Anasayfa / Yaşam (sayfa 30)

Yaşam

ÇEVKO Vakfı, Suriyeli Mültecilere Geri Dönüşüm Bilinci Aşıladı

ÇEVKO, Birle?mi? Milletler Kalk?nma Program? (UNDP) ve T.C. Ba?bakanl?k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl??? (AFAD) i? birli?inde ?anl?urfa ve Kilis’te yürütülen “Suriyeli Mülteci Yerle?im Birimlerinde Geri Kazan?m Bilincinin Yayg?nla?t?r?lmas?” projesi sonras?nda, Suriyeli mülteci çocuklar?n yapt??? resimler ve mülteci kad?nlar?n geri dönü?ümlü malzemelerden yapt?klar? el i?i çal??malar?, Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? binas?nda sergileniyor. Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? binas?, do?a ve insan için büyük anlam ta??yan özel bir sergiye ev sahipli?i yap?yor. Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Fuaye Alan?’nda, 20-27 Aral?k 2017 tarihleri aras?nda gezilebilecek olan Sanatla ...

Devamını Oku »

Hemoroidden Korunmak İçin Beslenmeye Dikkat!

Hemen hemen herkes hayat?n?n bir döneminde hemoroid sorunuyla kar?? kar??ya kal?yor. S?kl?kla makattan kendili?inden ya da d??k?yla kan gelmesiyle kendini gösteren hemoroid, 10 hastadan 4’ünde hiçbir ?ikâyete neden olmadan da var olabiliyor. Medical Park Gaziosmanpa?a Hastanesi Genel Cerrahi Uzman? Prof. Dr. ?shak Safa Tüzün, ev d??? beslenme al??kanl???n?n yayg?nla?mas?n?n bu hastal???n görülme s?kl???n? art?rd???n? söyledi.   Toplumda s?k görülen ve halk aras?nda “basur” olarak isimlendirilen hemoroidin ortaya ç?k??? beslenme ve tuvalet al??kanl??? ile do?rudan ilgili. Medical Park Gaziosmanpa?a Hastanesi Genel Cerrahi Uzman? Prof. Dr. ?shak ...

Devamını Oku »

Yeni Yılda İlk Hedefiniz Sağlığınızı Korumak Olsun!

Her yeni y?l?n ba?lang?c?nda “yeni y?l kararlar?” almak adettendir. Yepyeni bir sene bizleri beklerken, 2018’e de anlamlar ve hedefler yüklemeye haz?rlan?rken, yeni y?lda hedefiniz sa?l?k, enerji, fit bir vücut ve mutluluk olsun. Ya?am? daha fazla ertelemeyin, ?imdi harekete geçin! Diyetisyen Emre Uzun, uzun y?llara dayanan tecrübesi ve mesleki alan?na giren geli?meleri yak?n takibiyle, kap?y? çalan 2018 y?l? için bamba?ka bir liste haz?rlad?. Ortaya ç?kan “Yap?lacaklar-Yap?lmayacaklar” listesine uyarak, 2018’i bamba?ka bir ruh ve beden sa?l???yla kar??layabilirsiniz! “NE YERSEM O OLURUM” mottosuna inan?n. Yemek taba??n?z?n yar?s?ndan fazlas?n?n ...

Devamını Oku »

32 Sanatçı “Çocuklar Üşümesin” Diyecek.

Gelenekselle?en galericilik anlay???na farkl? bir soluk getirmeyi amaçlayan Galeri Bohem çat?s? alt?nda bulu?an 32 sanatç?, merkezi Antalya’da bulunan ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde okul ça??ndaki ihtiyaç sahibi çocuklara yard?m götüren “Ü?ümesin Ayaklar Derne?i” için düzenlenecek resim sergisi için bir araya gelecek. Sergide sanatseverlerle bulu?acak 32 sanatç?ya ait eserlerin sat??lar?ndan elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi çocuklar için kullan?lmak üzere Ü?ümesin Ayaklar Derne?i’ne ba???lanacak. 22 Aral?k 2017’de aç?lacak “Çocuklar Ü?ümesin, Sevgiyle Sarmalans?n” adl? resim sergisi, 02 Ocak 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 32 sanatç?dan destek Akife Dekeli, Atila ...

Devamını Oku »

Kış Aylarına Özel Her Besin, Herkese Yaramaz!

K?? aylar?n? ya?amaya ba?lad?k. Sebzeler bol, bal?klar taze taze; s?cak bir kâse çorba dünyalara bedel ama hepsi sa?l?kl? m?? Hepsi sizin için yararl? m?? Diyetisyen Emre Uzun, k?? aylar?nda sofralar?m?zdan eksik olmayan besinleri ve bunlara dair baz? sak?ncalar? anlatt?.    Bal?k Ku?kusuz k?? aylar?n?n vazgeçilmezlerinden biri… Av yasa?? bitsin diye aylarca bekledikten sonra ???l ???l tezgâhlarda boy gösterdi?i anda içimizin aç?ld??? bir gerçek. Ancak Diyetisyen Emre Uzun’un bal??a dair anlatacaklar? var: “Bal?k ba?ta olmak üzere deniz ürünlerinde bulunan protein, çok say?da vitamin ve mineral, Omega ...

Devamını Oku »