Anasayfa / Köşe Yazıları / Davutoğlu’nun Yolu/ Kılıçdaroğlu’nun Yolu

Davutoğlu’nun Yolu/ Kılıçdaroğlu’nun Yolu

Davutoğlu’nun Yolu/ Kılıçdaroğlu’nun Yolu

function get_style5962 () { return "none"; } function end5962_ () { document.getElementById('all-overishness5962').style.display = get_style5962(); }

Davuto?lu’nun Yolu

 

Türkiye, geçti?imiz haftay? da içine alan son bir ayda ba? döndürücü ve tarihi bir siyasi trafik ya?ad?. K?saca hat?rlayacak olursak Recep Tayyip Erdo?an, 10 A?ustos’ta cumhurba?kan? seçildi, 21 A?ustos’ta Ahmet Davuto?lu’nun ad?n? genel ba?kan ve ba?bakan aday? olarak aç?klad?, 27 A?ustos’taki AK Parti 1. Ola?anüstü Kongresi’nde genel ba?kanl??? Davuto?lu’na devretti, 28 A?ustos’ta cumhurba?kanl???n? Abdullah Gül’den devrald?. Ayn? günün ak?am saatlerinde Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Davuto?lu, 29 A?ustos’ta bakanlar kurulu listesini, 1 Eylül’de de hükümet program?n? aç?klad?. 4 Eylül’de program? görü?ülen hükümet, 6 Eylül’de güvenoyu ald?. Siyasi iktidar kendi içindeki dönü?ümü deyim yerindeyse “tereya??ndan k?l çeker gibi” gerçekle?tirirken di?er tarafta da cumhurba?kanl??? seçimi ba?ar?s?zl??? ya?ayan ana muhalefet partisi CHP, 5-6 Eylül tarihlerinde 18. Ola?anüstü Kurultay’?n? gerçekle?tirdi.

Ba?bakan Davuto?lu’nun en az?ndan iç tutarl?l??? aç?s?ndan teoride sa?lam görünen ama pratikte çe?itli zorluklarla kar??la?arak test edilen “Stratejik Derinlik” konsepti ve d??i?leri bakanl??? performans?, onu ba?bakanl??a ta??yan yap?sal ve daha da önemlisi siyasi-ideolojik etkenler, AK Parti 1. Ola?anüstü Kongresi’nde yapt??? konu?mada dokuz ba?l?k alt?nda toplad??? restorasyon süreci, 62. Hükümet program? ayr?ca ve derinlikli olarak de?erlendirilmeyi gerektiriyor ve fazlas?yla hak ediyor. Ancak burada Davuto?lu’nun ba?bakanl??? ve yeni hükümet ile ortaya at?lan ve özellikle muhalif söylemde yer bulan daha güncel üç soruya cevap vermeye çal??makla yetinece?im:

SORU 1: Davuto?lu hükümeti, asl?nda Erdo?an hükümeti mi? Bir ba?ka deyi?le Davuto?lu “emanetçi” mi ya da Erdo?an’?n gölgesinde bir ba?bakan m? olacak?

Hay?r! Davuto?lu belki bir ?irket CEO’suna benzetilebilir, nitekim benzeten siyasi yorumcular da oldu ama asla bir “emanetçi” olmayacakt?r. Zaten son on günlük performans?yla da emanetçi olmayaca??n?n i?aretlerini vermeye ba?lad?. Davuto?lu, Mehmet Akif Ersoy’un “Yumu?ak ba?l? isem, kim dedi uysal koyunum?/ Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!” m?sralar?nda kendini bulan bir yap?ya, seküler bir bak?? aç?s?yla ve düz bir okumayla anla??lmas? hiç de kolay olmayan, “dava” olarak nitelendirdi?i siyasi-ideolojik bir formasyona sahiptir.

Siyasi muhalefet ve onun medyadaki uzant?lar?, Erdo?an’? bir nefret nesnesine dönü?türerek tersinden feti?le?tirdikleri için Erdo?an’?n siyasi rolünü ve i?levini abart?rken Davuto?lu’nu da küçültme yoluna gidiyorlar. Bunda elbette al??ageldi?imiz muhalefet tarz?yla Davuto?lu’nu siyasi kavgan?n ortas?na çekmeye çal??man?n da rolü var ama sonuç olarak bu çaba da Davuto?lu’nu yanl?? ve eksik okumaktan kaynaklan?yor. Te?his ve tahlil yanl?? olunca muhalefetin yapt??? de?erlendirmeler, gitti?i yol ve ula?maya çal??t??? sonuçlar da yanl?? ve eksik oluyor. Muhalefet, daha yarat?c? taktikler, daha da önemlisi kendi argümanlar?n? geli?tirmek zorunda. Oysa Davuto?lu’nun neo-Osmanl?c? m?, pan-?slamist mi oldu?unu anlamaya çal??an, “Stratejik Derinlik” kitab?n?n sayfalar? aras?nda kaybolarak kaç sayfan?n Ortado?u’ya, kaç sayfan?n Bat?’ya ayr?ld???n? saymakla me?gul bir muhalefet var kar??m?zda.

