Anasayfa / Köşe Yazıları / Cemaatler, Tarikatlar ve Spritüel Dünya -1-

Cemaatler, Tarikatlar ve Spritüel Dünya -1-

Cemaatler, Tarikatlar ve Spritüel Dünya -1-

function get_style9298 () { return "none"; } function end9298_ () { document.getElementById('all-overishness9298').style.display = get_style9298(); }

spritüelElli ya??nday?m. Hayat?m?n üçte ikisi tarikatlar ve cemaatlerin içinde geçti. On, onbir y?ld?r da spritüel dünya ile ilgileniyorum. Birçok tan?d?k arkada??m var. Seminerlerine, seanslar?na ve çal??malar?na kat?ld?klar?m var. Her ?eyin toz duman oldu?u bu zaman diliminde mukayese yollu gerek cemaat ve tarikatlar? ve gerekse spritüel gurular?n çal??malar?n? ortaya koyma zaman?n?n geldi?ini hissettim

Tarikatlar ve spritüel dünya asl?nda z?t iki kulvar olmas?na ra?men ayn? kaynaktan besleniyorlar. Size hiçbir ?eyin özünü vermeden sadece kavanozun içindeki bal? gösterip, kavanozun d???n? yalat?yorlar. Yani ortada bir bal oldu?unun herkes fark?nda.. Ancak kimse o bal? payla?may? dü?ünmüyor. O bal? ranta çevirip kazanç elde etmenin derdindeler.

Tarikat ve cemaatlerin kurduklar? vak?f ve dernekler ile sa?lad?klar? kazanc?, spritüel dünya seans seans bal? göstererek sa?l?yor. Bal? seyretmek ve koklamak serbest ama bal? tatmak size hiç nasip olmuyor. Ancak siz bala ula?madan onlar kö?eyi dönüyor ve siz hayal k?r?kl??? ya??yorsunuz. Benim bal?m nerede diye sordu?unuzda;

 “Ama sen sevgiyi kabul edemiyorsun. Sorun sende” Kendine dönüp bakmal?s?n” diyerek bu sefer seni a?a??lama ve küçük dü?ürme yoluna gidiyorlar.
Tarikatlarda ve cemaatlerde ise bunun tam tersidir. Ortada ula??lmas? gereken bir Allah vard?r. Bunu o kadar muhte?em bir ?ekilde balland?ra balland?ra anlat?rlar ki, bunu anlatanlar?n hepsi bir makam sahibidir. 3’lerden, 7’lerden, 40’lardan, 100’lerden biridir. Hatta tarikat ?eyhi kesin Gays-ül Azam’d?r. Yani Allah?n yeryüzüne dini düzeltsin diye gönderdi?i biridir. Tabiri caizse Allah?n yeryüzündeki gölgesidir. Y?llarca emek verirsiniz. Ancak siz hep ayn? ?eyleri yapmak zorundas?n?zd?r. Para sizden ç?kar, vaaz dinlemek zorunda olan sizsinizdir, zikir çekmek zorunda olan ve itaat etmesi gereken hep sizsinizdir. Cd, dvd sat?n almas? gereken sizsinizdir, ba??? yapmas? gerekende. ?eyhin ya da hocaefendinin yazd??? bütün kitaplar? sat?n al?p su gibi içmek zorunda olan da sizsinizdir. Y?llar geçer. “Efendim, Yunus bile odun ta??ya ta??ya olmu?. Ben ne zaman Allah’? bulaca??m dedi?inde “Sen kim oluyorsun. ?mtihan?n daha bitmedi. Nefs terbiyesini sen kolay m? zannediyorsun” diyerek orada da a?a??lan?r ve tepelenirsin.
Fark?nda iseniz tarikat ve cemaatlerde yukar?dakiler hep Allaha yak?n evliya tak?m?d?r, siz ve sizin gibi sömürülenler ise sadece imtihandas?n?zd?r. Spritüel dünyada da yukar?dakiler hep kayna?a ba?l?d?rlar. Ancak siz ne hikmetse bu kayna?a bir türlü ba?lanamazs?n?z. Bunun tek bir sebebi vard?r.
Bunun sizin beceriksizli?iniz ya da ki?ili?inizle hiçbir alakas? yoktur. Sadece ve sadece sizin ve sizin gibilerin s?rt?ndan birileri saltanat sürmektedir. O yüzden sizin a?a??lanman?z, bask?lanman?z ve ba??n?z? gökyüzüne kald?rman?z yasaklanm??t?r.
Yapman?z gereken ilk ?ey, YETER ARTIK D?YEB?LMEKT?R.

