Anasayfa / Yaşam (sayfa 38)

Yaşam

Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde

Okçular Vakf? ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçulu?unu dünyaya tan?tmak ve ata sporumuza yeni sporcular kazand?rmak amac?yla Kemanke? Projesini hayata geçiriyor. Okçular Vakf? Ba?kan? Haydar Ali Y?ld?z ve Yunus Emre Enstitüsü Ba?kan? ?eref Ate?,      23 Kas?m’da Ankara’da bir araya gelerek i?birli?i protokolü imzalad?. Pek çok ulusun tarih sahnesine ç?k???ndan itibaren ra?bet etti?i, avlanman?n yan? s?ra bir harp sporu olarak özel önem verdi?i okçuluk, ?slâmiyet’ten önce Türk ya?ay???na damgas?n? vurmu? ve tarih boyunca Türklerin ayr?lmaz bir parças? olmu?tur. ?slâmiyet ile birlikte inanç ve dü?ünce zemininde ayn? ...

Devamını Oku »

Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Menisküs y?rt??? denilince hemen hepimizin akl?na yeti?kinler ve özellikle de sporcular geliyor. Oysa yayg?n inan???n aksine bu sorun  sadece yeti?kinleri de?il, çocuklar? da tehdit ediyor.  Çocuklarda geli?en menisküs y?rt???n?n belirtileri yeti?kinlerle hemen hemen ayn? oluyor.  Dizde a?r? ve kilitlenme en s?k görülen yak?nmalar? olu?turuyor. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Özgür Çetik ebeveynlerin özellikle bu iki belirtide zaman kaybetmemeleri gerekti?ine dikkat çekerek “Normalde diz eklemi içinde bulunan yar?m ay ?eklindeki 2 adet k?k?rdak yap?dan olu?an menisküslerin birçok görevi var. Bunlardan en önemlisi ...

Devamını Oku »

Balkabağı Ruhsal Durumunuzu Düzeltmeye Yardımcı Oluyor

K?? aylar?n?n vazgeçilmez sebzesi balkaba??n?n, kabak tatl?s? hariç, tad?na hiç bakt?n?z m?? O zaman çok ?ey kaybetmi?siniz demektir. Yine de geç de?il. Diyetisyen Emre Uzun’un tarifiyle haz?rlayaca??n?z Balkaba?? Çorbas?, do?all??? ve lezzeti bir yana size ruhsal durumunuzu düzeltmede de yard?mc? olacak. Diyetisyen Emre Uzun’un çorbaya eklenen tüm malzemeleri teker teker aç?klad??? tarifine buyurun!  Malzemeler 1 yemek ka???? saf tereya??, 1 bardak do?ranm?? so?an, 4 bardak küp kesilmi? balkaba??, 1 büyük sak?z kaba??, 1/2 çay ka???? toz kakule, 1 çay ka???? toz rezene, 1/4 çay ka???? ...

Devamını Oku »

Artan Bacak Ağrınız ve Ağırlık Hissiniz Varsa Dikkat!

SICAK DU? VAR?S? TET?KL?YOR! Varis, genç ya?l? ayr?m? gözetmeden her ya? grubunu yak?nda ilgilendiren bir sorun. Çok fazla ciddiye al?nmasa da a?r? günlük ya?am? hatta geceleri de etkiliyor. Özellikle ileri ya? grubundaki ki?ilerde tedavi edilmedi?i takdirde çok daha ciddi sonuçlar do?urabiliyor. Çok farkl? nedenlerle ortaya ç?kan varisler, s?cak du?, kapl?ca ve s?cak kum gibi etkenlere ba?l? olarak ilerleyebiliyor. Ac?badem Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzman? Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, tedavide geç kal?nd??? takdirde varislerin kal?c? hale gelebilece?ine i?aret ediyor. Bacaklarda cildin hemen ard?nda ...

Devamını Oku »

Geçmeyen Öksürük Hangi Ciddi Hastalıkların Habercisi?

Özellikle havalar?n so?umaya ba?lamas?yla birlikte ofiste, okulda, yolda ve hatta evimizde farkl? tonlarda ve ?ekillerde duyulan öksürük sesleri günlük hayat?n parças? haline geliyor. Ancak ya?anan öksürük senfonilerini sadece k?? hastal?klar?na ba?lamak çok da do?ru bir yakla??m de?il. Öksürü?ün iki haftadan uzun sürmesi durumunda alarma geçmek gerekti?ini söyleyen Ac?badem Taksim Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Öner Dikensoy, altta yatan nedenin mutlaka tespit edilmesi gerekti?ini belirtiyor. Bu sayede onu susturabilmek de mümkün olabiliyor… Uzun süren öksürük tüm dünyada hemen her ya?ta en s?k doktora ba?vuru sebeplerinden ...

Devamını Oku »