Anasayfa / Yaşam (sayfa 30)

Yaşam

Karda Kışta Bile Terliyorsanız…

Tutulan evraklar, dokunulan bilgisayar klavyesi ?slanabiliyor, mürekkepli yaz?lar bozulabiliyor. El s?k??mak bile dert olabiliyor, elleri havluyla devaml? olarak kurulama ihtiyac? do?abiliyor. Giysiler ?slan?p naho? bir görüntü olu?turabiliyor. Üstelik bu sorun sadece yaz aylar?nda de?il, y?l?n 4 mevsiminde gün boyu devam ediyor, hatta stres gibi etkenlerle daha da ?iddetlenebiliyor. ?? ve sosyal hayat? adeta kabusa dönü?türen bu sorunun ad? “hiperhidrozis” bir ba?ka deyi?le a??r? terleme! Neyse ki t?p dünyas? bu soruna kal?c? bir çözüm sunabiliyor, üstelik sadece 1 saat süren cerrahi yöntemle!   Efor sarf etti?imizde, ...

Devamını Oku »

Kalp Gribine Dikkat!

Son zamanlarda hemen hepimizin yak?nd??? grip bizi yata?a dü?ürecek kadar ?iddetli seyrederek ya?am kalitemizi ciddi boyutlarda etkileyebiliyor. Üstelik ço?umuzun hafif ve geçici bir hastal?k olarak gördü?ü için hekime bile ba?vurma gere?i hissetmedi?i grip genellikle bir hafta içinde iyile?se de kimi zaman ciddi sa?l?k sorunlar?na neden olabiliyor. Gribin yay?l?m gösterdi?i organlar?n ba??nda ise akci?er ve kalp geliyor. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut grip virüsünün akci?eri tuttu?unda zatürreye yol açabilirken, kalbe yerle?ti?inde ciddi kalp yetersizliklerine zemin haz?rlayabildi?i uyar?s?nda bulunuyor. Genellikle erkekleri tehdit ...

Devamını Oku »

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki Çaylarıyla İlgili 8 Önemli Uyarı

Halk aras?nda ço?unlukla ‘do?al ve ?ifa verici’ olarak bilinen, herhangi bir yan etkisi veya risk faktörleri çok da bilinmeyen bitki çaylar? baz? durumlarda tehlikeli de olabiliyor. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzman? ?eyda S?la Bilgili “Özellikle k?? aylar?nda ba????kl??? desteklemek, vücut direncini art?rmak veya metabolik h?z? yükseltmek için insanlar aktarlara giderek bitki çaylar? veya po?et bitki çaylar? al?yorlar. Ancak ‘bitki çaylar? ‘çok masum’ gibi dü?ünülerek, insanlar kendilerinde var olan baz? hastal?klara bakmadan tüketebiliyorlar ya da bu hastal?klar?n fark?nda bile olmad?klar?ndan, ?ifa zannederek bol ...

Devamını Oku »

Romatizma İç Organları da Etkiliyor

Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yayg?n bir hastal?k. Günümüzde romatizman?n bebek, genç, ya?l? fark? gözetmeksizin 120 milyon insan?n hayat kalitesini dü?ürdü?ü ara?t?rmalar taraf?ndan ortaya konuyor. Romatizmaya s?cak veya so?uk havan?n sebep oldu?u dü?ünülse de uzmanlar bunun yanl?? bir kan? oldu?unu ve romatizman?n ba?ta genetik faktörlerle aktar?ld???n? söylüyorlar  Her ya?tan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farkl? enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya ç?kabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastal?k daha ?iddetli seyredebiliyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastal??? olarak bilinen romatizma ...

Devamını Oku »

Kayak Yaparken Bunlara Dikkat Edin!

Sömestr tatilini, çocuklar kadar, k?? sporlar?ndan keyif alan yeti?kinler de iple çekiyor. K?sa bir süre bile olsa bunun için f?rsatlar yarat?l?yor. Ancak kayak gibi y?l?n belirli zamanlar?nda yap?labilen spor faaliyetlerinde olu?abilecek kazalar?n önüne geçmek için vücudun önceden haz?rlanmas? önem ta??yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Dr. Kadir Yava?o?lu, özellikle amatörce bu sporla ilgilenenlere sakatl?k ve yaralanmalar?n önüne geçebilmek için baz? önerilerde bulundu. K?? aylar?n?n beyaz örtüsü kar çocuk ya da yeti?kin demeden herkesin yüzünü güldürüp mutlu ediyor. Hele bir de tatille birle?ince…Sömestr tatilini ...

Devamını Oku »