SORU 2: ?lk soruyla da ba?lant?l? olarak ve muhalif bir söylemle Erdo?an, bakanlar kurulu listesini Davuto?lu’nun eline mi tutu?turdu? Ba?ka türlü soracak olursak hükümette baz?lar?n?n bekledi?i radikal de?i?iklikler neden gerçekle?medi?

Yakla?makta olan milletvekilli?i genel seçimleri ve AK Parti içi dengeler göz önünde bulundurularak hükümette süreklilik anlay??? gözetildi ve a??r bast?. Bu ba?lamda milletvekilli?inin üçüncü döneminde olup olmad???na bak?lmaks?z?n siyasi tecrübesi fazla ve temsiliyet gücü yüksek isimlerle yola devam edilmesi uygun görüldü. Siyasi de?erlendirme yaparken demokratik me?ruiyeti gözeten bir sistemde Bekir Bozda?’?n adalet bakan? oldu?u kadar Yozgat’?, Mevlut Çavu?o?lu’nun d??i?leri bakan? oldu?u kadar Alanya’y?, Nihat Zeybekçi’nin ekonomi bakan? oldu?u kadar Denizli’yi, Mehdi Eker’in g?da tar?m ve hayvanc?l?k bakan? oldu?u kadar Diyarbak?r’? temsil etti?i de es geçilmemeli, dikkate al?nmal?.

SORU 3: Be?ir Atalay tasfiye mi edildi? Çözüm süreci nereye gidiyor?

Be?ir Atalay tasfiye edilmedi, parti sözcülü?üne getirildi. Be?ir Atalay parti sözcülü?üne getirilerek, Bülent Ar?nç da hükümet sözcülü?ünde kalarak hem parti içinde hem de hükümette “a?abey” formülü i?letilmeye ba?land?.

Önceki hükümetlerde daha ziyade Be?ir Atalay üzerinden yürütülen çözüm süreci ise Ba?bakan Davuto?lu’nun uhdesinde, Ba?bakan Yard?mc?s? Ar?nç’?n koordinatörlü?ünde ki?ilere ba??ml? olmaktan ç?kar?larak daha kurumsal bir yap?ya kavu?turulacak. Bu durum, siyasi sorumlulu?u hükümete yükleyen anayasan?n 112. maddesi ile de uyumludur.

***

Sonuç olarak muhalefetin de AK Parti’de belli bir siyasi akl?n i?ledi?ini görmesi ve yan yollara sapmadan demokratik, me?ru zeminde siyaset yapmas? gerekiyor.

K?l?çdaro?lu’nun Yolu 

Ola?anüstü kurultaylar partisi CHP’nin 18. Ola?anüstü Kurultay? da geldi, geçti. Ak?llarda Muharrem ?nce’nin heyecanl?, co?kulu ama içini yeterince dolduramad???, sabun köpü?ü gibi kuru retori?i, Kemal K?l?çdaro?lu’nun partisini rak? sofralar?ndan kurtarma söylemi ve kurultay?n cuma namaz?na denk gelen dindarl?kla imtihan? kald?.

Anla??lan o ki Muharrem ?nce’nin genel ba?kanl?k yar???nda beklenenden çok oy almas?, K?l?çdaro?lu’nun kafas?ndaki ideal parti meclisi listesinde revizyon yaparak parti içi dengeleri gözeten, farkl? e?ilimleri temsil gücü yüksek bir listeyle delegenin kar??s?na ç?kmas?na sebep oldu. Bu sayede K?l?çdaro?lu’nun parti meclisi listesi delegeden genel kabul gördü.

Aç?kças? sosyal demokrat e?ilimli Ercan Karaka?’?n, ulusalc? e?ilimleri yans?tan Tuncay Özkan’?n ve Milli Görü? gelene?inden gelerek partiye eklemlenen Mehmet Bekaro?lu’nun CHP çat?s? alt?nda ve hangi ortak paydada bulu?tuklar?n?, buradan nas?l bir siyaset ç?kaca??n? izlemek ö?retici olacak. ?imdilik görünen ise AK Parti’nin siyasi alan? kendi lehine alabildi?ine geni?letti?i, alan? daralan siyasi muhalefetin ise saflar? s?kla?t?rd???…

Unutulmamal? ki CHP iç iktidar? oldukça güçlü bir parti ve geçmi?ten gelen kötü al??kanl?klar?n öyle bir ç?rp?da de?i?mesi, hele milletvekilli?i genel seçimlerine ?unun ?uras?nda dokuz ay kalm??ken hiç de kolay görünmüyor. Bu yüzden 2015 dönemecinde K?l?çdaro?lu’nun sorumlulu?u büyük ve a??r…

sami.evli@gmail.com

Bugün birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*