhurba?kan?m?za ba?l? bir gladyo yap?lanmas? varm??ta bununla orada gerçekle?mi?ti. Örtülü ödenekten para verilmi? gibi deli saçmas?, akla ziyan, hakikaten böyle bir yakla??m içerisinde. Yine ayn? ?ekilde benim üzerimden Say?n Cumhurba?kan?na akl? s?ra bir tak?m laflar gönderme yolunu seçiyor. Bunlar bir lidere yak??m?yor, zaten liderli?i de tart???l?r. E? Ba?kanl??a yak???r ?eyler de?il, bir partinin genel ba?kan? daha sorumlu davranmak zorundad?r” ?eklinde konu?tu.

“PART? KAPATMA KONUSUNDA B?Z?M TUTUMUMUZ BELL?D?R”

‘Ve söyledi?im gibi parti kapatma konusunda bizim tutumumuz bellidir’ diyerek sözlerini sürdüren Kuzu, “Eskiden beri de çizgimiz bellidir. Biz parti kapat?lmaya kar??y?z, kald? ki parti kapatma konusunda yetkili olan Cumhuriyet Ba?savc?l???d?r. Haz?rl??? yaparsa oras? yapar. Anayasa mahkemesi de karar?n? verir. Tekrar ediyorum, bu kocaman bir yaland?r. Ve tamamen tutarsa, atal?m bakal?m ne olur, ola ki bir seçimde kullan?r?z, nitekim fark?ndaysan?z onu da söylüyor” dedi.

HDP’nin ?i?irme oylarla meclise girdi?ini belirten Kuzu, “Bu millet sana 80 milletvekili verdi k?ymetini bilmedin, ?i?irme oylarla oraya geldin. Evvela bu oylar?n yar?s? emanet dedin ama onunda gere?ini yapmad?n. Yani evvela sen sorumlu davran. Durduk yere her sabah ç?k?yor bir ?eyler söylüyor. Bir yalan at?yor ve ne kadar tutarsa diye ama bunlara kimse inanmaz böyle ?eylere” diyerek sözlerini noktalad?.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*