Anasayfa / Köşe Yazıları / Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat eksikli?i, belirtileri çok küçük ya?tan itibaren görülen yayg?n bir bozukluktur.

Dikkat eksikli?i olan bir çocu?un günlük ya?amsal i?levleri olumsuz anlamda etkilenir. Çocuk, akademik ve sosyal alanda sorunlarla kar?? kar??ya gelir. Dikkat eksikli?i olan çocu?un, zeka gerili?i yoktur hatta zekas? yüksek olan çocuklard?r. En ana problem, bilginin depolanmas?nda, beyine konmas?nda hiçbir problem yokken bu bilgileri geri ça??rmada sorunlar ya?arlar.

Dikkat eksikli?i olan çocu?un ;

 • K?sa sürede dikkati da??l?r,
 • Unutkanl?klar? fazlad?r,
 • Kötü bir el yaz?s? vard?r,
 • Dinlemez görünür,
 • Dersleri dinlerken çok çabuk s?k?l?r,
 • Planlama yapmakta zorlan?r,
 • Ayr?nt?lara dikkat edemez,
 • Görevlerini organize edemez.

 

Aileler genelde bu çocuklar?n dikkatleri da??lmadan saatlerce bilgisayar oynay?p, televizyon izleyebildiklerini ancak ders ba??na oturduklar?nda çok k?sa bir süre içerisinde s?k?ld?klar?n? söylerler. Bu çocuklar?n ders çal??maktan hiç ho?lanmad?klar? bir gerçektir. Ödev yapmak için masa ba??na oturan bu çocuk 10 dakika sonra size, bugün yapt?klar?ndan, televizyonda izlemi? oldu?u bir filmden veya ilgisini çeken bir oyuncaktan bahsetmeye ba?layabilir. Ayr?ca çocuklar?n?n kendilerini duymad???n? ve i?itsel anlamda problemlerinin oldu?unu dü?ünürler. Aileler devaml? olarak çocu?u, görevlerini yerine getirmesi için ikaz ve te?vik etmek zorunda kal?r. Dolay?s?yla bu durum ailede y?lg?nl?k ve bezginlik yarat?r.

Okulda ise hem ö?retmenleri hem de arkada?lar?yla büyük problemler ya?ar. S?n?fta ders dinlerken 10-15 dakika içerisinde dikkati kolayca da??labilir, d??ar?dan gelen seslere kulak kabartabilir. Ö?retmen onu yetersiz buldu?u ve s?n?fa ayak uyduramad??? için en arka s?raya oturtabilir. Bu çocuklar arkada?lar?yla oyun oynarken de uyum sorunu ya?ar ve arkada?lar? taraf?ndan d??lan?rlar.      Aile, ö?retmen ve arkada?lar?n?n ?ikayetleri, onlarca be?enilmemesi, tembel bir çocuk olarak adledilmesi onun özgüvenini ciddi anlamda zedeler ve kendine olan güvenini zamanla kaybetmeye ba?lar.

Dikkat eksikli?i tan?s?na, hiperaktivite e?lik etmek zorunda de?ildir. Dikkat eksikli?i tek ba??na da görülebildi?i gibi baz? durumlarda, hiperaktiviteyle birlikte görülür. Hiperaktiviteyle birlikte görülmesi ‘’Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite Bozuklu?u’’ (DEHB) olarak adland?r?l?r.

Hiperaktivite bozuklu?unun en belirgin göstergesi, çocu?un sürekli k?p?r k?p?r olu?u ve yerinde uzun süre oturamamas?d?r. Hiperaktif bir çocu?un bitmez tükenmez bir enerjisi vard?r. Sürekli enerjik olan bu çocuk, evde koltuklar?n üstünde gezinir, o koltuktan di?er koltu?a atlar. Ayn? zamanda a??r? konu?kand?r ve ba?kalar?n?n sözünü kesmekten çekinmez.

 

DEHB hakk?nda ailelerinin bilmesi gereken hususlar :

 • Yanl?? ebeveyn tutumuyla alakal? de?ildir.
 • ??itsel alg?lar?nda herhangi bir problem yoktur.
 • Amaç aileyi üzmek veya inatla?mak de?ildir.
 • Çocuklar?nda olan bu sorunu onlar? yarg?lamadan kabullenmeleri gerekir.
 • Tedavide i?birli?i içinde olmalar? çok önemlidir.
 • Anne-baba, yetkili ki?iler taraf?ndan e?itim almal?.
 • Çocuklar?n tedavisini yar?da b?rakmamak sonuna kadar sab?r gösterip tamamlamalar? gerekir.

 

Ö?retmenlerin bilmesi gereken hususlar :

 • Ö?retmenin rolünün de çok önemli oldu?u bilinmeli.
 • Çocu?u cam kenar?nda veya arka s?ralarda oturtmak oldukça yanl??t?r.
 • Çocuk, ö?retmene ne kadar yak?n mesafede olursa o kadar iyidir.
 • Çocuk, ders içerisinde ö?retmenle sürekli bir dialog içerisinde olmal?d?r.
 • Çocu?un güçlü yanlar? vurgulanmal? ve olumlu davran??lar? desteklenmelidir.
 • Bu çocuklara s?n?f içerisinde görevler verilmeli, aktif olarak derse kat?l?m? sa?lanmal?d?r.

 

DEHB tedavisi nas?l olmaktad?r ?

DEHB tedavi edilmedi?inde eri?kinlikte de devam edece?i bilinmelidir. Erken te?his bu aç?dan çok önemlidir. Her dikkat eksikli?i tedavisinde ilaç kullan?m? gerekmez. Bozuklu?un ?iddetine göre ilaç al?n?p al?nmayaca??na karar verilir. DEHB tedavisinde davran??ç? terapilerin de oldukça yarar? olmaktad?r. Bu ba?lamda ailelerin, çocuk psikologu ve psikiyatristinden destek almalar? çocuklar?n gelece?i için büyük bir önem te?kil etmektedir.

 

Uzman Psikolog Göksu Ayaz

Hakkında Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Uzm. Psikolog Göksu Ayaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde klinik ve anaokullarında gelişim stajlarını tamamladı. Bitirme projesini ‘’Yeme tutumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki’’ üzerine yazdı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce dillerini iyi düzeyde bilmektedir. 2016 yılında çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarını Doğa Koleji okullarında ve özel etüt merkezinde sürdürmüştür. Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmuş ve ailelere çocuklarıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili danışmanlık vermiştir. Uzmanlığını tamamlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Terapi ve vaka çalışmalarını Doç. Dr. Ödel Dirik İplikçioğlu ile birlikte yapmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*