Anasayfa / Köşe Yazıları / Çocuklar İnternette Korunmasız

Çocuklar İnternette Korunmasız

Çocuklar İnternette Korunmasız

Kaspersky Lab, çocuklar taraf?ndan kullan?lan bilgisayarlardan elde edilen tespitler hakk?ndaki son raporunu yay?nlad?. Analizler, dünya çap?ndaki çocuklar?n bilgisayarlar arac?l???yla geçti?imiz seneye göre yeti?kin içeriklerle daha az etkile?im kurdu?unu, ancak uyu?turucu, alkol ve tütün hakk?nda bilgi sunan siteleri daha çok ziyaret etti?ini gösteriyor. Uyu?turucu, alkol ve tütün konular?, özellikle Kuzey Amerika, Okyanusya ve Bat? Avrupa’daki çocuklar?n ilgisini çekiyor. Kaspersky Lab’?n yay?nlad??? rapora göre Türkiye’deki çocuklar?n sosyal medya, mesajla?ma uygulamalar? ve e-posta kullan?m? dünya ortalamas?n?n üzerinde ve internetteki zamanlar?n?n büyük ço?unlu?unu buralarda geçiriyorlar.

May?s 2016’dan Nisan 2017’ye kadar geçen 12 ayl?k süreyi kapsayan rapor Kaspersky Lab’?n Ebeveyn Denetimi modülünü kullanan Windows ve Mac cihazlar?ndan elde edilen anonim istatistikleri gösteriyor ve yedi en popüler kategorinin* alt?nda s?ralanabilen, potansiyel tehlikeye sahip içerikler sunan sitelere yap?lan ziyaret veya ziyaret te?ebbüsü oranlar?n? sunuyor. Bu kategoriler ?öyle: ?nternet ileti?im ortamlar?; Alkol, tütün, uyu?turucu madde; Bilgisayar oyunlar?; Yaz?l?m, ses, video; E-ticaret; Sak?ncal? dil ve Yeti?kinlere yönelik içerikler.

Dünya genelinde çocuklar taraf?ndan ziyaret edilen ileti?im sitelerinin (sosyal medya, mesajla?ma ya da e-posta gibi) oran? önceki 12 aya göre (May?s 2015 ile Nisan 2016 aras?) %67’den %61’e dü?mü? durumda. Oyunlar %11’den %9’a dü?erken ve yeti?kin siteleri ise art?k %1.5 yerine %1.2 oran?nda seyir ediyor. Di?er yandan uyu?turucu, alkol ve tütün hakk?nda bilgi içeren sitelerin ziyaret edilme oran? %9’dan %14’e yükselirken, yaz?l?m, ses ve video kategorisindeki sayfalara olan ilgi ise %3’ten %6’ya yükselmi? durumda.

Türkiye’deki çocuklar ise dünyan?n geri kalan?ndaki ya??tlar?na göre ileti?imle ilgili sitelerde daha yüksek oranda (%70.32) zaman geçiriyor. Yo?un sosyal medya, mesajla?ma ve e-posta kullan?m?n? %9.20 ile e-ticaret siteleri ve %8.61 ile yaz?l?m, ses ve video içerikli siteler takip ediyor. Raporun Türkiye’deki çocuklar özelindeki dikkat çekici bir di?er sonucuysa, 18 ya??ndan küçüklerin kullanmas? ve eri?imlerinin yasakland??? alkol, tütün ve uyu?turucu içerikli sitelerin, dünya genelindeki çocuklar?n ortalamas?na (%14) oranla çok daha dü?ük oranda (%5.78) ziyaret edildi?ini ortaya koymas?. %4.57’lik oranla ziyaret edilen bilgisayar oyunu içerikli siteleri ise %0.76’l?k oranla ?iddet, kumar, dini ve di?er içerikli siteler takip ediyor.

Kaspersky Lab’?n Web-içeri?i Analiz Uzman? Anna Larkina ?öyle diyor: “Çocuklar?n bilgisayarlardan mobil cihazlara geçi?te sergiledi?i çevrimiçi aktivitelerde büyük bir de?i?im görüyoruz. Çocuklar art?k bilgisayar? sadece mobil uygulamas? bulunmayan ya da büyük ekranda daha rahat görüntülenen siteleri ziyaret etmek için tercih ediyor. Bu da ileti?im odakl? sitelere bilgisayarlar üzerinden giri? oranlar?n?n dü?ü?ünü ve ‘Alkol, tütün ve uyu?turucu’ içerikli sitelerin ziyaret edilme oran?n?n art???n? aç?klayabilir. Oyunlar konusunda oranlar?n dü?ü?ü elbette çocuklar?n daha az oyun oynad???n? göstermiyor; az say?da site seçip oralara tak?lmay? tercih ediyorlar, ancak bu sitelerde oyun oynarken bir hayli fazla zaman geçirebiliyorlar.”

Rapor ayr?ca en konu?kan çocuklar?n ileti?im sitelerindeki %89’luk oranlar? ile Arap dünyas?ndan oldu?unu gösteriyor. Bilgisayarlar? bu amaç için kullanan en az çocuk say?s? ise sadece %28’lik oran? ile Kuzey Amerika’da bulunuyor. Uyu?turucular, alkol ve tütün hakk?ndaki sitelerin en popüler oldu?u bölgelerin Kuzey Amerika (%32), Okyanusya (%30) ve Bat? Avrupa (%26) oldu?u ortaya ç?k?yor. Arap dünyas?ndaki çocuklar ise bu sitelere yaln?zca %3 oran?nda giri? yap?yor. Bilgisayar oyunlar? kategorisi de ayn? ?emay? izliyor. Oyunlar en fazla Kuzey Amerika’da (%20), Okyanusya’da (%20), Kuzey Avrupa’da (%18) ve en az Arap dünyas?nda (%2) ilgi görüyor. ?lginçtir ki E-ticaret kategorisindeki sitelerin ziyaret edilme oran? dünyan?n geri kalan?nda ortalama %5 iken, Uzak Do?u’da** bu oran %13’e ç?k?yor. Uzak Do?u’daki çocuklar ayr?ca di?er bölgelerdeki akranlar?na göre yaz?l?mlar ve yeti?kinlere yönelik içerikler oda??ndaki sitelere daha çok giriyor.

Kaspersky Total Security ve Kaspersky Internet Security çözümleri yeti?kinlere çocuklar?n? çevrimiçi tehlikelere kar?? korumalar? ve uygunsuz içeriklere sahip siteleri ya da uygulamalar? engellemeleri için kullanabilecekleri bir Ebeveyn Denetimi modülü sunuyor.

*Kaspersky Lab çözümlerinin Ebeveyn Denetimi modülü ile engellenebilecek 14 site kategorisi: Yeti?kinlere yönelik içerik; Alkol, tütün, uyu?turucu; Bilgisayar oyunlar?; E-ticaret; Sak?ncal? dil; Kumar, loto, çekili?; HTTP sorgu yönlendirmesi; Internet ileti?im ortam?; ?? arama; Haberler; Dinler, dini dernekler; Yaz?l?m, ses, video; ?iddet; Silahlar, patlay?c?lar, piroteknik.

 

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*