Anasayfa / Köşe Yazıları / Çember Paradoksu – Paydaya Değil Paya Odaklı Hedefler

Çember Paradoksu – Paydaya Değil Paya Odaklı Hedefler

Çember Paradoksu – Paydaya Değil Paya Odaklı Hedefler

Son dönemlerde gözlemlerimde harcanan yo?un eme?e ra?men sürekli ayn? sözleri tekrarlayan, ayn? ?eyleri yapan, ayn? gündemde dönüp duran ve ayn? çember etraf?nda dönen ki?i ve kurumlar görmekteyim. ??in garibi ise tekrarla zaman israf edilirken herkesin ilerledi?ini sanmas? ve asl?nda bir çemberin etraf?nda döndüklerinin fark?nda olmamas?. Takvimler gibi sürekli tekrar eden sonunda y?l?n de?i?mesinden ba?ka bir de?i?kenlik göstermeyen ki?i ve kurumlar. Yaz?n?n ad?na çember paradoksu ad?n? vermem de bu yüzden. Bir çemberin etraf?nda nihayetinde ilerlersiniz ama asl?nda ayn? noktada dönmektesinizdir. Bir çemberin etraf?nda ilerledi?ini sanarak dönmekte olan, tekrar? tekrar eden, zaman israf?na neden olan ki?i ve kurumlarla nereye var?labilir? Genellikle birçok ki?i ve kurumda gördü?üm problem kendini bir alana hapsetmi? bütünü de?erlendirmekten yoksun kendi pay?na odaklanm?? payday? unutmu? olmalar?d?r. Herkes mevcut pastadan pay alma kavgas? verirken pastan?n büyütülmesine yani paydaya odaklanma çok nadiren görülmektedir. Böylesine bir durumda ayn? çemberde ilerledi?ini zannederek onlarca tur atman?n ne ülkeye ne kuruma ne de ki?iye bir faydas? vard?r.

Çemberden Nas?l Ç?k?l?r?

Bir çemberde dönmek yerine gerçek ilerleme için öncelikle kendini yenilemeye odakl? statik de?il dinamik bir anlay?? ve sistem ortaya koymak gerekmektedir. Ö?retilmi? sorular, ö?retilmi? cevaplar, öngörülebilir stratejiler ile gerçek anlamda yol al?nmas? mümkün de?ildir. Bugün ülkemiz hem içeriden hem de d??ar?dan yo?un alg? yönetimlerinin hedefi iken klasik öngörülebilir yöntemlerle mücadele mümkün de?ildir. Öncelikle mücadele anlay???m?z? de?i?tirmeliyiz. Alg? yönetimleri art?k yanl?? bilgilerle de?il k?smen do?ru ama bütünü kapsamayan bilgiler üzerinden yürütülmektedir. Günümüz sava? mant??? toplumlar? silmek de?il toplumlar? sava?amaz hale getirecek ölçüde yorgun dü?ürmek üzerine iken klasik sava? teknikleriyle bu sald?r?lar? bertaraf edemeyiz. Günümüz mücadelelerinde ancak öngörülemez milli stratejiler ile sonuç al?nabilir. Genellikle toplumuzun istisnas?z her kesiminde olan duygusal yakla??mlar, üzerimizde alg? oyunlar?n?n yürütülmesini kolayla?t?rmaktad?r. Hangi durumlarda hangi refleksleri verecekleri belli olan toplumlar?n dizayn? günümüzde oldukça kolayla?t?. U?ur Mumcu’ya ithaf edilen “Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunmaz.” anlay???n?n kar??l???n?n kalmad???n? dü?ünüyorum. Bilgi kirlili?inden öte adeta bilgi tecavüzünün ya?and??? bir dönemde özellikle medya ve sosyal medyada yay?lan bilgilerden e?er belli dü?ünce ve fikir yap?n?z olu?mad?ysa manipüle edilmeniz çok kolay. Dolay?s?yla art?k ça??m?zda “Fikir sahibi olunmadan, bilgi sahibi olunamaz.” kanaatindeyim.

“Ben Olsam”c?l?k

Toplumca yo?un olarak ya?ad???m?z bir salg?n da ben olsam ?öyle yapar?m, ben olsam böyle yapar?m diye atma tutma hastal???. Özellikle siyasi partilerde, sivil toplum kurulu?lar?nda kö?e tutmu? ya da medyada yer edinmi?, eksik ve k?t bilgileriyle bütünü kavrad???n? sanan bazen cehaletlerinden bazen ise hainliklerinden yol göstermeye çal??an yol bilmezlerde bu hastal?k yo?un bir ?ekilde var. Elbette samimi bir ?ekilde bilgi ve birikimlerini payla?an, çözüm odakl? olanlar? hariç tutuyorum. Kast?m sorun aray?p bunlar? kullanarak suni gündem olu?turmaya çal??anlar ya da sorunlar?n temel nedenlerini kendi ç?karlar?na göre çarp?tanlard?r. Bu “ben olsam”c? tiplere toplum çok fazla de?er atfetmemelidir. Hasbelkader toplum taraf?ndan desteksiz atan tutan tipler bir noktalara getirilirse bu “ben olsam”c? tiplerin yapaca?? hatalar?n ülkeyi nereye götürece?i meçhuldür. Abdülhamid Han’?n kurdu?u okullarda okuyup, onun imkanlar?yla yurt d???nda e?itim görüp ülkeye döndükten sonra Abdülhamid Han’la mücadeleye giri?en ?ttihatç?lar “Ben Olsam”c?l?k ak?m?n?n asl?nda ilk ve ac? örneklerindendir.

 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*