Anasayfa / Tüketici Rehberi (sayfa 6)

Tüketici Rehberi

Rent A Car ( Oto Kiralama) Sözleşmeleri

function get_style5054 () { return "none"; } function end5054_ () { document.getElementById('all-overishness5054').style.display = get_style5054(); } Rent A Car sözle?meleri yani oto kiralama sözle?meleri ile ilgili özel bir mevzuat bulunmamaktad?r. Bu sebeple Rent A Car sözle?meleri yani oto kiralama sözle?meleri Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kira sözle?meleri çerçevesinde de?erlendirmek gerekmektedir. Esas?nda giderek büyük bir alan olan oto kiralama sektörüne yönelik bir düzenleme gerekmekle birlikte yaz?m?zda Karayolu Trafik Mevzuat?n? da göz önünde bulundurarak, oto kiralaman?n özelli?ini de dikkate alarak Rent A Car konusunu Borçlar Kanununa göre aç?klamaya çal??aca??z. Rent ...

Devamını Oku »

Konut finansmanı sözleşmeleri ( Konut Kredileri )

function get_style4956 () { return "none"; } function end4956_ () { document.getElementById('all-overishness4956').style.display = get_style4956(); } Konut Finansman? Sözle?meleri di?er de?i?le konut kredileri 28 May?s 2014 tarihinde yürürlü?e giren 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunu’nun 32-39 maddelerinde düzenlenmi?tir.  Yeni kanun yürürlü?e girmesi ile yürürlükten kalkan 4077 say?l? kanununun ise 10/B maddesinde bu düzenlenmekteydi. Yaz?m?zda kar???kl??a sebebiyet vermemek ad?na 6502 say?l? kanuna göre Konut Finansman? Sözle?melerini yani Konut Kredilerini aç?klamaya çal??aca??z. A)  Konut Finansman? Sözle?meleri ( Konut Kredileri) Nedir? 6502 say?l? kanunun 32/1 maddesinde Konut Finansman? Sözle?meleri ...

Devamını Oku »

Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz?

function get_style4856 () { return "none"; } function end4856_ () { document.getElementById('all-overishness4856').style.display = get_style4856(); } Haziran ay? itibariyle her Pazar siz sevgili Webunya okuyucular? ile payla?t???m yaz?lar?m?n bu haftaki konusunu farkl? olarak tasarlam??t?m ancak üniversite zamanlar?mda varl???ndan haberdar oldu?um ve halen varl???n? yo?un olarak devam ettirdi?ini üzülerek gördü?üm network marketing ya da multi level marketing olarak adland?r?lan piramit sat?? sistemleri bu haftaki yaz?m?n konusu olacakt?r. Ayr?ca yaz?m?zda haz?r yeri gelmi?ken doland?r?c?l???n sosyolojik de?erlendirmesini yap?p neden doland?r?l?yoruz sorusunun cevab?n? bulmaya çal??aca??z. Network Marketing  Yasal m?? Piramit ...

Devamını Oku »

Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

“Kargom başkasına teslim edilmiş? ne yapabilirim?” şeklinde sorularla sıklıkla karşılaşmaktayım. Bu konuda kargo hizmeti alan ve zarar görenlerin neler yapmalar? gerektiğini kısaca inceleyen bir yazı kaleme almamızın faydalı olacağını düşündüm. Kargo işletmeciliği ile ilgili mevzuat var mıdır? Kargo işletmeciliği, lojistik hukuku ile ilgilidir. 4295 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 9 maddesi şu şekildedir.  “Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyayı teslim aldığı andan teslim edinceye kadar, eşyanın tamamı ve kısmen kaybından ve vuku bulacak hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliği ve düzenliliğini sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan ...

Devamını Oku »

Kurs / Dershane / Özel Okul KAYIT İPTALİ

function get_style4747 () { return "none"; } function end4747_ () { document.getElementById('all-overishness4747').style.display = get_style4747(); } Kurs, dershane, özel okul ve benzeri özel e?itim kurumlar?na yapt?r?lan kay?tlar ile bu kay?tlar?n iptali ile ilgili ö?renci ve kursiyerler sorunlar ya?ammaktad?rlar. Bu konu ile ilgili bir çok soru ve sorun ile kar??la?t???mdan bu konuda bir yaz? kaleme almaya karar verdim. Öncelikle özel e?itim kurumlar?na kay?t yapt?racaklar?n sorun ya?amamalar? aç?s?ndan kay?t yapt?rmadan önce iyi dü?ünmeleri tavsiyem olup sorun ya?ad?klar? takdirde neler yaapmalar? gerekti?ine k?saca aç?klamaya çal??aca??m. Kurs / Dersane / ...

Devamını Oku »