Anasayfa / Yaşam (sayfa 35)

Yaşam

20 dakikadan Uzun Süren Göğüs Ağrısına Dikkat!

KALP KR?Z?NDE ?LK 2 SAAT ÇOK ÖNEML?! Son y?llarda hareketsiz ya?am ve sa?l?ks?z beslenmeye ba?l? olarak kalp krizi görülme s?kl??? giderek art?yor. Türkiye ?statistik Kurumu verilerine göre; kalp hastal?klar?ndan ölümler yüzde 40,4 oran?yla tüm ölüm sebepleri aras?nda ilk s?rada yer al?yor. Ülkemizde her y?l yakla??k 300 bin ki?i kalp krizi geçiriyor ve bunlar?n yakla??k 100 bini ölümle sonuçlan?yor. Üstelik yine son y?llarda kalp krizi geçirenler aras?nda 50 ya? alt?ndaki ki?ilerin oran? yüzde 20’yi geçiyor. Bunun nedeni ise genç ya?ta sigara içme oran?n?n ülkemizde Avrupa ülkelerinden ...

Devamını Oku »

Giderek yaygınlaşan göz hastalığı: Keratokonus

Pek ço?umuzun ismini bile duymad??? ancak günümüzde giderek yayg?nla?an göz hastal??? keratokonus, ülkemizde yakla??k her 1000 ki?iden 3’ünde görülüyor. Özellikle 15-25 ya? aras?ndaki ki?iler bu tan?y? daha s?k al?yor. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göz Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Ali R?za Cenk Çelebi “Keratokonus gözün en d?? ortam?nda bulunan saydam tabakan?n incelmesi, bombele?mesi veya dikle?mesi ?eklinde tan?mlanabilir. Hastal?k tedavi edilmezse ya da ilerlemesi durdurulmazsa nihai körlü?e gidebilmektedir” diyor. Nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte, gözleri a??r? ovalaman?n bu hastal???n geli?imine yol açabildi?ini, tedavisinde ise en yeni yöntem ...

Devamını Oku »

Türkan Şoray Üsküdar’da Sevenleri İle Buluştu

Üsküdar Belediyesi sosyal ve kültürel aktiviteleri kapsam?nda  24 Kas?m Cuma günü saat 20.30’da Ba?larba?? Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Pelin Çift ile Ye?ilçam Söyle?ileri’ program? ba?lad?. Her ay bir konu?un kat?laca?? söyle?inin bu hafta ki ilk konu?u Türk sinemas?nda “Sultan” lakab?yla an?lan büyük aktris Türkan ?oray’d?.  Üsküdar Belediyesinin düzenledi?i ‘Pelin Çift ile Ye?ilçam Söyle?ileri’ program?n?n ilk konu?u  y?llar?n eskitemedi?i güzelli?i ve zarafeti ile Türkan ?oray’d?. Türkan ?oray ye?ilçam an?lar?n? anlatt??? söyle?i renkli görüntülere sahne olurken, söyle?iye kat?lan konuklar Türkan ?oray’la foto?raf çektirme imkan? yakalad?lar. Söyle?iye kat?lan ...

Devamını Oku »

Bu Önlemlerle Çocuklarınızı Korumak Elinizde!

K?? mevsimine say?l? günler kala havalar iyiden iyiye so?urken hastal?klar da giderek yayg?nla??yor. Vücut direncinin azalmaya ba?lad??? k?? aylar?nda gripten bron?ite, bo?az enfeksiyonlar?ndan sinüzite pek çok hastal?k hem yeti?kinleri hem çocuklar? etkisine al?yor. Özellikle de kapal? ve kalabal?k ortamlarda hastal?klar?n solunum ve yak?n temas sonucu daha kolay bula?t???n? bu nedenle h?zla yayg?nla?t???n? belirten Ac?badem Kad?köy Hastanesi Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Dr. Dilek Erdönmez, “Oysa basit ve etkili yöntemlerle çocuklar?m?z? k?? hastal?klar?ndan kolayca korumam?z mümkün” diyor. Dr. Dilek Erdönmez çocuklarda en s?k görülen 8 k?? hastal???n? ...

Devamını Oku »

Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde

Okçular Vakf? ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçulu?unu dünyaya tan?tmak ve ata sporumuza yeni sporcular kazand?rmak amac?yla Kemanke? Projesini hayata geçiriyor. Okçular Vakf? Ba?kan? Haydar Ali Y?ld?z ve Yunus Emre Enstitüsü Ba?kan? ?eref Ate?,      23 Kas?m’da Ankara’da bir araya gelerek i?birli?i protokolü imzalad?. Pek çok ulusun tarih sahnesine ç?k???ndan itibaren ra?bet etti?i, avlanman?n yan? s?ra bir harp sporu olarak özel önem verdi?i okçuluk, ?slâmiyet’ten önce Türk ya?ay???na damgas?n? vurmu? ve tarih boyunca Türklerin ayr?lmaz bir parças? olmu?tur. ?slâmiyet ile birlikte inanç ve dü?ünce zemininde ayn? ...

Devamını Oku »