Anasayfa / Magazin (sayfa 16)

Magazin

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Yangel Ağustos Ayı Gökyüzü Enerjilerini yorumladı…

A?USTOS AYI GÖKYÜZÜ ENERJ?LER?  Kova ve Aslan burçlar?nda gerçekle?ecek Ay ve Güne? tutulmalar? ile fazlas? ile güçlü etkili enerjileri bar?nd?ran bir A?USTOS bizleri kar??lad?.  Astroloji de Ay ve Güne? tutulmalar? as?rlard?r önemle izlenmi? ve kay?t alt?na al?nm??t?r. Bu tutulmalar?n birey ve toplumsal olarak bize en önemli mesaj? daha iyi bir insan olmak için kendimize öz ele?tiride bulunmal? al??kanl?klar?m?z ba??ml?l?klar?m?z ve benimsedi?imiz çocuk ça?lar?m?zdan gelen çaresizlik dü?üncelerimizden öz güvensizliklerimizden uzakla?mam?z gereken enerjiler ile kar?? kar??yay?z.   Gu?nes? tutulmas?: Ay, Gu?nes? ile Du?nya’n?n aras?na geldig?i zaman ve Gu?nes?’in ...

Devamını Oku »

Berkay “Baba Oldu”

Türk Pop Müzi?i’nin en üretken isimlerinden Berkay, baba oldu! Bir y?l önce dillere destan bir dü?ünle hayat?n? Özlem Ada ?ahin ile birle?tiren Berkay bugün dünyaya gelen k?z?yla ilk defa baba olma sevincini ya?ad?. Sanat camias?n?n örnek çiftleri aras?nda gösterilen çift k?zlar?na Arya ismini verdi. Türk Pop Müzi?i’nde son y?llarda ç?kan pek çok hit ?ark?ya imza atan Berkay, hayat?n?n en büyük mutlulu?unu bugün ya?ad?. E?i Özlem Ada ?ahin’le mutluluklar?n? bir k?z çocukla perçinleyen Berkay, dünyaya gelen k?z?na Arya ismini verdi. K?z? Arya’y? kuca??na alan Berkay “Dünyan?n ...

Devamını Oku »

Deniz Seki “Kucaklaşma Konseri”

Yazd??? ve yorumlad??? ?ark?larla Türk Pop Müzi?i’nin en önemli kad?n seslerinden olan Deniz Seki , 5 A?ustos Cumartesi ak?am? ?stanbul Cemil Topuzlu Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosunda sevenleriyle bulu?uyor… Her ?ark?s? hit olan ve müzik listelerinin üst s?ras?nda yer alan Deniz Seki konserinde dünden bugüne hit olmu? ?ark?lar? d???nda sahnede söylemekten ho?land??? ?ark?lar? da seslendirecek. Yakla??k 3 saat boyunca izleyicilere bir müzik ziyafeti sunmaya haz?rlanan Deniz Seki bu konser ”kucakla?ma konserim diyor. Kariyerinde 20 ‘nci y?l?n? kutlayan Deniz Seki hayat?n?n ilk Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosu’nda konseri için  ünlü ...

Devamını Oku »

YONCİMİK’in Çetesi…

Yonca Evcimik’ in 1992 y?l?nda hit olan , sözü ve bestesi ?ehrazat’a ait ” Kendine Gel ” ?ark?s? bugün yeni düzenlemesi ile dijital ortamda piyasaya ç?kt?. Yoncimik’e ?ark?da ?rem Derici ve Gökçe e?lik ediyor. Ünlü ileti?imci Özgür Aras’?n prodüktörlü?ünü yapt??? ?ark?n?n  düzenlemesini genç müzisyen Ça?r? Telk?v?ran yapt?. Y?llara meydan okuyan Yonca Evcimik ; ” Bu ?ark? ç?kt??? zaman büyük ses getirmi?ti. Biliyorsunuz bu sene profesyonel sanat hayat?m?n 40. y?l?n? kutluyorum. Bir sürpriz yaparak ” Kendine Gel” i yeniden okumaya karar verdim. ?rem ve Gökçe ?ark?da ...

Devamını Oku »

Kıbrıs’ta Deniz Seki’ye Sevgi Seli!

Üç y?l aradan sonra ilk konserini geçti?imiz ak?am K?br?s’ta veren Deniz Seki, hayranlar?ndan büyük ilgi gördü. K?br?s Savoy Otel’de sahne alan ve rezervasyonlar? günler öncesinden tükenen ünlü ?ark?c?n?n konserinde adeta bir sevgi seli ya?and?. Mutlulu?u gözlerinden okunan Deniz Seki üç saat süren konserinde zaman zaman duygusal anlar da ya?ad?. Deniz Seki sahnelere dönü?ünün ilk ad?m?n? geçti?imiz gün K?br?s’ta att?. K?br?s’?n en büyük otellerinden Savoy Otel’deki konseri için özel olarak haz?rlanan Deniz Seki, üç y?l aradan sonra hayranlar?n?n kar??s?na ilk ç?k???n? unutulmaz bir geceye imza atarak ...

Devamını Oku »