Anasayfa / Köşe Yazıları / Çığlık Atalım

Çığlık Atalım

Çığlık Atalım

function get_style4219 () { return "none"; } function end4219_ () { document.getElementById('all-overishness4219').style.display = get_style4219(); }

Ana haber bültenlerini izlemeyi b?rakmak, ak?l sa?l???ma yard?mc? oluyor olsa da, tamamen huzurlu bir hayat ya?ayabilmek için yapmam gereken dünyayla her türlü ileti?imi koparabilece?im bir da? ba??nda ya?amak galiba.

Aile Bakan?m?z ailelerin çocuklar?na ç??l?k atmay? ö?retmesi gerekti?ini söyledi?inde duymam?? olmaktan ne kadar mutluysam, bu cümleleri okumu? olmaktan da o derece mutsuzum.

Her gün ba?ka bir ?ehirde, çocuklu?unu ya?ayamam?? ba?ka bir öküzün (burada kulland???m öküz tabiri için de hayvanlar?n cümlesinden özür dilerim ama içimden geçen ifadeler çok daha a??r oldu?undan bununla geçi?tiriyorum) elinde can?n?, kan?n?, ümitlerini, hayallerini, çocuklu?unu kaybeden miniklerimizin yapmas? gereken ç??l?k atmakm?? yaln?zca!

O kadar yard?msever ve duyarl? bir milletiz ki; adam kar?s?n? döverken kar? koca aras?na girilmez diye uzaktan izler, herhangi bir olayla kar??la?t???m?zda yard?m etmek yerine polis gelir de ?ahit yazar korkusuyla topuklar, yerde yatan birini görsek kesin sarho? diye umursamaz, mendil satan çocuklar? kovalamak için taktik geli?tirir, ba??m?za gelmeyen her felaket için dua etti?imizi unutur pembelere boyad???m?z gözlüklerimizle “ya?as?n özgürlük” tweetleri atar?z. Ah ne kadar duyarl? ve ne kadar fark?nday?z!

Ç??l?k at?ld???nda hepimiz yard?ma ko?aca??z ve memleketteki bütün çocuk tacizcilerini, katillerini, sap?klar? falan temizleyece?iz.

Peki ya oyuncak bebe?i elinde evlendirilen k?zlar için de ç??l?k atacak m?y?z?

Küçücük ya??nda top pe?inde ko?mas? gerekirken fabrikalarda çal??t?r?lan çocuklar için?

Buz gibi havada eve ekmek götürme derdine dü?mü?, kantar?n?n ba??nda uyuklayanlar için?

Bence bir gün belirleyip toplanal?m. Büyük küçük bir araya gelip sonu gelmeyen ç??l?klar atal?m. Öyle ç??l?k atal?m ki uzaydan duyulsun sesimiz. Öyle ç??l?k atal?m ki görmezden gelinmesin art?k gerçeklerimiz. Öyle ç??l?k atal?m ki sessiz kalmaya utans?nlar, öyle ç??l?k atal?m öyle atal?m ki sa??r kulaklar?n?n zarlar?n? kaybetsinler.

Bu ülkede çocuksan, kad?nsan, cinsel tercihin farkl?ysa, dini inançlar?n ayn? de?ilse kalabal?kla ya da hiç yoksa zay?fs?n demektir. Zay?fsan ç??l?k atman gerekir. Kimbilir, belki seni de bir duyan olur. Yeterince büyükse ç??l???n belki sesine gelen olur. Kimse gelmiyorsa da suç senindir, ç??l???n?n perdesi yanl??t?r ya da yanl?? alarmd?r. Yoksa kim yard?m ç??l??? att? da kar??l?ks?z kald? bu topraklarda?

Ve tabi en önemlisi de ne zaman ç??l?k ataca??n? bilmen; öyle ota sapa ç??l?k atmayacaks?n mesela, bo? yere galeyana getirmeyeceksin milleti, dayanabildi?in yere kadar dayanacaks?n evvela, bakt?n ölecek gibisin o zaman koparacaks?n yaygaray?. Yoksa bo? yere kaç?rm?? olursun kafas?n? kuma gömenlerin sonsuz huzurunu.

?çime içime ba??rmaktan sesim k?s?ld? dostlar. Gözya?? dökmeden a?lamaktan ömrüm çürüdü. Dünyayla ileti?imi koparabilece?im bir da? ba?? bilen varsa haber etsin lütfen; b?çak kemi?e dayand?…

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*