Anasayfa / Tüketici Rehberi (sayfa 3)

Tüketici Rehberi

Mesafeli Satış Sözleşmeleri

function get_style5321 () { return "none"; } function end5321_ () { document.getElementById('all-overishness5321').style.display = get_style5321(); } Mesafeli Sat?? Sözle?mesi Nedir? Mesafeli Sözle?meler 6502 say?l? kanunun 48 maddesinde düzenlenmi?tir. Söz konusu madde mesafeli sözle?meleri ?u ?ekilde tan?mlam??t?r; “Mesafeli sözle?me, sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketicinin e? zamanl? fiziksel varl??? olmaks?z?n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas?na yönelik olarak olu?turulmu? bir sistem çerçevesinde, taraflar aras?nda sözle?menin kuruldu?u ana kadar ve kuruldu?u an da dâhil olmak üzere uzaktan ileti?im araçlar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan sözle?melerdir.” Mesafeli sözle?meler teknolojinin geli?mesi ile paralel olarak ...

Devamını Oku »

Kredi Kartı ve Banka Kartlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Haksız Kullanımı

function get_style6437 () { return "none"; } function end6437_ () { document.getElementById('all-overishness6437').style.display = get_style6437(); } Kredi kartlar? ve banka kartlar?n?n üçüncü ki?ilerce haks?z kullan?m? neticesinde bir çok kredi kart? ve banka kart? kullan?c?s?n?n ma?duriyeti söz konusudur. Haks?z kullan?ma kredi kart? hamilinin kusuru sebebiyet verebildi?i gibi banka, uzaktan eri?im araçlar?yla al??veri? yap?lan sistem ya da POS cihaz? kulland?ran i?yerlerinin ihmali de neden olabilmektedir. Bu haks?z kullan?m neticesinde ba?ta Türk Ceza Kanunu’nun 245’nci maddesinde düzenlenen suç, bili?im suçu ve doland?r?c?l?k suçu olmak üzere baz? suç tipleri meydana ...

Devamını Oku »

Kapıdan Satış Sözleşmeleri

function get_style5273 () { return "none"; } function end5273_ () { document.getElementById('all-overishness5273').style.display = get_style5273(); } Kap?dan Sat?? Sözle?mesi Nedir? Kap?dan sat?? sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 47 maddesinde ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler ba?l??? alt?nda düzenlenmi?tir. Bu maddeye göre; Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda; a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan, b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda görü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ...

Devamını Oku »

Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

function get_style5262 () { return "none"; } function end5262_ () { document.getElementById('all-overishness5262').style.display = get_style5262(); } Tüketici Ödülü Nedir? Tüketici ödülleri, tüketicinin korunmas? ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amaçlar?na yönelik olarak verilen ödüllerdir. Tüketici ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanl??? ve Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ü’nün koordinasyonu verildi?i gibi di?er gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan da tüketici ödülü verilebilir. Ancak tüketici ödülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r. ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

function get_style5226 () { return "none"; } function end5226_ () { document.getElementById('all-overishness5226').style.display = get_style5226(); } Ay?pl? Hizmet Nedir? Ay?pl? hizmet; 1- Sözle?mede belirlenen süre içinde ba?lamayan, 2-Taraflarca kararla?t?r?lm?? olan ve objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan özellikleri ta??mayan 4-Yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir. Ay?pl? Hizmetten Sorumluluk  Sa?lay?c?, hizmeti sözle?mesine uygun olarak ifa etmekle ...

Devamını Oku »