Anasayfa / Hukuk / Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)

Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)

Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)

function get_style44398 () { return "none"; } function end44398_ () { document.getElementById('all-overishness44398').style.display = get_style44398(); }

“1982 Anayasas?’na Göre Hükûmetin Kurulmas? Süreci ve Hükûmet Senaryolar?” (http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari) ba?l?kl? önceki yaz?mda da ifade etti?im gibi,  7 Haziran 2015 tarihinde yap?lan Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi ve kesin sonuçlar? 18 Haziran 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu taraf?ndan aç?klanm?? ve TBMM’de 4 siyasi parti temsil edilmeye hak kazanm??t?r. Ne var ki, bu seçimlerde hiçbir siyasi parti tek ba??na hükûmeti kuracak kadar gerekli olan 276 milletvekili say?s?na ula?amam??t?r. (Esas?nda hükûmeti kurmak için 276 milletvekiline ihtiyaç olaca?? Anayasada yazmamaktad?r. Cumhurba?kan?n?n genel seçimlerden sonra TBMM üyeleri aras?ndan bir ki?iyi hükûmeti kurmakla görevlendirmesi, ard?ndan bu ki?inin Bakanlar Kurulu listesini haz?rlamas? ve bu listeye Cumhurba?kan?na sunmas?ndan sonra, Cumhurba?kan?n?n bu listeyi onaylayarak Resmî Gazete’de yay?nlamas?yla hükûmet kurulmu? say?l?r. Ancak kurulan bu hükûmetin görevinin devam edebilmesi için TBMM’den güvenoyu almas? ?artt?r. Üstelik bu gereklilik sadece göreve ba?larken de?il, hükûmetin göreve devam etti?i sürece bulunmaktad?r. TBMM üye tam say?s?n?n 550 olmas?, hükûmetin güvenoyu alm?? say?lmas? için toplant?ya kat?lan milletvekillerinin yar?dan bir fazlas?n?n oyunun gerekmesi, hükûmetin program?n?n oyland??? böyle önemli bir toplant?ya bütün üyelerin kat?laca?? faraziyesi birlikte dü?ünüldü?ünde, bir hükûmetin kurulmas? için 276 milletvekilinin gereklili?inden söz edilebilir.)

Di?er taraftan TBMM Genel Kurulu’nun 9 Temmuz 2015 tarihinde yap?lan 25. Yasama Dönemi, 1. Yasama Y?l?, 6. Birle?iminde Meclis Ba?kanl?k Divan? üyelerinin seçimleri tamamlanm??t?r. An?lan birle?imde TBMM Ba?kan? ?smet Y?lmaz, 4 partinin (AK Parti, CHP, MHP, HDP) gösterdi?i aday listesini okutup oylamaya sunmu?. Yap?lan oylama ile üyeler seçilmi?tir. 8 Temmuz 2015 tarihinde Meclis Ba?kan?n?n, Meclis Ba?kanl?k Divan?’n?n 18 ki?iden olu?mas?na ili?kin önerisi Genel Kurulun onay?na sunularak kabul edilmi?ti. Buna göre AK Parti’ye 1 ba?kanvekili, 4 kâtip üye, 2 idare amiri; CHP’ye 1 ba?kanvekili, 2 kâtip üye, 1 idare amiri; MHP’ye 1 ba?kanvekili, 1 kâtip üye, 1 idare amiri; HDP’ye de 1 ba?kanvekili, 1 kâtip üye ve 1 idare amiri dü?tü.

AK Parti’nin Meclis Ba?kanvekili Amasya Milletvekili Naci Bostanc?, idari amirleri ise Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündo?du oldu. Kâtip üyeler de Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmu?o?lu, Bolu Fehmi Küpçü, Bal?kesir Milletvekili Sema K?rc? ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak belirlendi.

CHP’nin Meclis Ba?kanvekili ?stanbul Milletvekili ?afak Pavey, ?dare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse, kâtip üyeler Tekirda? Milletvekili Emre Köprülü ile Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca oldu.

MHP’nin TBMM Ba?kanvekili Trabzon Milletvekili Koray Ayd?n, ?dare Amiri Seyfettin Y?lmaz ve kâtip üye Kastamonu Milletvekili Emin Ç?nar olarak belirlendi.

