Anasayfa / Yaşam / Cildimizin 5 Önemli Sinyali!

Cildimizin 5 Önemli Sinyali!

Cildimizin 5 Önemli Sinyali!

Ciltte ka??nt?, koyu k?rm?z? veya bordo lekeler, aftlar… Cildimizde bu tür sorunlar geli?ti?inde altta yatan nedenin basit bir cilt hastal??? oldu?u yan?lg?s?na kap?l?p hekime ba?vurmakta gecikebiliyoruz. Ancak dikkat! Cildimiz iç organlarla i?birli?i içinde çal???yor ve bir pencere gibi vücudumuzun içerisinde olup bitenlerden bizi haberdar ediyor. Bu nedenle ciltte meydana gelen de?i?iklikler ayn? zamanda kalp, akci?er, mide, ba??rsaklar ile böbrekler gibi ya?amsal önem ta??yan organlar? ilgilendiren sistemik hastal?klar?n habercisi de olabiliyor.  Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Dermatoloji Uzman? Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz, hatta baz? cilt i?aretlerinin hastal???n klinik ve laboratuvar bulgular?ndan önce ortaya ç?kabildi?ine dikkat çekerek, “Dolay?s?yla bu sinyaller geli?ti?inde zaman kaybetmeden bir hekime ba?vurulmas?, baz? durumlarda hayat? tehdit edebilen hastal?klar?n erken dönemde tedavi edilmesini sa?layabiliyor. Erken tedavi de hiç ?üphesiz hastalar? daha ciddi problemlerden koruyabiliyor” diyor. Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz sistemik, bir ba?ka deyi?le vücudun tümünü etkileyebilen hastal?klar?n habercisi olabilecek cilt sorunlar?n? anlatt?, önemli bilgiler verdi.

Ciltte ka??nt?

Özellikle ciltte yayg?n ve ?iddetli ka??nt?n?n asla ihmal edilmemesi gerekiyor, çünkü bu tablo demir eksikli?i kans?zl???, kronik böbrek yetmezli?i, baz? kan hastal?klar?, siroz, enfeksiyonlara ba?l? karaci?er iltihaplanmas?, pankreas tümörü ve kistleri gibi önemli sistemik hastal?klar?n habercisi olabiliyor. Ayr?ca diyabet, tiroit bezlerinin az veya fazla çal??mas? da ka??nt?yla yak?ndan ili?kili oluyor. Bunlar?n yan? s?ra nadiren de olsa akci?er, kal?n ba??rsak, beyin ve lenf kanserlerinde de ka??nt? sinsi bir ?ikayet olarak geli?ebiliyor. Bu nedenle hastalar?n dermatolojik muayeneden sonra söz konusu hastal?klar aç?s?ndan bir tarama testiyle de?erlendirilmeleri büyük önem ta??yor.

Koyu k?rm?z?, bordo lekeler

K?lcal damarlardan d??ar?ya k?rm?z? kürelerin s?zmas?yla ortaya ç?kan koyu k?rm?z?, bordo renkli, milimetrik veya geni? yüzeyleri kaplay?c? lekeler de ihmal edilmemeli. Bu lekeler kan suland?c? ilaçlar?n yan etkisi, çe?itli enfeksiyonlar, çe?itli sistemik ve romatizmal hastal?klar için önemli ipuçlar? sa?layabiliyor. Dermatoloji Uzman? Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz bunlar?n yan? s?ra bu lekelerin menenjitte (beyin zar? iltihab?), k?r?m kongo kanamal? ate?inde ve çe?itli mikroplar?n kana kar??mas? gibi ya?am? tehdit eden enfeksiyonlarda da bazen ilk belirti olarak ortaya ç?kabildi?i uyar?s?nda bulunarak, “Bu durumda  erken tan? hayat kurtar?c? olabiliyor” diyor. Ayr?ca,  kanamalar?n deriden kabar?k bir özellik göstermesi de damar iltihab?n?n habercisi olabiliyor. Bu durum sadece deriyi de?il, ba??rsaklar, böbrekler ve karaci?er gibi sistemleri de etkileyebildi?i için biyopsi yap?larak hastal???n yayg?nl??? saptand?ktan sonra h?zla tedaviye ba?lanmas? gerekti?ini hat?rlat?yor.

