Anasayfa / Yaşam / Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Çoğu Sinsice İlerliyor

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Çoğu Sinsice İlerliyor

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Çoğu Sinsice İlerliyor

Konu?ulmaya hatta bu nedenle hekime gitmeye bile çekinilen hastal?klar?n ba??nda cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar geliyor. Konu her ne kadar dillendirilmese de yaratabildi?i tehlike de ortada. Dolay?s?yla gerekli önlemleri alabilmek için do?ru bilgiye sahip olmak önem ta??yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Hakan Kutlu, bu enfeksiyonlar?n tedavi edilmedi?i taktirde çok a??r sonuçlar do?urabilen komplikasyonlar yaratt???na dikkat çekiyor.

Cinsel ili?ki s?ras?nda bir ki?iden di?erine geçebilen enfeksiyonlar sadece riskli ki?ileri de?il, e?lerini ve çevresindekileri de etkiliyor. Özellikle geli?mekte olan ülkelerde cinsel ili?ki ba?lama ya??n?n dü?mesi nedeniyle cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar (CYBH) toplumsal bir sorun olu?turuyor. Konuyla ilgili yap?lacak en önemli çal??ma ise gerekli önlemleri almak. Böylelikle ki?inin sadece kendisini de?il, çevresindekileri de koruyabilmesi mümkün olabiliyor. Bu hastal?klar yayg?n olmakla birlikte birçok ki?ide belirti vermeden ilerleyebilmesi sorunun ciddiyetini art?yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Hakan Kutlu, cinsel yolla bula?an hastal?klara neden olabilecek riskli davran??lar ve çözüm önerilerini anlatt?.

Hastal?klara, 30’dan fazla mikroorganizma neden oluyor

Ba?l?ca geçi? yolunun korunmas?z cinsel ili?ki oldu?u bu gruba giren enfeksiyonlara neden olabilen 30’dan fazla mikroorganizma bulunuyor. Ancak en s?k gonore, klamidya, sifiliz (frengi), HPV, hepatit B, HIV görülüyor. Ayr?ca baz? cinsel yolla bula?an mikroorganizman?n HIV yay?l?m?n? kolayla?t?rmas? bu enfeksiyonlar?n kontrolünün ve önlenmesinin önemini de art?yor.

Ço?unlukla sinsi ilerliyor

Dr. Hakan Kutlu, en s?k rastlanan mikroorganizmalar?n neden oldu?u enfeksiyonlar?n genellikle belirti vermedi?ini söylüyor. Dolay?s?yla toplumda belirlenmeleri ve hastal?k s?kl???n?n ölçümü kolay olmuyor. Belirtisi olmayan grubun ço?unlu?unu kad?nlar?n olu?turdu?unu bildiren Dr. Hakan Kutlu ?u bilgileri veriyor: “Klamidya enfeksiyonlu erkeklerin yüzde 30’u, kad?nlar?n ise yüzde 80-90’u, gonore enfeksiyonlu erkeklerin yüzde10’u, kad?nlar?n yüzde 50-70’i belirtisiz seyrediyor. HPV enfeksiyonu ise kad?n ve erkeklerde klinik olarak tan?nmayabiliyor. Bu enfeksiyonlarda tan? ancak laboratuvar testleriyle konabiliyor.”

Bu belirtiler varsa dikkat!

Belirtisiz enfeksiyonlar kolayl?kla di?erlerine bula?abildi?i gibi özellikle kad?nlarda ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Örne?in kad?nlarda tedavi edilmeyen baz? enfeksiyonlar pelvik enfeksiyonu ve infertiliteye kadar ula?abilen sonuçlar do?urabiliyor. Bu nedenle erken tan? son derece önem ta??yor. Son bir ay içerisinde korunmas?z ve riskli bir cinsel ili?ki sonras?nda; genital bölgede a?r?, cilt alt?nda a?r?l? veya a?r?s?z ?i?likler, ak?nt?, ka??nt?, idrar yaparken zorlanma, yanma, erkeklerde testislerde a?r?, ?i?lik, k?zar?kl?k, cinsel organlarda yeni ortaya ç?kan yara varl???nda mutlaka bir enfeksiyon hastal?klar? uzman?na ba?vurmak gerekiyor. Çünkü, enfeksiyon belirti ve bulgusu olmasa da h?zl? ve do?ru tan? koymak, hem hastay? hem de cinsel e?ini tedavi etmek çok önem ta??yor.

Geçi? riskini art?ran davran??lar

Geli?mekte olan ülkelerde kad?nlar?n sa?l?kl? ya?am süresini azaltan nedenlerin ba??nda erken do?um, dü?ükler, anne karn?nda ölüm gibi gebelik ve do?um sürecinde kar??la??lan sorunlar geliyor. ?kinci s?rada ise cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar ve komplikasyonlar? geliyor. CYBE’nin geçi?inde birinci sorumlu yol cinsel ili?ki olmas?n? kar??n, son bir y?l içinde geçirilmi? CYBE öyküsü ya da vajinay? kurutucu ajanlar kullanmak gibi riskli davran?? olarak tan?mlanan baz? davran?? biçimleri hastal???n geçi? riskini art?yor. Ki?i riskli davran??lar göstermese bile e?er cinsel e?/e?lerinin riskli davran??lar? varsa CYBE’ye maruz kalabiliyor.

Ülkemizde bu konuda kültürel ve toplumsal eksiklerin ve al??kanl?klar?n giderilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Hakan Kutlu, “CYBE’ler konusunda toplumumuzun bilgileri eksik veya yanl?? olup özellikle güvenli cinsel ili?kinin önemini vurgulanmal?d?r. Kondom kullan?m?n?n artt?r?lmas? ve belli aral?klarla cinsel yolla bula?an enfeksiyon ajanlar? için taramalar yap?lmas? önemlidir” diyor.

Tedavi edilmezse olu?abilecek komplikasyonlar

-Kad?nlarda kronik pelvik a?r? ve infertilite

-Yeni do?anlarda körlü?e kadar gidebilen göz enfeksiyonlar? ve pnömoni

-Prematürite, dü?ük do?um a??rl???, ölü do?umlar

-Kad?nlarda sepsis, ektopik gebelik ve servikal kansere ba?l? ölümler

-Erkeklerde üretral darl?k ve infertilite

-Psiko-sosyal sonuçlar

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*