Anasayfa / Hukuk / CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

function get_style42440 () { return "none"; } function end42440_ () { document.getElementById('all-overishness42440').style.display = get_style42440(); } CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer, “Soma, Türkiye’de ya?ad???m?z bütün ölümlerin, bütün ac?lar?n, antidemokratik uygulamalar?n adeta küçük bir sahnesi gibi” dedi.

301 i?çinin hayat?n? kaybetti?i, 162 i?çinin de yaraland??? Soma maden kazas?n?n ceza davas?na Akhisar A??r Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 18 A?ustos’ta ba?layan ve bugün 3’üncü duru?man?n 3’üncü celsesinin görüldü?ü duru?mada tutuklu san?klardan vardiya amiri ve i?letme müdür yard?mc?s? ?smail Adal?’n?n çapraz sorgusu yap?ld?. Mahkeme heyeti, celseye saat 14.00’a kadar ara verirken, verilen arada bir aç?klama yapan CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer, maden ?ehidi yak?nlar? taraf?ndan ?smail Adal?’n?n neredeyse facian?n tek sorumlusu gibi görüldü?ünü ve Adal?’ya büyük tepki gösterildi?ini söyledi.

“SPARTACUS DÖNEM?N? ARATMAYAN KÖLEL?K S?STEM?”

?smail Adal?’n?n çapraz sorgusunun yap?ld??? davay? de?erlendiren Biçer, “Soma davas?n? izledik hep birlikte. Bugünkü davada asl?nda ?öyle bir noktaya geldim ben. Türkiye’de ya?ad???m?z bütün antidemokratik uygulamalar?n, bütün gayri insani, insanl?k d??? ya?am haklar?n? sonland?r?c? uygulamalar?n asl?nda tamamen bir yans?mas? ?eklinde Soma davas?. Dün biliyorsunuz mitinglere i?çilerin nas?l antidemokratik bir uygulamayla, adeta zorlamayla yaln?zca biraz daha fazla ocaktan kömür ç?karabilmek için, ihale al?nabilmesi için insanlar?n götürüldü?ünü bizzat ?ahitlik ettik. Kendimizin bile tahmin edemedi?i bir ?ekilde büyük bir aç?kl?kla bunun ifade edildi?ine tan?kl?k ettik. Bugünkü davada ise üretim müdürü ?smail Adal?’n?n çapraz sorgusunda ?unu gördüm. Soma’da facia olan madende gerçekten Spartacus dönemini aratmayan bir kölelilik sistemi varm??. ??çilerin ?öyle bir durumda çal??t?klar?n? kendi a?z?ndan ifadelerle çok k?sa bir ?ekilde özetlemek istiyorum. Yürüme bantlar? i?çiler madene girerken kullan?lm?yor, yaln?zca ç?karken kullan?l?yor ve bu da çok k?s?tl? bir ?ekilde. E?er kömür ta??nm?yorsa o anda ve bantlar aç?l?rsa o anda kullan?labiliyor. Girerken hiçbir ?ekilde insanlar için ta??ma band? kullan?lm?yor. Her madene inerken bizzat 45 dakika yürüyerek i?çiler çal??ma ortam?na iniyorlar. Eziyet buradan ba?l?yor ve bundan sonra da artarak devam ediyor. Bu ana kök problemin üretime zorlanma bir çal??ma yöntemi oldu?u zaten bilirki?i raporlar?nda da net. Yani bu i?çiler üretime zorlanarak, üretim miktar?n? art?rmaya zorlanarak bir çal??ma modeli içindeler. Day?ba??lar var. Ayn? tar?m i?inde gördü?ümüz day?ba?? sisteminin ayn?s? var. Tamamen denetleniyorlar ve her dakika ne kadar üretim yapt?klar? ve ne kadar fazla üretim yapt?rabilecekleri sürekli denetim alt?nda. Dedi?im gibi ayn? kölelik sisteminde oldu?u gibi. Yemek yedikleri anda yemek süreleri sürekli takip alt?nda, yemekleri tekmeleniyor, yemek süreleri uzarsa küfre ve tacize u?ruyorlar. Day?ba??lar bunu yap?yor ve day?ba??lar yüksek maa?l? üretim aras? elemanlar. Üretime bir katk?lar? olmad??? halde yaln?zca üretim yapan i?çileri denetleyerek yüksek maa? al?yorlar. ??çilerin i?e al?m?nda da bizzat yetkililer. Day?ba??n?n istedi?i i?çi i?e al?n?yor, istemedi?i i?çi i?ten ç?kar?l?yor. ?fadeler s?ras?nda yine ?öyle bir ?eye tan?k olduk. Üretimi fazla miktarda yapan i?çi ayn? sat?? elemanlar?nda oldu?u gibi birinci, ikinci ve üçüncü ?ekilde bir ödüllendirmeye gidiyorlar ve ödül primi al?yorlar. Bu ald?klar? ödül primi de yine day?ba??larla, üretim müdürleriyle i?çiler aras?nda pay ediliyor. Bunu direkt i?çi yak?nlar?n?n hayk?r??lar?ndan, protestolar?ndan da net olarak anlad?k” dedi.

ADALI’YA ‘YEZ?D’ VE ‘YALANCI’ D?YE BA?IRDILAR

Celsede Adal?’ya kar?? çok yo?un bir protesto oldu?unu kaydeden Biçer ?unlar? söyledi:

“Yine içeride çok yo?un bir protesto oldu. Maden ?ehidi yak?nlar? ‘Yalanc?’ ve ‘Yezid’ diye ba??rd?lar ?smail Adal?’ya. Çok yo?un bir nefret duygusuyla ?smail Adal?’n?n neredeyse bu olay?n tek sorumlusu yerine konuldu?una ?ahit olduk içeride. ?imdi böyle bakt???m?zda içeride kölelik sisteminin devam etti?ini çok net bir ?ekilde yeterli veriler var. ??çilerin mitinglere zorla götürülmesinden ve yine en son biliyorsunuz alev s?zd?rmaz Ateks sisteminin hiçbir gerekçe, hiçbir neden yokken canlar?m?z? maden kazalar?nda kaybederken hiç anlamad???m?z bir gerekçeyle Bakanlar Kurulu taraf?ndan imzalan?p 2019 y?l?na ötelenmesi, yine bu sistemin sanki hep birlikte kapat?lmaya çal???lmas?, adeta bir suç ortakl???n?n, suç birli?inin bir ?ekilde kabul edilmi? olmas? bence.”

Biçer, “Yine müfetti?lerin ?ehit yak?nlar?n?n net ifadesi sonucunda yaln?zca 25 metreye kadar indikleri, 25 metrenin alt?na hiçbir müfetti?in kesinlikle inmedi?i ve yine onlar?n ifadeleriyle söylüyorum 25 metreden sonra yukar? ç?k?p yukar?da kesilen kuzular?n çevrilmesiyle bir ziyafet sofras?na konuk edildikleri, her müfetti? raporunun bu ?ekilde sonuçland???n? çok net ifade ettiler. Dedi?im gibi Soma Türkiye’de ya?ad???m?z bütün ölümlerin, bütün ac?lar?n, antidemokratik uygulamalar?n adeta küçük bir sahnesi gibi” diye konu?tu.

(?HA)

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler how okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*