Aftlar

A??z mukozas?nda tekrar eden, a?r?l?, beyaz, 3-10 mm çaplar?nda yaralar olan aftlar ba?lang?çta küçük k?rm?z? veya saydam kabarc?klar ?eklinde ortaya ç?k?yor. S?kl?kla, dilde, yanak ve dudak mukozas?nda geli?en aftlar saatler içinde aç?l?yor ve ülser olu?uyor.  Aftlar?n  önemli sistemik hastal?klar?n sinsi habercisi olabilece?ine i?aret eden Dermatoloji Uzman? Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz  sözlerine ?öyle devam ediyor: “Örne?in ülseratif kolit, Crohn ve çölyak hastal??? gibi mide – ba??rsak sistemi  hastal?klar?nda aftlar çok s?k görülüyor. Behçet hastal???nda da aftlar öncü bulgu olarak ortaya ç?kabiliyor. Demir eksikli?i ve vitamin  B12 eksikli?i de aftlara yol açan ve s?k rastlanan sebeplerden. Bunlar?n yan? s?ra AIDS  geli?ti?inde zaman kaybetmeden bir hekime ba?vurmak çok önemli. Çünkü tedavi nedene yönelik olarak farkl?l?k gösteriyor ve bu nedenleri kan testleriyle aç?kl??a kavu?turmak mümkün”

Et benleri

Et benleri cilt renginde  veya  kahverengi, çaplar? 1 mm ile 5 cm aras?nda de?i?en, göz kapaklar?, boyun, koltuk alt? ve kas?k bölgesinde kümelenme gösteren, yumu?ak, deriden kabar?k, baz?lar? sapl? olu?umlard?r. Et benleri toplum taraf?ndan genellikle sadece kozmetik problem olarak görülüyor. Ancak dikkat! Ciltte çok say?da kümele?me gösteren et benleri, tedavi edilmedi?inde diyabete dönü?ebilen insülin direnci gibi önemli bir sa?l?k probleminin belirtisi olabiliyor. Bu nedenle et benlerinin sadece kozmetik bir sorun olarak görülmemesi gerekti?i uyar?s?nda bulunan Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz “Vücutta çok say?da et benleri mevcutsa diyabet ?üphesiyle hastalar ara?t?r?lmal? diyor.   

Bacak yaralar?

Dizden a?a??ya ayak bile?ine do?ru baca??n 1/3 alt k?sm?nda görülen yaralar ço?unlukla, sinek ?s?r???, çarpma veya dü?me gibi nedenlere ba?land??? için evde uygulanan yöntemlerle iyile?me bekleniyor. Ancak, bu bölgenin bacak yaralar? ço?unlukla toplardamar, daha az olarak atardamar hastal?klar?ndan kaynaklan?yor. Ayr?ca her 4-5 olgudan birinde, bu damar problemine diyabet hastal??? da e?lik ediyor. Erken tan? ve tedavi iyile?meyi h?zland?r?rken geç kal?nmas? durumunda özellikle büyük yaralar?n  kapanmas? aylarca devam edebiliyor. Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz, altta yatan nedenden ba??ms?z olmak üzere sigara kullan?m? ve obezitenin iyile?meyi geciktirerek inatç? yaralara yol açabilece?i konusunda da uyar?yor. Tedavi için nedenin do?ru tespit edilmesi gerekti?ini vurgularken, ba?ar?l? sonuç al?nmas? için muayeneye ek olarak h?zla radyolojik ve biyokimyasal analizlerin planland???n? söylüyor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*