Anasayfa / Yaşam (sayfa 30)

Yaşam

Hamilelik Öncesi 10 Öneri

Son y?llarda yap?lan bilimsel çal??malar, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin, o andan itibaren kendilerine bir anlamda çeki-düzen vermeleri gerekti?ini ortaya koyuyor! Yani birtak?m kurallar var ki, anne aday? hamile olmadan önce bu kurallara uyarak hamileli?e kendini haz?rlamal?, baba aday? da ayn? ?ekilde üzerine dü?enleri yapmal?. ‘Sa?l?kl? ya?am al??kanl?klar? edinmek’ olarak özetlenebilecek bu kurallar?n hamilelik döneminde anne karn?ndaki bebe?in fiziksel, zihinsel ve ruhsal geli?iminin sa?l?kl? olabilmesi için son derece önemli oldu?unu vurgulayan Ac?badem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Turanl?,  sa?l?kl? beslenmeden düzenli egzersize, ideal ...

Devamını Oku »

Kulak Ağrısının Altında Yatan 8 Neden

Kulak a?r?s? her ya? grubunda görülebilen ve son derece rahats?z edici bir problem. Ayn? zamanda i?itme kayb?, ka??nt?, ç?nlama, dolgunluk hissi, kulakta ak?nt? gibi yak?nmalar da a?r?ya e?lik edebiliyor. T?bbi ad? otalji olan a?r?n?n alt?nda enfeksiyonlardan travmalara kadar birçok neden bulunuyor. Dolay?s?yla hafif, ?iddetli, zonklay?c?, ani girip ç?kan, çevreye yay?lan gibi çok farkl? belirtiler gözlenebiliyor. Ancak nedeni ne olursa olsun kulak a?r?s? durumunda, özellikle de çocuklarda vakit kaybedilmeden hekime ba?vurmak gerekiyor. Ac?badem International Hastanesi Kulak, Burun ve Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aras ?envar, kulak ...

Devamını Oku »

Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor

Uzman Diyetisyen Ça?atay Kö?kero?lu, özellikle spor yapan kad?nlarda olu?an çatlaklar?n engellenmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatt?. Çatlak olu?umunun en büyük nedenlerinden biri fazla kafein ve asitli besinler tüketmektir. Fazla al?nan kafein ve asit vücutta deformasyonlara sebep olaca??ndan tüketimine dikkat edilmelidir. Bu yüzden çikolata, kahve ve kola gibi besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken besinler aras?nda yer alan tuz, fazla miktarda al?nd???nda vücutta fazla su tutup, ödeme sebep oldu?undan derinin gerilmesini ve çatlak olu?umuna sebep olacakt?r. Çatlaklar?n önlenmesin de dikkat edilmesi gereken bir di?er besin ...

Devamını Oku »

“Midem ya da Omzum Ağrıyor” Dediğiniz Safra Kesesi Taşı Olabilir!

Gün içerisinde özellikle de midenizde ve omzunuzda ?iddetli a?r?lar hissediyor, ancak i?lerin ko?u?turmacas? içerisinde ya yedi?iniz ?eylere ya da stres ve çok çal??man?za ba?l?yorsan?z dikkat! Zira ?ikayetleriniz safra kesesi ile ili?kili olabilir. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzman? Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, “Bu ta?lar ile ilgili do?ru bilgiler edinmek bazen hayat kurtar?rken, bazen gereksiz yere ameliyat yap?lmas?n?n önüne geçilmesini sa?lar” diyor. Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, safra kesesi ta?lar?na yönelik hastalar?n merak etti?i konularda aç?klamalar yapt?, önemli uyar?lar ve önerilerde bulundu. Safra kesesinde genellikle bir ...

Devamını Oku »

Gripten Sonra Çocuklarda En Çok Bu Hastalık Görülüyor!

Ülkemizin oldu?u gibi dünyan?n da a??z ve di? sa?l??? karnesi k?r?klarla dolu. Okul ça??ndaki çocuklar?n yüzde 90’?na yak?n?nda, yeti?kinlerin de yakla??k yüzde 100’ünde çürük bulundu?unu bildiren Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre, di? çürü?ü gripten sonra en çok görülen çocukluk ça?? hastal???! Sa?l?k Bakanl??? verilerine göre de, ülkemizde 0-12 ya? aras? her 100 çocuktan 84’ünün en az bir çürü?ü bulunurken, 6 ya? grubundaki çocuklarda di? f?rçalama oran?n?n sadece yüzde 10’da kald???n? belirten Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Di? Hekimi Dr. Fatma Çal??kan, çocuklara di? f?rçalama al??kanl??? kazand?rman?n, ...

Devamını Oku »