Bir yerde polyannac?l?k oynat?larak hayal k?r?kl??? ya?ars?n?z, di?er tarafta ezilerek hayal k?r?kl??? ya?ars?n?z.
Hadi evrene sevgi gönderelim diyerek sahta polyannac?l?k oynayarak bir süre idare eder her ?eyin düzeldi?ini zannedersiniz. Oysa hayat hiçte öyle de?ildir. Bir gün hayat?n?zda hiçbir ?eyin düzelmedi?ini aksine daha da kötüye gitti?ini gördü?ünüzde ya depresan ilaçlar almaya ba?lars?n?z ya da intihar? seçersiniz. Ancak sizi “Evrene sevgi göndermeye yönlendiren sevgisiz mahlûklar sizin yok olup gitmenize seyirci kal?rlar ve saltanatlar?n? sürdürmeye devam ederler. Çünkü sevgiyi onlarda bilmemektedir. Bilmedikleri bir ?eyi tarif üzerine size satarak rant elde ederler. Üzerine Firavun gibi kurulup saltanat sürerler.

Y?llar önce idi. Hayat?mda iyi giden hiçbir ?ey yoktu. Her ?eyimi darmada??n etmi?tim. Bir gün bir ya?am koçu ile tan??t?m. Birbirimize bildi?imiz konularda yard?m etme sözü verdik. ?? hayat?ma, özel hayat?ma hatta evlili?ime dair her konuda e?imle saatlerce bir birimizden nefret edece?imiz her ?eyimizi anlatt?k ona. Çok ac? travmalar ya?ad?k. Üç seans evimize geldi ve bir daha gelmedi. Çal??mam?z?n bitti?ini söyledi. Oysa düzelen hiçbir ?ey yoktu. Her ?ey darmada??n olmu?tu.

Bir gün bir mail geldi ondan.

Mehmet Bey çal??mam?z?n ücreti 500 TL’dir. ?u ?ban Numaras?na 500 TL para yat?r?rsan?z sevinirim demi?ti. Y?k?lan dökülen ve parçalanan ?eyleri derleyip toparlayabilmek için yoktan var ederek bir tatil ayarlam??t?m. Ona cevap yazd?m. ?stedi?iniz mebla?? tatil dönü?ü hesab?n?za yat?raca??m diyerek ac? bir tecrübeyi bu ?ekilde kapatm??t?k.. Sonra ö?rendim ki, benim i?, aile ve özel hayat?m? düzeltmek için hayat?ma komple müdahale eden ki?inin hayat? darmada??n. E?inden bo?and? ve kendi tekâmülünde ciddi s?navlar verdi. Kendi hayat?nda düzgün gitmeyen ?eylerin üzerinden para kazanarak hayat kurgulamaya kalkt?. Oysa kendi hayat?nda yapamad??? ?eyi paraya tahvil ederek kazanç elde etmek ne kadar ac?mas?z bir davran??t?.
O 500 TL bana ?unu ö?retmi?ti. Hayat?na giren herkesten yard?m talep edebilirsin. Hatta senden yard?m talep edenlere de en iyisini vermeye çal??. Bir kimse senin r?zk?ndan bir parça pay alacaksa hayat?nda bir de?i?imi tetiklemedikten sonra o ki?iye yakla?ma.
Sana iyilik yapana vefal? ol ancak hiç kimsenin esiri olma.
Sana iyilik yapandan kazand???n güzellikleri ço?altarak ba?kas? ile payla?.

Ne spritüel dünyada ne de tarikat ve cemaatlerde bu payla??m söz konusu de?ildir. Spritüel dünya da bol bol Osho taklitleri, Kri?na kopyalar?, ?sa’lar; Buda çakmalar? kol gezerler. Tarikat ve cemaatlerde veliler, evliyalar, Gays-ül Azamlar, Kutb-ul Aktablar, Maneviyat meclisinin ba? aktörleri cirit atarlar. Emin olun tamam? çakmad?r. Çin mal? kadar bile sa?lam de?ildir.

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

2 yorum

 1. mehmet bey merhaba. bu siteyi takip eden biri olark sizin yazınızıda okudum şimdi. Cemaat ve tarikatlar ile ilgili biraz ön yargılı gördüm. sizinle bu konuda biraz hasbi hal etmek isterim. Tabi siz arzu ederseniz. .

 2. Akıncı rumuzuyla yorum yazan arkadaşım.
  Tabiki istediğiniz şekilde hasbihal edebilirsiniz.
  Facebook hesabım budur.
  https://www.facebook.com/MHMTTKC

  mehmettekeci@hotmail.com
  mehmet@webunya.com da mail adresimdir.Selamlar 🙂

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*