Anasayfa / Tüketici Rehberi

Tüketici Rehberi

Son Tüketim Tarihi Nerede?

Günümüzde hangi ma?azaya girsek t?kl?m t?k??, kasalar kuyruklar dolusu… Bir yandan indirimli ürünler pe?inde ko?arken bir yandan da sat?n almaktan ve ald?klar?m?z? evlerimize ta??maktan yak?n?r olduk. ?? yo?unlu?u, günün yorgunlu?u, evde bekleyen i?ler derken dikkat etmemiz gereken birçok önemli ?eyi görmezden gelir olduk. Görünür olmayan ancak sa?l???m?z aç?s?ndan fevkalade önemli bir durumda söz konusu tabi benden söylemesi; sat?n ald???m?z ürünlerin son kullanma tarihleri! Al??veri? yapma s?kl???m?zla birlikte sat?n alma davran??lar?m?z geli?iyor elbette. Fakat yukar? da bahsetti?im birço?umuzun sürekli bir yerlere yeti?me tela?esinde akl?m?za bile gel(e)meyen ...

Devamını Oku »

Emlakçı Ücreti Ve Kaparonun Hukuki Niteliği

function get_style9221 () { return "none"; } function end9221_ () { document.getElementById('all-overishness9221').style.display = get_style9221(); } Ev kiralamak ya da sat?n almak isteyen vatanda?lar bunu do?rudan yapabildi?i gibi Borçlar Kanunu’nun simsarl?k hükümlerine tabi olan emlakç?lar vas?tas?yla bu i?lemi gerçekle?tirebilmektedirler. Uygulamada emlakç?, vatanda?lar?n istedikleri kriterlerde evleri göstermekte mutab?k kal?nan ev oldu?u takdirde emlakç? taraf?ndan kaparo ad? alt?nda ücret al?nmaktad?r. Daha sonradan vatanda? evi sat?n almak ya da kiralamak istemedi?inde emlakç? kaparo ücreti iade etmemektedir. Yaz?m?zda k?saca bu konuya de?inece?iz. Emlakç? Ne Zaman Ücrete Hak Kazan?r? Emlakç? ile ...

Devamını Oku »

Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

function get_style8470 () { return "none"; } function end8470_ () { document.getElementById('all-overishness8470').style.display = get_style8470(); } Son zamanlarda yo?un bir ?ekilde talep edilen devre mülk konusu bu yo?un arz ve talep ile birlikte birtak?m problemleri beraberinde getirdi. Bu s?k?nt?lar?n kayna??, devre mülk arz? yapanlar?n uygulamadan bihaber olmalar? kadar her sektörde oldu?u gibi bu sektörde de haks?z kazanç sa?lamaya çal??an ?irket ve ki?ilerdir. Yaz?m?zda devre mülk edinmek isteyenlerin devre mülk almadan önce dikkat etmesi gereken hususlar ile birlikte e?er devre mülk edinmek isterken problem ya?am??san?z bu problemin ...

Devamını Oku »

Market Rafları Çeşitlenerek Ucuzlayacak

function get_style8003 () { return "none"; } function end8003_ () { document.getElementById('all-overishness8003').style.display = get_style8003(); } 6585 say?l? Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun’un Resmi Gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girmesiyle birlikte art?k tüketiciler market raflar?nda daha ucuza daha çok çe?idi görebilecek. Yeni yasadan önce Dev al??veri? ma?azalar? ve Geni? da??t?m a??na sahip süpermarket zincirleri küçük ve orta ölçekli firmalar?n ürünlerini raflara koymak için a??r ?artlar ileri sürmekte ve fahi? bedeli ve benzeri bedeller talep etmekteydiler. Art?k fahi? raf bedelleri ve benzeri bedeller tarih oluyor. Bu durum da tüketicinin ...

Devamını Oku »

Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

function get_style7347 () { return "none"; } function end7347_ () { document.getElementById('all-overishness7347').style.display = get_style7347(); } Apartmanlarda en çok ya?anan problemlerden biri ana gayrimenkulün ortak yerlerinde ya da kat maliklerinin ba??ms?z bölümlerinde tadilat, tamir ve ilave de?i?iklik yapt?klar? durumlarda ortaya ç?kmaktad?r. Yaz?m?zda bu konuyu i?leyece?iz. Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde ?n?aat, Onar?m, Tesis ve Boya Yap?lmas? Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin be?te dördünün yaz?l? r?zas? olmad?kça anagayrimenkulün ortak yerlerinde in?aat, onar?m, tesis ya da de?i?ik renkte boya yapt?ramaz. Ancak ortak yerlerdeki bozuklu?un anayap?ya ya da ba??ms?z bölümlere ...

Devamını Oku »