Anasayfa / Yaşam (sayfa 30)

Yaşam

Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor

Uzman Diyetisyen Ça?atay Kö?kero?lu, özellikle spor yapan kad?nlarda olu?an çatlaklar?n engellenmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatt?. Çatlak olu?umunun en büyük nedenlerinden biri fazla kafein ve asitli besinler tüketmektir. Fazla al?nan kafein ve asit vücutta deformasyonlara sebep olaca??ndan tüketimine dikkat edilmelidir. Bu yüzden çikolata, kahve ve kola gibi besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken besinler aras?nda yer alan tuz, fazla miktarda al?nd???nda vücutta fazla su tutup, ödeme sebep oldu?undan derinin gerilmesini ve çatlak olu?umuna sebep olacakt?r. Çatlaklar?n önlenmesin de dikkat edilmesi gereken bir di?er besin ...

Devamını Oku »

“Midem ya da Omzum Ağrıyor” Dediğiniz Safra Kesesi Taşı Olabilir!

Gün içerisinde özellikle de midenizde ve omzunuzda ?iddetli a?r?lar hissediyor, ancak i?lerin ko?u?turmacas? içerisinde ya yedi?iniz ?eylere ya da stres ve çok çal??man?za ba?l?yorsan?z dikkat! Zira ?ikayetleriniz safra kesesi ile ili?kili olabilir. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzman? Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, “Bu ta?lar ile ilgili do?ru bilgiler edinmek bazen hayat kurtar?rken, bazen gereksiz yere ameliyat yap?lmas?n?n önüne geçilmesini sa?lar” diyor. Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, safra kesesi ta?lar?na yönelik hastalar?n merak etti?i konularda aç?klamalar yapt?, önemli uyar?lar ve önerilerde bulundu. Safra kesesinde genellikle bir ...

Devamını Oku »

Gripten Sonra Çocuklarda En Çok Bu Hastalık Görülüyor!

Ülkemizin oldu?u gibi dünyan?n da a??z ve di? sa?l??? karnesi k?r?klarla dolu. Okul ça??ndaki çocuklar?n yüzde 90’?na yak?n?nda, yeti?kinlerin de yakla??k yüzde 100’ünde çürük bulundu?unu bildiren Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre, di? çürü?ü gripten sonra en çok görülen çocukluk ça?? hastal???! Sa?l?k Bakanl??? verilerine göre de, ülkemizde 0-12 ya? aras? her 100 çocuktan 84’ünün en az bir çürü?ü bulunurken, 6 ya? grubundaki çocuklarda di? f?rçalama oran?n?n sadece yüzde 10’da kald???n? belirten Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Di? Hekimi Dr. Fatma Çal??kan, çocuklara di? f?rçalama al??kanl??? kazand?rman?n, ...

Devamını Oku »

Anestezi Korkusuna Son Veren 5 Önemli Gelişme

Cerrahi bir i?lem söz konusu oldu?unda, birço?umuzun anestezi nedeniyle “uyanamama” endi?esine girdi?imiz bir gerçek. Binlerce y?ll?k geçmi?i bulunmas?na ve son derece güvenilir bir i?lem olmas?na kar??n anesteziye ait korku ve endi?eler hala devam ediyor. Özellikle son 30 y?l içinde, hasta güvenli?ini en üst düzeye ç?karan bilimsel ve teknolojik geli?meler oldu?unu söyleyen Ac?badem Altunizade Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Fevzi Toraman, anesteziye kar?? duyulan korku ve endi?elerin gereksiz oldu?unu söylüyor. Ameliyat karar? verildi?i andan itibaren pek çok hasta, yap?lacak i?lemden daha çok alaca?? ...

Devamını Oku »

Bu Alışkanlıklar Böbrekleri Tüketiyor

Böbreklerimiz bizi sa?l?kl? tutmak için her gün pek çok ya?amsal görev üstleniyorlar. Vücudumuzdaki at?klar? ve fazla s?v?y? uzakla?t?rmak için adeta bir filtre i?levi görüyorlar. Ayr?ca kan bas?nc?m?z? kontrol etmek gibi yine oldukça önemli fonksiyonlar? da var; içerdikleri mekanizmalarla, ihtiyaca göre, kan bas?nc?n? art?r?yor veya dü?ürüyorlar. Böbreklerimizin sorumluluklar? bunlarla da s?n?rl? kalm?yor; kemik ili?inde alyuvar yap?m?n? sa?l?yor, D vitaminini aktif hale getirerek kemik sa?l???n? destekliyor, vücudumuzda geli?en metabolik i?lemler sonucunda olu?an asidin vücudumuzdan uzakla?t?r?lmas?ndan da akci?erle birlikte sorumlu oluyorlar. Ancak maalesef birçok hayati önem ta??yan fonksiyonu ...

Devamını Oku »