HDP’nin TBMM Ba?kanvekili Van Milletvekili Yurdusev Özsökmenler, ?dare Amiri Ankara Milletvekili S?rr? Süreyya Önder ve kâtip üye Mardin Milletvekili Erol Dora oldu. (https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem25/yil1/ozet/006.htm) Böylelikle TBMM Ba?kan?, TBMM Ba?kan Vekilleri, TBMM ?dare Amirleri ve TBMM Kâtip Üyelerinden olu?an 18 ki?ilik Geçici Olmayan Ba?kanl?k Divan?n?n olu?umu tamamlanm?? oldu. TBMM Ba?kanl?k Divan?n?n Cumhurba?kan?n?n seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi ile ilgisi, Cumhurba?kan?n?n an?lan yetkisini Divan?n olu?umundan itibaren 45 günlük süre içerisinde herhangi bir hükûmet kurulamazsa kullanabilmesidir.

Nitekim önceki yaz?mda da vurguland??? üzere 7 Haziran seçim sonuçlar?n?n hiçbir partinin tek ba??na hükûmeti kurmas?na izin vermemi? olmas? hükûmetin kurulmas?/kurulamamas? ile ilgili çe?itli ihtimaller ortaya ç?karm??t?r. Bu ihtimaller ?öyle s?ralanabilir:

  • Koalisyon Hükûmeti Kurulmas?
  • Az?nl?k Hükûmeti Kurulmas?
  • Tekrar Seçim Yap?lmas?
  • 19 milletvekilinin transferi suretiyle Ak Parti’nin tek ba??na hükûmeti kurmas? (Esas?nda bu say? 18’dir. Ancak Ak Parti Milletvekili ?smet Y?lmaz’?n TBMM Ba?kan? seçilmesi ve TBMM Ba?kan?’n?n Meclisteki oylamalarda oy kullanamamas? nedeniyle 276 oya ula?abilmek için gerekli say? 19 olmaktad?r)

Ne var ki, TBMM Ba?kanl?k Divan?n?n olu?tu?u tarih olan 9 Temmuz 2015’ten itibaren yap?lan koalisyon görü?meleri ba?ar?s?zl?kla sonuçlanm?? ve an?lan tarihten 45 gün geçmi? olmas?na ra?men 23 A?ustos 2015 tarihi itibariyle herhangi bir hükûmet (tek ba??na, koalisyon, az?nl?k) kurulamam??t?r. Bunun üzerin Cumhurba?kan? anayasadan kaynaklanan yetkisini kullanarak 24 A?ustos 2015 tarihli karar?yla TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermi?tir. 24 A?ustos 2015 tarihli ve 29455 Mükerrer say?l? Resmî Gazete’de yay?nlanan ve Ba?bakanl??a hitaben yaz?lan an?lan kararda ?öyle denilmektedir. “7 Haziran 2015 tarihinde yap?lan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonras?nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kanl?k Divan? seçiminin yap?ld??? 09/07/2015 tarihinden itibaren k?rkbe? günlük sürede Bakanlar Kurulu kurulamad???ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? ile isti?are edilerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n 104 üncü ve 116 nc? maddeleri gere?ince Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmi?tir. Gere?ini rica ederim.”

Gerçekten de, 1982 Anayasas?’n?n “Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurba?kan?nca yenilenmesi” kenar ba?l?kl? 116. Maddesi, “Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamamas? ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyar?nca güvensizlik oyuyla dü?ürülmesi hallerinde; k?rkbe? gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamad??? veya kuruldu?u halde güvenoyu alamad??? takdirde Cumhurba?kan?, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan?na dan??arak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Ba?bakan?n güvensizlik oyu ile dü?ürülmeden istifa etmesi üzerine k?rkbe? gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ba?kanl?k Divan? seçiminden sonra yine k?rkbe? gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamamas? hallerinde de Cumhurba?kan? Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan?na dan??arak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Yenilenme karar? Resmî Gazetede yay?mlan?r ve seçime gidilir.” düzenlemesini içermektedir. Buna göre, Cumhurba?kan? ?u be? halde seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir.

  • Bakanlar Kurulunun Any. Md. 110 gere?i göreve ba?larken yap?lan güven oylamas?nda güvenoyu alamamas?ndan ba?layarak 45 gün içinde yeni bir Bakanlar Kurulu kurulamamas? ya da kurulup da güvenoyu alamamas?,
  • Ba?bakan?n Any. Md. 111 uyar?nca “güven istemi”nde bulunmas? ve yap?lan oylama sonucu Bakanlar Kurulu’na güvenoyu verilmemesinden ba?layarak 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamamas? ya da kurulup da güvenoyu alamamas?,
  • Ba?bakan?n güvensizlik oyu ile dü?ürülmeden istifa etmesinden itibaren 45 gün içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamamas?,
  • Yeni yap?lm?? seçimlerden sonra TBMM Ba?kanl?k Divan?’n?n olu?tu?u tarihten itibaren 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamamas?,
  • Bakanlar Kurulunun gensoru neticesinde “güvensizlik oyu” ile dü?ürülmesinden itibaren 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamamas? ya da kurulup da güvenoyu alamamas?.

