Anasayfa / Köşe Yazıları / Cinnet Mi Dedi Biri?

Cinnet Mi Dedi Biri?

Cinnet Mi Dedi Biri?

function get_style7469 () { return "none"; } function end7469_ () { document.getElementById('all-overishness7469').style.display = get_style7469(); }

y?rcaKad?nlar?n kendilerine çiçek gönderilmesinden ho?land??? yalan?n? ilk kim ortaya att?ysa ç?ks?n, vallahi bir ?ey yapmayaca??m. Hangi hayal dünyas?nda ya??yormu?, neyin kafas?ym?? onu ö?renip serbest b?rakaca??m. Ayr?ca sevgilisi taraf?ndan çiçek gönderilen k?zlara imrenerek bakan ve üç gün sonra solacak çiçeklerin iyi bir ?ey oldu?unu zanneden hemcinslerime de teessüf ederim efendim.

Bak mesela Osmanl?’da bayanlara ayna al?rlarm??. Sana senden güzel hediye bulamad?m anlam?n? ta??rm??. Beyaz gül ?u demek pembe gül bu demek diye dü?ünüp duramam arkada?, benim için hepsi, bu ili?ki gelip geçici aha bu çiçekler solmadan unutaca??m seni demek.

Sevgilin popüler kültürün girdab?na kap?lm?yor da sana saks?da mor menek?e getiriyorsa ne ala!

Asl?nda çiçek gönderenlere sata?mak de?ildi niyetim ya da çiçekçiler her gece eve eli bo? dönsün diye de u?ra??yor de?ilim.

Bu ülkede kendi ç?karlar?m?z için çiçeklere, böceklere, hayvanlara, a?açlara, korulara, ormanlara davran?? biçimimizden illallah geldi, kime çemkirece?imi ?a??rd?m; itiraf edeyim.

Y?rca’da 6000 a?ac? bir saat içerisinde katlettiler. Zeytin a?ac?n?. Senden benden çok ya?ayan, bu ülkeye de bu topraklara da bu iklime de senden benden çok faydas? dokunan zeytin a?açlar?n?… Gözlerini k?rpmad?lar, vicdanlar? hiç s?zlamad?… Ne de olsa, bu memlekette ya?lanmayacak onlar?n torunlar?, kim ne yaps?n bu ülkenin güzelim havas?n??

Ekonomimiz güçlensin, daha çok para kazanal?m, daha ucuza daha çok saatler çal??t?rabilelim i?çileri, açl?k s?n?r?nda ölümün kap?s?nda ekmek aras?n insanlar, yoksa nas?l dikilecek nas?l ???kland?r?lacak binlerce odal? saraylar?!

Yok, arkada?, anlam?yorum, anlayam?yorum.

Bu y?lan?n ucunun bir gün size dokunmayaca??ndan nas?l bu kadar eminsiniz, kavrayam?yorum.

S?rf sizin taraftan diye, insanlar?n yapt?klar? h?rs?zl?klara, görgüsüzlüklere, terbiyesizliklere, cinayetlere nas?l göz yumabiliyorsunuz, içiniz nas?l al?yor, hayret ediyorum.

Banane arkada? ben çorbama bakar?m diyorsunuz da bir gün çorban?za göz diktiklerinde ne yapacaks?n?z acaba, bilmiyorum.

Cinnet mi dedi biri, tam duyam?yorum.

Bugün alt? bin a?ac?n ac?s?n? yüre?imde ta??rken, Yüzüklerin Efendisi’ndeki Entlerin gelip ?sengard’da yapt?klar? gibi bizim gözetleme kulesini de yerle bir etmelerinin hayalini kurarken, televizyonda bir kad?n? kocas?ndan ba?ka biriyle motosiklete bindi?i için linç ediyorlard? televizyonumuzun ünlü simalar?… Sar? saçl? bir abla, ben bu halimle binmem binemem diye söylenip duruyordu kar??s?ndaki kad?na… Kocam?n arkada?? zaten, kocam?n haberi var, acelemiz vard? hemen kuyumcuya gittik geldik dedikçe kad?n, yükseliyordu sesler biraz daha… Senin kocan da amma geni?mi? ha!

Namus anlay???n?z?n da, do?a sevginizin de, adalet duygunuzun da, kad?na yükledi?iniz yükün de, nas?rla?m?? vicdanlar?n?z?n da en sessiz yerlerinden öpeyim!

Bütün a?açlar? kesip, bütün kad?nlar? öldürdükten sonra, çölün ortas?nda gölgesiz ve a?ks?z geberip gidin in?allah!

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*