Anasayfa / Tüketici Rehberi (sayfa 4)

Tüketici Rehberi

BDDK’dan Tüketicinin Soyulmasına Yasal Kılıf

function get_style5708 () { return "none"; } function end5708_ () { document.getElementById('all-overishness5708').style.display = get_style5708(); } Bankalar?n verdikleri baz? hizmetler için haddince ücret alma haklar? oldu?unu kabul etmekle birlikte BDDK’n?n yay?nlad??? faiz d???ndaki ücretlerle ilgili kabul edilemez buldu?um baz? noktalarla ve ilgili yönetmelik tasla??na yönelik ele?tirilerim ve bu konudaki önerilerim ?unlard?r; Yönetmelik Tasla?? Bankalar?n Mükerrer Ücret Almalar?na Yasal Dayanak Olmaktad?r Taslakla birlikte bankalar?n hesap ücreti almalar?n?n yan?nda eft, havale ve swift(döviz transferi) ücreti almalar? da yasal hale gelmektedir. Yani hesab?n?z ile ilgili belirlenen periyotlarla bir hesap ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

function get_style5184 () { return "none"; } function end5184_ () { document.getElementById('all-overishness5184').style.display = get_style5184(); } Ay?pl? Mal Nedir? Ay?pl? mal; 1-Tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan örnek ya da modele uygun olmayan, 2-Objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan; 4-  Sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan; 5- Muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

function get_style5160 () { return "none"; } function end5160_ () { document.getElementById('all-overishness5160').style.display = get_style5160(); } Abonelik Sözle?meleri Nedir, Nas?l Kurulur? Abonelik sözle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan sözle?melerdir. Farkl? isimler alt?nda yap?l?p asl?nda abonelik sözle?mesi olan birçok sözle?me bulunmaktad?r. ?nternet, telefon, elektrik, gazete  aboneliklerinin yan?nda spor salonlar? gibi sürekli hizmet al?nan üyelik ad? alt?nda yap?lan sözle?meler de abonelik sözle?mesidir. Abonelik sözle?meleri yaz?l? veya mesafeli kurulabilir. Yaz?l? kurulmas? halinde bir nüshas? tüketiciye verilmesi zorunludur.Abonelik sözle?meleri telefon, sms, internet vs. ...

Devamını Oku »

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

function get_style5143 () { return "none"; } function end5143_ () { document.getElementById('all-overishness5143').style.display = get_style5143(); } Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Tüketici i?lemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara çözüm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan kurulan Tüketici Hakem Heyetleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 66-72 maddeleri ve  ayn? zamanda Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetleri Yönetmeli?i ile düzenlenmi?lerdir. Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Olu?ur?      6502 say?l? yasan?n 66/2 maddesi ile Tüketici Hakem Heyetinin kimlerden olu?aca?? düzenlenmi?tir. Bu hükme göre; Ba?kanl??? illerde ticaret ...

Devamını Oku »

Taksitle Satış Sözleşmeleri

function get_style5135 () { return "none"; } function end5135_ () { document.getElementById('all-overishness5135').style.display = get_style5135(); } Taksitle Sat?? Sözle?mesi Nedir? 6502 say?l? kanunun 17 maddesinde taksitli sat?? sözle?mesi ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r“Taksitle sat?? sözle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ödedi?i sözle?melerdir.” Finansal kiralama sözle?melerinin tüketici ile akdedildi?i hallerde de taksitli sat?? sözle?mesi hükümleri uygulan?r. Taksitli sat?? sözle?mesi yaz?l? kurulmad?kça geçerli olmamakla birlikte sat?c? ve sa?lay?c? tüketici aleyhine geçersizli?i ileri süremez. Tüketicinin Cayma Hakk? ve Cayma Hakk?n?n Kullan?lamayaca?? Haller Tüketici yedi ...

Devamını Oku »