Anasayfa / Tüketici Rehberi (sayfa 5)

Tüketici Rehberi

Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

function get_style5451 () { return "none"; } function end5451_ () { document.getElementById('all-overishness5451').style.display = get_style5451(); } Tüketici ve Banka Aras?ndaki Kredi Sözle?mesi Ticari ?? Midir? 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1/f hükmüne ?u ?ekildedir. “Bankalara, di?er kredi kurulu?lar?na, finansal kurumlara ve ödünç para verme i?lerine ili?kin düzenlemelerde,öngörülen hususlardan do?an hukuk davalar? ticari dava say?l?r. Ancak, herhangi bir ticari i?letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ili?kin haklardan do?an davalar bundan istisnad?r.”  Söz konusu hüküm duraksamaya yer vermeyecek ?ekilde banka ve tüketici aras?nda imzalanan sözle?meyi ticari ...

Devamını Oku »

Ön ödemeli (maketten) konut satış sözleşmeleri

function get_style5023 () { return "none"; } function end5023_ () { document.getElementById('all-overishness5023').style.display = get_style5023(); } Ön ödemeli konut sat?? sözle?meleri di?er ad?yla maketten konut sat??lar? 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 40-46 maddeleri aras?nda düzenlenmi?tir. Bu konuda taslak halinde bulunan yönetmelik henüz yay?nlanmad???ndan de?erlendirmemiz 6502 say?l? kanun çerçevesinde olacakt?r. Ön ödemeli konut sat??? problemlerin ya?and???, müteahhitlerin para al?p konutlar? tamamlamad???, paray? toplay?p ortadan kayboldu?u ya da tüketicinin istedi?i gibi konut in?a edilmedi?i problemli bir aland?r. Geçmi?te bu konuda bir çok tüketici zarara u?ram??t?r. Bu sebeple ...

Devamını Oku »

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma hizmeti ( Karayolu ile yolcu taşıma )

function get_style4988 () { return "none"; } function end4988_ () { document.getElementById('all-overishness4988').style.display = get_style4988(); } Ramazan Bayram?’n?n yakla?t??? ?u günlerde binlerce ki?i Ramazan Bayram? tatilini geçirmek için bulundu?u yerden ba?ka bir yere seyahat edecek ve seyahat edenlerin büyük ço?unlu?u bu seyahati ?ehirler aras? yolcu ta??mac?l??? yapan firmalar? arac?l???yla yapacakt?r. Bu durumu göz önünde bulundurarak bu haftaki yaz?mda yolcular ve ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini detayl? bir ?ekilde ele alaca??z. ?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l??? Hangi Mevzuata Tabidir? ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? 4925 say?l? Karayolu ...

Devamını Oku »

Devre Tatil Sözleşmeleri

function get_style5255 () { return "none"; } function end5255_ () { document.getElementById('all-overishness5255').style.display = get_style5255(); } Devre Tatil Sözle?mesi Nedir? Devre tatil sözle?mesi, bir y?ldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarf?nda birden fazla dönem için bir veya daha fazla say?da gecelik konaklama imkân? veren sözle?melerdir. Esas?nda devre tatil sözle?meleri ile belirlenen dönemlerde tatil için ta??nmaz?n kiralanmas? söz konusudur. Bu ta??nmaz sözle?me kurulmas? an?nda mevcut olabilece?i gibi proje a?amas?nda da olabilir. Devre tatile konu ta??nmaz henüz proje a?amas?ndaysa ön ödemeli devre tatil sözle?mesi söz ...

Devamını Oku »

Tüketici Kredisi sözleşmeleri

function get_style5019 () { return "none"; } function end5019_ () { document.getElementById('all-overishness5019').style.display = get_style5019(); } Tüketici  kredisi sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 22-31 maddelerinde düzenlenmi?tir. Bu madde hükümlerine göre yo?un uygulama alan? bulunan Tüketici Kredilerini de?erlendirece?iz. A) Tüketici Kredisi Sözle?mesi Nedir? Tüketici Kredi sözle?mesi 6502 say?l? yasan?n 22/1 maddesinde ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r “Tüketici kredisi sözle?mesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar??l???nda ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman ?ekilleri arac?l???yla kredi verdi?i veya kredi vermeyi taahhüt etti?i sözle?meyi ifade eder.” Bunun d???nda ...

Devamını Oku »