Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 40)

Köşe Yazıları

Şifre hatırlama tarihe karışıyor

Teknolojinin hayat?m?za yerle?mesi ve nakit kullan?m?n?n yerini dijital ödemelerin almas?yla birlikte ak?ll? telefonlar üzerinden kullan?labilen parmak izi tan?ma ve di?er biyometrik yöntemler giderek yayg?nla??yor. Sadece kimli?inizi do?rulayarak kay?tl? bilgilerinizle her yerden her ko?ulda ödeme yapabiliyorsunuz. Ödeme teknolojileri devi Mastercard bu alanda kullan?c?lar?na, foto?raftan tan?yan SelfiePay, kalp ritmiyle kimlik do?rulayan bileklik Nymi, dijital cüzdan Masterpass, otomatlara bluetooth ile ba?lanarak kart ve para kullanmadan al??veri? imkan? sunan Qkr! Gibi birçok çözüm sunuyor. Tüketicilerin büyük bir ço?unlu?u kimlik do?rulama için ?ifre yerine daha güvenli ve pratik olan biyometrikleri ...

Devamını Oku »

Vurguncuların Gözü Bağımlı Yakınlarında

Ba??ml?l?k bir aile hastal???d?r. Ba??ml?l?k beyin hastal???d?r. Ba??ml?l?k bir inkâr hastal???d?r. Ba??ml?n?n rahats?zl???yla ba? edebilmesi, ailenin bu sanc?l? süreci iyi yönetmesi için, tüm aile fertlerinin topyekün bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Gözledi?im kadar?yla, evlad? ba??ml? aileler ilk anda çok büyük ?ok ya??yorlar.  Ba??ml?ya nas?l davranacaklar?n? bilmiyorlar. Kimi aileler evlatlar?na ?iddet uygularken, kimileri de nasihat etmek suretiyle ba??ml?ya hiç te faydas? olmayan bir yol izlemeye çal???yorlar. Bu bo?lu?u gören baz? uyan?klar zor durumdaki aileleri istismar etmenin yolunu bulmu? bile. Son y?llarda artan madde ba??ml?l??? baz? uyan?klara da ...

Devamını Oku »

İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

Bir keresinde arkadaşlarımdan biri çok alınmış olarak dedi ki. “Şu hakkımda söylediğin şey beni çok üzdü”. Böyle bir niyet ve kastım yoktu oysa. Sadece bir durum tespiti yapmıştım. Yine de ona şunu söyledim: “Bana kızmak seni rahatlatacak ise kızabilirsin, seni seviyorum. Ancak bunun seni neden kızdırdığı üzerine bir farkındalık çalışması yapmanı öneriyorum. Birkaç derin nefes al-ver ve kendine sor, bu bana ne hissettirdi? . Kelimelerle cevaplama, sadece bilincin vücudunun içinde gezinsin. Sezgi ile cevabın kalbine gelmesine izin ver”. Bize iyi hissettirecek, onaylayacak, takdir edecek sözleri ...

Devamını Oku »

Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu

Bayer’in Toplum Gönüllüleri Vakf? (TOG) ile birlikte yürüttü?ü Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin gezici birimi olan Bilim Tohumlar? Ekibi, Mu?’ta çocuklarla bulu?tu.   Proje için özel olarak tasarlanan araçlar? ve ekipman?yla Mu? il s?n?rlar? içinde 2 farkl? noktada, Bulan?k ilçesinde Rüstem Gedik Köyü ve Ad?var Köyü’nde bulunan 700. Y?l Rüstem Gedik ?lk ve Ortaokulu, Ad?var ?lk ve Ortaokulu’nda 198 çocukla bir araya gelen ekip, özellikle 9-12 ya? grubu çocuklarla e?lenceli bilim etkinlikleri gerçekle?tirdi. Çocuklar?n ba?ta do?a olaylar? olmak üzere etraflar?nda olup bitenleri sorgulamas? ve ara?t?rmas? ...

Devamını Oku »

Uyuşturucu Sinsi Bir Projedir

‘Tehlike Bir Sokak Ötede ‘ isimli kitab?mda belirtmi?tim. ‘Sentetik kannabinoidler Türkiye’ye yönelik uluslar aras? sinsice ve alçakça haz?rlanm?? bir projedir. T?pk? ülkemize yönelik siber sald?rlar gibi. T?pk? terör sald?r?lar? gibi. Buradaki amaç ba??ml? gençler üzerinden halk?, aileleri hükümete ve devlete kar?? gizliden gizliye k??k?rtmakt?r. T?pk? gezi olaylar?nda a?ac? bahane edip, kitleleri ayakland?rmak gibidir. Bu görü?ümü geçti?imiz günlerde ç?kt???m bütün ulusal Tv kanallar?nda belirttim.  Bu sinsi plan?n arkas?nda ta?eron terör örgütleri vard?r. Neden uyu?turucu diye soranlara cevab?m da: Bir ülkenin en büyük zenginliklerinden birisi de genç ...

Devamını Oku »