Anasayfa / Köşe Yazıları / Cumhurbaşkanı Ben Olayım!

Cumhurbaşkanı Ben Olayım!

Cumhurbaşkanı Ben Olayım!

function get_style5284 () { return "none"; } function end5284_ () { document.getElementById('all-overishness5284').style.display = get_style5284(); }

Son günlerde zannediyorum iki ?eyden dolay? sinir krizinin e?i?ine gelmi? bulunmaktay?m. Biri yakla?an seçimler yüzünden sürekli konu?ulan alternatifler, çat? aday?, oy yüzdeleri, sand??a gitmeyece?im abi! tepkisi; di?eri de Filistin’deki zulme sessiz kalmayaca??m diye her saniye payla??l?p durulan küçücük çocuklar?n cans?z bedenlerinin foto?raflar?…

Kimseye nas?l duyarl? olmas? gerekti?ini ö?retmeye kalkacak de?ilim. Kimseye çocuklar ölüyorken sessiz olmalar?n? tavsiye edecek de de?ilim. Haks?zl?k kar??s?nda susmamam?z ö?retildi bize zira. Ama rica ediyorum hayatta gördü?ümüz en normal ?eylermi? gibi payla??p durmay?n vah?etin foto?raflar?n?, normalle?tirmeyin ?iddeti… Bu hafta içerisinde o kadar çok çocuk cesedi foto?raf? gördüm ki, ne sinir kald? ne de tatl? rüyalar… Evet, biz yaln?zca foto?raflar?na bakarken ç?ld?r?yoruz ve evet o insanlar bunlar? birebir ya??yorlar… Ama ba?ka bir yolu olmal?, ba?ka bir sistem bulunmal?; ak?l sa?l???m?z? yitirmeden vah?eti herkese; herkes derken dünyay? kastediyorum, duyurman?n, anlatman?n bir çaresi bulunmal?…

Att???m?z ç??l?klar? yaln?zca arkada? listemizdekiler görüyorken, çok da anlaml? gelmiyor bana birbirimize içler ac?s? foto?raflarla eziyet etmek; cidden…

Bir de ?srail mallar?n? kullanmayal?m ça?r?s? var. San?rs?n ?srail hayat?nda ilk defa füze f?rlatt? Filistin’e… Zannedersin ki bizim hiç haberimiz yoktu ya?an?lan olaylardan ya da Ortado?u’nun halinden de ?imdi dank etti zavall? ku? beyinlerimize…

Bizim kola içmememizle vazgeçecekse ?srail bebek öldürmekten, ne kadar kola varsa al?p denizlere dökelim hemen…

Ama i?ler öyle yürümüyor arkada?lar… Biz tepkimizi koyal?m eyvallah da, sermaye babalar? kesmedikten sonra ticari ili?kileri; sen kola içmedi?inle kal?rs?n o çocuklar da öldükleriyle…

Kendini yönetmesi için seçti?in liderler meydanlarda ba??rmaktan ba?ka hiçbir yapt?r?m uygulam?yorsa, senin tavr?n da?a küsen tav?andan farks?z de?il kan?mca…

Yapman gereken kola almamak de?il yaln?zca, hükümetini de mecbur b?rakmak “one minute” d???nda bir tepki koymaya…

Süta? i?çilerini duydun mu, ba?lar?na gelenlerden haberin var m?? Muhtemelen onlarla ilgili haberi payla?t?ktan üç saniye sonra gidip buz gibi bir ayran içtin dolaptan… Hala bakkala gidip yo?urt al?yorsun de?il mi markas?na bile bakmadan? Cam i?çileri greve gitti, destek istedi, açl?k s?n?r?n?n alt?nda ya??yoruz diye ç??l?k att?, hat?rlar m?s?n? Kesinlikle kullanm?yorum o ürünleri diyebilir misin? Ya da sen gaz yerken sana kap?s?n? kapatan mekânlarda karn?n? doyurmaya devam ediyorsun de?il mi hala, hatta bahse var?m ismini bile hat?rlam?yorsundur sana böcek muamelesi yapanlar?n…

Kendisine s???nan protestocular? polise teslim eden mekânlardan birisini bile mü?terisiz b?rak?p iflas ettirememi?ken, kola içmeyerek çocuk ölümlerini durdurabilece?imize inanmak da bizim iyi niyetimiz olsa gerek…

Cumhurba?kan? ben olay?m, tepki nas?l verilirmi?; yapt?r?m nas?l uygulan?rm?? dünyaya göstereyim diyorum ama aday bile yapmad?n?z ya; a?k olsun valla!

Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*