Anasayfa / Yaşam (sayfa 30)

Yaşam

Gribal Enfeksiyonlar Ani İşitme Kaybına Sebep Olabilir

Havalar so?udu, grip hastal?klar? art??a geçti. Pek fazla bilinmese de, k???n ya?anan üst solunum yolu hastal?klar?, iç ve orta kula?? etkileyerek ani i?itme kayb?na da neden olabiliyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Bo?az Uzman? Prof. Dr. Özcan Öztürk, önemli uyar?larda bulundu.  So?uk ve dengesiz hava hastal?klara davetiye ç?kart?yor. Gribal enfeksiyonlar salg?n gibi h?zla yay?l?yor. Halsizlik, burun ak?nt?s? ve öksürükten ?ikayet ediyorsan?z, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Bo?az Uzman? Prof. Dr. Özcan Öztürk’ün ‘ani i?itme kayb?yla’ ilgili uyar?lar?na kulak verin: “Üst solunum ...

Devamını Oku »

Gribe Karşı 10 Doğal Savaşçı

Havalar?n buz kesti?i, nezle ve gribin kol gezdi?i bugünlerde ba????kl?k sistemini güçlendirmenin ba?l?ca yolu sa?l?kl? beslenmeden geçiyor. Özellikle de baz? besinler var ki, içeri?indeki bile?enlerle vücut direncini güçlendiriyor, gribe kar?? do?al sava?ç?lar olarak bir ad?m öne ç?k?yor. Ac?badem Kad?köy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Ne?e Ceylan “Özellikle so?uk k?? aylar?nda so?uk alg?nl??? ve gripten korunmak için C vitamininden zengin g?dalar? tüketmek gerekmektedir. Çok önemli bir antioksidan olan C vitamini, vücuttan toksik maddelerin at?lmas?nda ve ba????kl?k sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bunlar?n yan?nda A ve ...

Devamını Oku »

Çocuklar İçin 10 Sağlıklı Atıştırmalık

K?? aylar?nda ba????kl?k sistemleri zay?flayan çocuklar, hele bir de uzun okul saatleri süresince sa?l?kl? beslenemezlerse vücut dirençleri iyice dü?üyor, hastal?klara çok daha aç?k hale geliyor. Bu aç?dan sa?l?ks?z abur cubur yiyeceklerden uzak durmak k?? aylar?nda çok daha önemli oluyor. Üstüne üstlük do?ru beslenme al??kanl???n?n da okul ça?? döneminde kazan?lmas?ndan dolay? anne babalar?n bu aç?dan çok daha dikkatli olmas? ?art. Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Nur Ecem Bayd? Ozman “Bu dönemde besin ögelerinin eksikli?i büyüme h?z? ve çocuklar?n geli?iminde gerilemeye sebep olabilecekken, tam aksine ...

Devamını Oku »

ÇEVKO Vakfı, Suriyeli Mültecilere Geri Dönüşüm Bilinci Aşıladı

ÇEVKO, Birle?mi? Milletler Kalk?nma Program? (UNDP) ve T.C. Ba?bakanl?k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl??? (AFAD) i? birli?inde ?anl?urfa ve Kilis’te yürütülen “Suriyeli Mülteci Yerle?im Birimlerinde Geri Kazan?m Bilincinin Yayg?nla?t?r?lmas?” projesi sonras?nda, Suriyeli mülteci çocuklar?n yapt??? resimler ve mülteci kad?nlar?n geri dönü?ümlü malzemelerden yapt?klar? el i?i çal??malar?, Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? binas?nda sergileniyor. Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? binas?, do?a ve insan için büyük anlam ta??yan özel bir sergiye ev sahipli?i yap?yor. Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Fuaye Alan?’nda, 20-27 Aral?k 2017 tarihleri aras?nda gezilebilecek olan Sanatla ...

Devamını Oku »

Hemoroidden Korunmak İçin Beslenmeye Dikkat!

Hemen hemen herkes hayat?n?n bir döneminde hemoroid sorunuyla kar?? kar??ya kal?yor. S?kl?kla makattan kendili?inden ya da d??k?yla kan gelmesiyle kendini gösteren hemoroid, 10 hastadan 4’ünde hiçbir ?ikâyete neden olmadan da var olabiliyor. Medical Park Gaziosmanpa?a Hastanesi Genel Cerrahi Uzman? Prof. Dr. ?shak Safa Tüzün, ev d??? beslenme al??kanl???n?n yayg?nla?mas?n?n bu hastal???n görülme s?kl???n? art?rd???n? söyledi.   Toplumda s?k görülen ve halk aras?nda “basur” olarak isimlendirilen hemoroidin ortaya ç?k??? beslenme ve tuvalet al??kanl??? ile do?rudan ilgili. Medical Park Gaziosmanpa?a Hastanesi Genel Cerrahi Uzman? Prof. Dr. ?shak ...

Devamını Oku »