Anasayfa / Yaşam (sayfa 37)

Yaşam

32 Sanatçı “Çocuklar Üşümesin” Diyecek.

Gelenekselle?en galericilik anlay???na farkl? bir soluk getirmeyi amaçlayan Galeri Bohem çat?s? alt?nda bulu?an 32 sanatç?, merkezi Antalya’da bulunan ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde okul ça??ndaki ihtiyaç sahibi çocuklara yard?m götüren “Ü?ümesin Ayaklar Derne?i” için düzenlenecek resim sergisi için bir araya gelecek. Sergide sanatseverlerle bulu?acak 32 sanatç?ya ait eserlerin sat??lar?ndan elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi çocuklar için kullan?lmak üzere Ü?ümesin Ayaklar Derne?i’ne ba???lanacak. 22 Aral?k 2017’de aç?lacak “Çocuklar Ü?ümesin, Sevgiyle Sarmalans?n” adl? resim sergisi, 02 Ocak 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 32 sanatç?dan destek Akife Dekeli, Atila ...

Devamını Oku »

Kış Aylarına Özel Her Besin, Herkese Yaramaz!

K?? aylar?n? ya?amaya ba?lad?k. Sebzeler bol, bal?klar taze taze; s?cak bir kâse çorba dünyalara bedel ama hepsi sa?l?kl? m?? Hepsi sizin için yararl? m?? Diyetisyen Emre Uzun, k?? aylar?nda sofralar?m?zdan eksik olmayan besinleri ve bunlara dair baz? sak?ncalar? anlatt?.    Bal?k Ku?kusuz k?? aylar?n?n vazgeçilmezlerinden biri… Av yasa?? bitsin diye aylarca bekledikten sonra ???l ???l tezgâhlarda boy gösterdi?i anda içimizin aç?ld??? bir gerçek. Ancak Diyetisyen Emre Uzun’un bal??a dair anlatacaklar? var: “Bal?k ba?ta olmak üzere deniz ürünlerinde bulunan protein, çok say?da vitamin ve mineral, Omega ...

Devamını Oku »

Dikkat! Soğuk Hava Bu 3 Ağrıyı Tetikliyor!

Günümüzde pek çok ki?inin muzdarip oldu?u bel, boyun ve s?rt a?r?s? so?uk havalarda iyice art?yor. Bugünlerde polikliniklere ba?vurular?n önemli bir k?sm?n? bu ?ikayetlerle gelenler olu?turuyor. Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman? Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar “Günümüzde kronikle?mi?, uzun dönemli ve tekrarlay?c? omurga sorunlar?yla çok s?k kar??la??yoruz. Ki?inin günlük ya?am kalitesini iyice dü?üren bu sorunlar özellikle sonbahar ve k?? aylar?nda daha da fazla kar??m?za ç?k?yor. Omurgan?zda sorun var ise so?uk hava hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve bu ?ikayetlerde art??a neden olacakt?r” ...

Devamını Oku »

Yeni yılın en güzel hediyesini siz verin: Nesli tehlike altındaki bir türü evlat edinin

Dünyam?z sinyal veriyor. Tüketim al??kanl?klar?m?z? de?i?tirmezsek  ya?am?n devam? için gerekli ko?ullarda geriye döndürülemez bir bozulma riskiyle kar?? kar??yay?z. WWF-Türkiye sizi sevdiklerinizi mutlu ederken do?ay? korumaya davet ediyor WWF-Türkiye’nin evlat edinme kampanyas?yla yeni y?lda tehlike alt?ndaki türlerden birini evlat edinerek hem yak?nlar?n?za hem do?aya unutulmaz bir hediye verin. Panda, kaplan, kutup ay?s?, orangutan gibi türlerin yan? s?ra Türkiye’de de görülebilen deniz kaplumba?as?, yunus, saz kedisi, orfoz ve turnay? evlat edinebilirsiniz.   Dünya, biyoçe?itlilik konusunda kayda de?er ve h?zl? bir dü?ü? ya??yor. WWF Ya?ayan Gezegen Raporu’nun ortaya ...

Devamını Oku »

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Pantene ve Hürriyet Grubu’nun i? birli?iyle düzenlenen 44. Pantene Alt?n Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Ünlü ak?n?na u?rayan gecede, davetliler birçok sürpriz ve ünlü sanatç?lar?n performanslar? ile keyifli anlar ya?ad?.   Y?l?n heyecanla beklenen gecesi 44. Pantene Alt?n Kelebek Ödül Töreni’ninde En ?yi Dizi kategorisinde Vatan?m Sensin ödülü kucaklarken, En ?yi Kad?n Oyuncu Asl? Enver, En ?yi Erkek Oyuncu Tolga Sar?ta? oldu. En Pop Müzik Kad?n Sanatç?s? Ödülü’nü Türkiye’nin Minik Serçesi Sezen Aksu kazan?rken, Megastar Tarkan En Pop Müzik Kad?n Sanatç?s? Ödülü’nü ...

Devamını Oku »