Anasayfa / Köşe Yazıları / Dans Tekniği Ve Pilates

Dans Tekniği Ve Pilates

Dans Tekniği Ve Pilates

function get_style4750 () { return "none"; } function end4750_ () { document.getElementById('all-overishness4750').style.display = get_style4750(); }

DANS TEKN???NDE P?LATES

Pilates, do?ru nefes almam?z?, bel kemi?i, s?rt?, kalçay? do?ru bir ?ekilde kullanmam?z? ve vücudumuzun do?ru pozisyonda duru? al??kanl??? kazanmas?n? sa?layan en etkili tekniklerden birisidir. A??rl?k kullan?lmad??? için de vücudu fazla büyütmeden ?ekillendiren ve fit hale getiren bir spordur.

Pilates dansta form tutma ve do?ru nefes alma tekniklerini do?ru uygulamam?z? sa?lar. Pilates adaleyi kendi içerisinde uzatarak güçlendirdi?i, s?rt ve bel bölgesi ile kar?n ve mide bölgesini, üst kalça bölgesini yo?un olarak çal??t?rd??? için ?ekilli bir vücut, ince bacaklar, güzel bir kalçaya kavu?mak isteyen dansç?lar?n önem verdi?i bir tekniktir.

Klasik egzersizlerde zay?f kaslar zay?flama, güçlü kaslar güçlenme e?iliminde olur. Bu da dengesiz adale yap?s?na, kronik bel a?r?s? ve sakatl?klara yol açar. Pilateste kas yap?s? bir bütün haline getirilir. Sakatlanmalar zorla??r. Dayan?kl?l?k artar, metabolizma h?zlan?r. Pilates de dansç?lara bu yolu aç?yor.

Pilates egzersizleri ile omurgan?n daha sa?l?kl? kalmas?n? sa?layacak do?ru pozisyonda duru? al??kanl??? kazand?rmay? sa?lar Dans hem zevklidir, hem de müthi? bir performans gerektirir. Özellikle düzenli prova yap?yorsan?z, tüm kaslar?n?z?n çal??t???n? sonuna kadar hissedersiniz. Hareketler beden ruhunu harekete geçirir ve vücudun düzgün biçim almas?na da fayda sa?lar. Duru?u da estetik hale getirir.

Profesyonel dansç?lar?n vücutlar? Dansa ba?larken dikkat edilecek en önemli husus ?s?nmak! Esneme hareketleri çok önemli. Dans eden insanlarda belli bir süre sonra kaslar s?k?la?maya ve vücut toparlanmaya ba?lar. Vücut daha güzel bir duru? kazan?r. Daha sonra da ya? yakmaya ba?lan?r. Ben dansta alternatif yöntemleri denemek ve pozitif enerjiyi kullanmak gerekti?i dü?üncesindeyim.

Pilatesin bu dü?ünceler içerisinde en faydal? vücut tekni?i oldu?una inanmaktay?m. Zaman zaman danslarda plateste kullan?lan nefes tekni?ini uygulayarak daha rahat dans etti?imi fark ettim. Ayr?ca dans?n pilates tekni?iyle beraber ruh sa?l???na da çok faydal? oldu?unu dü?ünüyorum.Dans sporun en üst noktas?ysa e?er plates vücut dilinin en üst tekni?idir. Spor kaslar?, kollar?, bacaklar? bölgesel olarak çal??t?r?r ama dans tüm bedeni çal??t?rd??? gibi ruha da hitap eder. Pilates dansç?n?n bedenini en iyi ?ekilde kullan?lmas?n? sa?layan tekniktir.

Dolay?s? ile dansa yeni ba?layanlar için pilatesin temel ö?retilerinin iyi bir pilates e?itmeni taraf?ndan verilmesi gereklidir. Dans ?ster profesyonel, ister amatör olarak yap?ls?n, dünyan?n en zevkli u?ra??d?r. Dans ederken vücuttaki her kas çal???yor. Dans, eklemleri de çal??t?r?yor. Bilinçli çal???lmazsa al??k?n olmayan bir vücut için y?prat?c? olup bunun sonucunda sakatlanmalar ya?anabilir.

Bunun içindir ki pilates egzersizleri özellikle dansç?larda meydana gelen bel, s?rt, boyun, diz ve özellikle omurilikte meydana gelebilecek hasarlar? en aza indirgeyerek sakatlanmalar? ve ya?anabilecek a?r?lar?n olma ihtimalini engeller. Ayr?ca omurili?in esnemesine neden oldu?u için buradaki kas ve sinirleri gev?etir. Dansta denge en önemli unsurdur.a

Pilates hareketleri yapan ki?ilerde zamanla denge geli?imi olur. ?skelet sistemi ve duru? daha fit hale gelir ve bu durum ki?ide özellikle dansç?da vücut fark?ndal??? yarat?r. Bu fark?ndal???n   ana sebebi, pilatesin eklem içi s?v?lar?n dengelemesini sa?lamas?ndan ötürüdür. Böylelikle dansç? olu?an dengeyle birlikte vücudunda ki kaslara hakim olur. Pilates bu kaslar?n uzamas?nda dansç?ya yard?mc? olur. Sonuç olarak plates düzgün ve fit duran bir görüntü için özellikle bir dansç?n?n vücudunu daha etkin verimli kullanabilmesi için çok faydal? bir tekniktir. Enerjik fit bir vücut için kesinlikle P?LATES…

?MER SEMA GÜRMAN

Dans  ve Spor E?itmeni , Koreograf ve Performer

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında İmer Sema Gürman

İmer Sema Gürman
1981 istanbul da doğdu ,10 yıl bale eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı'nda anatomi,kompozisyon, koreografi ,bale ve dans eğitimi aldı ve ardından Anadolu üniv işletme fakültesini bitirdi.Ege üniv,Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nde pilates eğitimi ile Pilates Federasyonu Hamile Pilatesi eğitimi aldıktan sonra American Fitness and Aerobic Association (AFAA) International'a bağlı Fitness Turk Ftio All Akademi'yi ve Zumba Fitness B1-B2 eğitimlerini tamamladı.Oyunculuk üzerine Ekran Akademi ' de eğitimler almış Ayşe Erbulak ,Uğurkan Erez Eylem Şenkal ,Hazal Selçuk gibi isimlerle çalışmış ve tiyatro çalışmalarına yönelmiştir.Bu amaçla eğitimlerine devam etmektedir.Dans tiyatrosu ve çağdaş dans üzerine projeler üretmekte kolej-yuva- spor ve kültür,sanat merkezlerinde dans,bale,spor dersleri vererek eğitmenlik ,koreograflık ile dansçı ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*