Anasayfa / Yaşam (sayfa 30)

Yaşam

Anestezi Korkusuna Son Veren 5 Önemli Gelişme

Cerrahi bir i?lem söz konusu oldu?unda, birço?umuzun anestezi nedeniyle “uyanamama” endi?esine girdi?imiz bir gerçek. Binlerce y?ll?k geçmi?i bulunmas?na ve son derece güvenilir bir i?lem olmas?na kar??n anesteziye ait korku ve endi?eler hala devam ediyor. Özellikle son 30 y?l içinde, hasta güvenli?ini en üst düzeye ç?karan bilimsel ve teknolojik geli?meler oldu?unu söyleyen Ac?badem Altunizade Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Fevzi Toraman, anesteziye kar?? duyulan korku ve endi?elerin gereksiz oldu?unu söylüyor. Ameliyat karar? verildi?i andan itibaren pek çok hasta, yap?lacak i?lemden daha çok alaca?? ...

Devamını Oku »

Bu Alışkanlıklar Böbrekleri Tüketiyor

Böbreklerimiz bizi sa?l?kl? tutmak için her gün pek çok ya?amsal görev üstleniyorlar. Vücudumuzdaki at?klar? ve fazla s?v?y? uzakla?t?rmak için adeta bir filtre i?levi görüyorlar. Ayr?ca kan bas?nc?m?z? kontrol etmek gibi yine oldukça önemli fonksiyonlar? da var; içerdikleri mekanizmalarla, ihtiyaca göre, kan bas?nc?n? art?r?yor veya dü?ürüyorlar. Böbreklerimizin sorumluluklar? bunlarla da s?n?rl? kalm?yor; kemik ili?inde alyuvar yap?m?n? sa?l?yor, D vitaminini aktif hale getirerek kemik sa?l???n? destekliyor, vücudumuzda geli?en metabolik i?lemler sonucunda olu?an asidin vücudumuzdan uzakla?t?r?lmas?ndan da akci?erle birlikte sorumlu oluyorlar. Ancak maalesef birçok hayati önem ta??yan fonksiyonu ...

Devamını Oku »

Ayak Bileğinin Düşmanı 9 Hata

Vücut a??rl???m?z?n yükünü en çok çeken eklemlerin ba??nda ayak bile?i eklemlerimiz geliyor.  Ayakta  sabit durmak, yürümek ve ko?mak gibi hareketlerde oldukça ciddi görevleri olan ve vücut a??rl???m?z?n tümünü ta??yan sa?lam eklemdir ayak bilekleri. Öyle ki yürürken 1.5, ko?arken 8 kat?na ula?an vücut a??rl???n? ta??ma kapasitesinde oluyorlar. Ac?badem Kad?köy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Doç. Dr. Mehmet ??yar ayak bile?i eklemlerinin bu güçlü yap?lar?na ra?men, spor yaralanmalar?nda en s?k etkilenen eklemlerden biri olduklar?na dikkat çekerek, “ Üstelik ayak bilekleri sadece spor yaparken de?il, günlük hayat?m?zda da birçok ...

Devamını Oku »

Doğum Sonrası Depresyonun 6 Belirtisi

Ço?u zaman ‘annelik hüznü’ ile kar??t?r?larak tedavisi geciktirilebilen do?um sonras? depresyon, yeni do?um yapm?? annelerin yüzde 10-20’sinin kar?? kar??ya kald??? psikiyatrik bir hastal?k. Fiziksel ve duygusal olarak de?i?ikliklere yol aç?yor, tedavisiz kald???nda hem annenin hem bebe?in ya?am kalitesini belirgin ?ekilde bozuyor, kronikle?ebiliyor ve anne-bebek ili?kisini olumsuz etkileyerek uzun dönemde bebe?in de psikososyal geli?imini olumsuz etkiliyor. Üstelik san?lan?n aksine ‘lohusal?k dönemi’ ile s?n?rl? de?il. Do?um sonras? depresyonun annelik hüznü ile kar??t?r?lmamas?n?n çok önemli oldu?unu vurgulayan Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Psikiyatri Uzman? Dr. Gök?en Yüksel Yalç?n “Annelik hüznü ...

Devamını Oku »

Yaşlandıkça VERTİGO Yakınlaşıyor

Dünyada hekime ba?vuru nedenleri aras?nda a?r?dan sonra ikinci s?rada ba? dönmesi (vertigo) geliyor. Üstelik insanlar?n vertigo ya?ama ihtimali her be? y?lda bir yüzde 10 art?yor. Sorunun tedavisi ise sebebine göre de?i?iyor. En s?k kar??la??lan iç kulak hastal?klar?na ba?l? vertigonun, vestibüler rehabilitasyon yöntemiyle tedavi edilebilece?ini belirten Ac?badem Taksim Hastanesi Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aytu? Altunda?, ancak bunun için tam bir hasta uyumu ve sab?r gerekti?ine i?aret ediyor.   Günlük ya?am içinde kald?r?mda yürüyebilmek, çimlerin üzerinde ko?mak, otomobil kullanmak ya da gece karanl?k bile ...

Devamını Oku »