Anasayfa / Tüketici Rehberi (sayfa 2)

Tüketici Rehberi

Kat Malikinin Bağımsız Bölümde Değişiklik, Tadilat Ve Onarım Yapması

function get_style7343 () { return "none"; } function end7343_ () { document.getElementById('all-overishness7343').style.display = get_style7343(); } Apartman ve toplu yap?larda s?kl?kla rastlanan sorunlardan birisi kat malikinin ba??ms?z bölümde de?i?iklik, tadilat ve onar?m yapmas? durumlar?nda ya?anmaktad?r. Yaz?m?zda bu konuyu aç?klamaya çal??aca??z. Kat Malikinin Ba??ms?z Bölümde De?i?iklik, Tadilat Ve Onar?m Yapmas? Kat maliki, mülkiyet haklar?n?n gere?i olarak sahibi oldu?u ba??ms?z bölümde de?i?iklik, tadilat ve onar?m yapabilir. Ancak kanun getirdi?i s?n?rlamalara kat maliki uymak zorundad?r. Öncelikle kat maliki ba??ms?z bölümünde anayap?ya zarar verecek nitelikte onar?m, de?i?iklik ve tesis yapamaz. ...

Devamını Oku »

Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

function get_style7340 () { return "none"; } function end7340_ () { document.getElementById('all-overishness7340').style.display = get_style7340(); } Kat mülkiyeti nas?l kurulur? Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapuya tescille kurulmu? olur. Kat mülkiyetinin kurulmas? için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün payda?lar?n?n gerekli belgelerle birlikte tapu idaresinde talepte bulunmas? gerekir. Kat mülkiyeti kurulmas? için gerekli belgeler nelerdir? 1- Anagayrimenkulde, yap? veya yap?lar?n d?? cepheler ve iç taksimat? ba??ms?z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba??ms?z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de?erleriyle oranl? arsa paylar?, kat, ...

Devamını Oku »

Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

function get_style7278 () { return "none"; } function end7278_ () { document.getElementById('all-overishness7278').style.display = get_style7278(); } Yaz?m?zda apartmanlar ve toplu yap?larda giderlerin kar??lanmas? ve bu giderler ile ilgili kat maliklerinin yükümlülükleri ile ilgili s?k sorulan sorular? cevaplamaya çal??aca??z. Kat maliklerinin apartman giderleri ile ilgili yapaca?? ödemeler neye göre belirlenir? Kat maliklerinin ne oranda giderlere kat?laca?? konusunda bir anla?ma varsa öncelikle bu uygulan?r. E?er kat malikleri aras?nda bir anla?ma yoksa bu durumda kat malikleri; kap?c?, kaloriferci, bahç?van ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa e?it olarak ...

Devamını Oku »

Adınıza Usulsüz Açılan GSM Hatları İçin Nereye Nasıl Başvurulur?

function get_style7146 () { return "none"; } function end7146_ () { document.getElementById('all-overishness7146').style.display = get_style7146(); } E?er ad?n?za usulsüz hat aç?lm??sa https://tuketici.btk.gov.tr/ adresinden BTK’n?n sitesine girip ?ikayetinizi  a?a??daki dilekçe örne?ini kullanarak BTK iletebilirsiniz.     Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Ba?kanl???’na ?ikayet Eden: Adres: ?ikayet Edilen:…………… ?leti?im Hizmetleri A.?. Konu: Haks?z aç?lan GSM hatlar? Haks?z Aç?lan Hatlar: …………. tarihinde ad?ma habersiz ve bilgim dahilinde olmayan aç?lm??  hatt?n varl???ndan, konuyla ilgili hatlardan …………. neticesinde haberdar oldum. Söz konusu hatlarla ilgili hizmet sa?lay?c? i?letmeci ……………….ile hiç bir ?ekilde ...

Devamını Oku »

Paket Tur Sözleşmeleri

function get_style5324 () { return "none"; } function end5324_ () { document.getElementById('all-overishness5324').style.display = get_style5324(); } Paket Tur Sözle?mesi Nedir? Uygulamada paket tur sözle?meleri için farkl? isimler kullan?lmakla birlikte kanununa göre tan?m ?u ?ekildedir. “Paket tur sözle?mesi, paket tur düzenleyicileri veya arac?lar? taraf?ndan ula?t?rma, konaklama ve  Ula?t?rma ve konaklama hizmetlerine ba?l? olmayan ba?ka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her ?eyin dâhil oldu?u fiyatla sat?ld??? veya sat?m?n?n vaat edildi?i ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsad??? veya gecelik konaklamay? içerdi?i sözle?melerdir.” Turun ayr?nt?lar?n?n, paket ...

Devamını Oku »