Anasayfa / Köşe Yazıları / Çocuğa Ver Haberi! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuğa Ver Haberi! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuğa Ver Haberi! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Her zaman b?kmadan anlatt???m ve o?lumun henüz 10 ya??nda iken ö?retti?i bir ders var:

Son derece keyif ald??? bir tatil esnas?nda sohbet ederken, “sen çok iyi bir annesin, çünkü bana arkada?lar?m?n yan?nda asla ba??rmad?n” demi?ti.

Çocu?un sadece karn?n? doyurmak, bar?nacak ortam sa?laman?n yetmedi?ini, onuru, gururunu da koruman?n, varl???na sayg? duyman?n önemini daha güzel ö?renemezdim.

Çocu?un haklar?n? kimin gözetece?i, sorumlulu?un kimde oldu?u da ayr? bir konu:

Aile, çocuk, toplum, devlet …mi, hepsi birlikte mi?

Ailelerin fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak haz?r olduklar?nda bir çocuk sahibi olmalar?yla ba?l?yor bana göre bir çocu?un haklar?.

Daha aç?k sözlü olmak gerekirse, bir çocuk, ebeveynlerinin cinsel faaliyetinin yan ürünü olarak istemsiz, bilinçsiz olarak dünyaya gelmemeli.

Maddi ve manevi olarak haz?r olan bir aile ortam?na, sevgi ile davet edilen bir çocuk için ya?am serüveninin çok daha keyifli olaca?? ku?kusuzdur.

ÇOCU?A SAYGI DUYMAYI Ö?RENMEK ZORUNDAYIZ!

20 Kas?m, Birle?mi? Milletler taraf?ndan 193 ülkenin kat?l?m? ile 1989 y?l?nda imzalanan Çocuk Haklar? Bildirgesinin y?ldönümü.

Ülkemizin de imzalad??? bu bildirgenin ana hatlar?;

Çocu?un sa?l?k, e?itim ve güvenli?inin güvence alt?na al?nmas? ve bunun aile içinde veya aile ile birlikte yap?lmas?d?r.

Çocukluk, 18 ya??na kadar olan bir zaman dilimi olarak kabul edilmektedir.

Çocu?un hangi ülkede, dinde, ?rkta, sosyal statü ve cinsiyette do?du?unun önemi yok. Dünya üzerindeki tüm çocuklar ayn? e?it haklara sahiptirler. Ya da olmal?d?rlar.

Devlet, her çocu?un sa?l???n? güvence alt?na almakla sorumludur.

Çocuklar? ilgilendiren tüm konularda çocuklar?n yüksek yarar? temel al?nmal?d?r. Ya?amak her çocu?un en temel hakk?d?r. Çocuklar?n ya?am?n? korumak da herkesin ilk görevidir.

Çocuklar do?u?tan isim alma, vatanda?l?k hakk?na sahip olma, anne-babas?n? tan?y?p bilme hakk?na sahiptir. Her çocuk anne ve babas?yla birlikte ya?ama hakk?na sahiptir.

Sa?l?kl? ya da çe?itli engellere sahip her çocu?un e?itim görme, ya?ama haz?rlanma hakk? vard?r.

Çocuklar?n duygu ve dü?üncelerini kendilerinin seçti?i yöntemle aç?klama, kendini ifade etme, bar??ç? dernekler kurma ya da kat?lma özgürlü?ü vard?r.

Çocu?un yeti?tirilmesinde sorumlu olan anne-babalara, özellikle yetersiz maddi güçlük içindeyseler devlet destek vermekle yükümlüdür.

Çocu?u yeti?tirmekle yükümlü olan ki?iler kendi hak ve özgürlüklerini çocuklar?n hak ve özgürlüklerine zarar vermeden kullanmak zorundad?r.

Özetle;

Çocu?un sa?l?kl? beslenme ve temiz bir çevrede büyümesi, ?iddet, istismar, ihmalden korunmas?; Sava?lardan, kötü al??kanl?klardan uzak tutulmas?, bedensel bütünlü?üne zarar verecek ortam ve ki?ilerden uzak tutulmas? haklar? vard?r.

Çocuklar sadece anne ve babalar?na de?il tüm topluma, insanl??a ait varl?klar olarak sevgi ve sayg?yla korunup, kollanmay?, geli?tirilmeyi hak etmektedirler.

Çocuklar? zihin, ruh ve beden varl?klar?n? koruma konusunda anlayabilecekleri ya?lardan itibaren bilinçlendirmek;

Yeteneklerini ortaya ç?karabilecekleri bar??ç?, sa?l?kl?, huzurlu ve sevgi dolu bir dünya ortam? sa?lamak için her birimize sorumluluklar dü?tü?ünü hat?rlamak üzere

20 Kas?m Dünya Çocuk Haklar? Günü kutlu olsun!

Dr. Deniz ÖNER

 

?lave Bilgi için:

http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/mevzuat_uamevzuat/birlesmismilletler.pdf

http://www.cocukvakfi.org.tr/resource/docs/kongre_yayinlari/20_hercocukhaklariyladogar2.pdf

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*