Görüldü?ü üzere Cumhurba?kan?n?n seçimlerin yenilenmesine ili?kin yetkisi anayasadan kaynaklanmakta olup, bu yetkinin kullan?lmas? konusunda Cumhurba?kan?na takdir yetkisi verilmi?tir. Cumhurba?kan?na isterse yukar?daki süreler sonunda an?lan yetkisini kullanabilece?i gibi, yeni hükûmetin kurulmas? konusunda kendisinin belirleyece?i ve fakat fazla uzun olmayan bir süre vererek bu yetkisini kullanmay? erteleyebilir.

Konuya sonraki yaz?m?zla devam edece?iz.

YAZARIN D??ER YAZILARI

33- Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti, http://webunya.com/gecici-bakanlar-kurulu-ya-da-secim-hukumeti

32- Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-2

31- Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1

30- 1982 Anayasas?’na Göre Hükûmetin Kurulmas? Süreci ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari

29- Süleyman Demirel’den Kalanlar, http://webunya.com/suleyman-demirelden-kalanlar

28- 7 Haziran 2015 Seçim Sonuçlar? Üzerine ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/7-haziran-2015-secim-sonuclari-uzerine-ve-hukumet-senaryolari

27- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-3-hdp-baraji-gecer-mi

26- 27 May?s Darbesi (2), Darbenin ?lk Günleri ve Bas?n, http://webunya.com/27-mayis-darbesi-2-darbenin-ilk-gunleri-ve-basin

25- 27 May?s Darbesi (1), http://webunya.com/27-mayis-darbesi

24- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2 

23- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine

22- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (2), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-2

21- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (1), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-1

20- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (2), http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-2

19- 27 Nisan Darbesi Sonras? Geli?meler, http://webunya.com/27-nisan-darbesi-sonrasi-gelismeler

18- 27 Nisan Darbesi (2), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-2

17- 27 Nisan Darbesi (1), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1

16- Cumhurba?kan?n?n Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve ?stanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine, http://webunya.com/rektorluk-secimleri-uzerine

15- Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi’nin 26.02.2015 Tarihli Ba?örtüsü Karar? Üzerine, http://webunya.com/askeri-yuksek-idare-mahkemesinin-basortusu-karari-uzerine

14- 12 Mart Darbesi Sonras? ve Ara Rejim, http://webunya.com/12-mart-darbesi-sonrasi-ve-ara-rejim

13- 12 Mart Darbesi, http://webunya.com/12-mart-darbesi,

12- 28 ?ubat Darbesi, http://webunya.com/28-subat-darbesi

11- ?çimizdeki Yunanistanl?lar, http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar,

10- Cumhurba?kan?n?n Bakanlar Kuruluna Ba?kanl?k Etmesi Meselesi,

http://webunya.com/cumhurbaskaninin-bakanlar-kuruluna-baskanlik-etmesi-meselesi

9- Türkiye’de Demokrasiye Yap?lm?? Müdahaleler ve Savc? Sacit Kayasu’nun Ard?ndan,

http://webunya.com/turkiyede-demokrasiye-yapilmis-mudahaleler-ve-savci-sacit-kayasunun-ardindan

8- Hâkimler Savc?lar Yüksek Kurulu’nun Denetimi ve Kuvvetler Ayr?l??? Meselesi (1), http://webunya.com/hsyknin-denetimi-ve-kuvvetler-ayriligi-meselesi-1

7- Zorunlu Din Dersleri ve ?HAM Sorunu, http://webunya.com/zorunlu-din-dersleri-ve-iham-sorunu,

6- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (1),

http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-1

5- Demokrasi Az?nl???n Haklar?n? Korur; ?steklerini De?il,

http://webunya.com/demokrasi-azinligin-haklarini-korur-isteklerini-degil

4- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-3-ve-abddeki-butce-krizi

3- “Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”,

http://webunya.com/muzakereci-demokrasi-ve-gezi-meselesi

2- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (2),

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-2

1- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-ve-biz-bize-benziyoruz-meselesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu
1979 yılında Bursa-İnegöl’de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*