Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Opposites Attract Study; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Tedavinin HIV bula?lar?n? kesin olarak önledi?ine yeni ve güçlü bir kan?t daha;  343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULA?!  E?cinsel çiftlerle yap?lan Uluslararas? ara?t?rman?n sonucuna göre vücutlar?ndaki HIV düzeyi BEL?RLENEMEYEN HIV pozitif bireylerden negatif partnere H?Ç bula? gerçekle?medi! Partnerlerden birinin HIV pozitif di?erinin HIV negatif oldu?u, 343 e?cinsel  serodifferent* çiftin kat?l?m?yla yap?lan ara?t?rmada, 16.899 kez kondom kullanmadan gerçekle?en cinsel temas hiçbir HIV negative kat?l?mc?n?n HIV ile enfekte olmad???na dair rapor, Temmuz ay?nda Paris’te düzenlenen ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un da kat?ld??? 9. HIV Bilimleri Konferans?’nda (IAS ...

Devamını Oku »

Eurovision İçin Aynur Aydın Sesleri

Bu y?l kat?l?yormu?uz keyifle takipçisi oldu?umuz ,büyük heyecanla bekledi?imiz, kim olsun kim gitsin heyecan?yla kavruldu?umuz Eurovision ‘ a . Bu y?l kesinlikle Aynur Ayd?n gitmeli . Di?er aday gösterilenlerinde Aynur Ayd?n ‘ a destek vermesi laz?m .Duru?unu bozmayan naif mi naif kalitenin vücut bulmu? hali Aynur Ayd?n ‘ a tam destek hep destek .  

Devamını Oku »

Siber Saldırılar Artışta

Son 12 ay içerisinde her dört ?irketten birinin hedefli bir sald?r?ya maruz kalmas?yla birlikte, ?irketlerin etkili bir tehdit tespit sistemine sahip olmas? her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Kaspersky Lab’?n Anti Targeted Attack Platform adl? çözümü, ICSA Labs’?n yapt??? en son testlerde tehditlerin %100’ünü tespit ederek, en s?k? siber güvenlik gereksinimlerine sahip olan ?irketlerin bile ihtiyaçlar?na cevap verebilecek düzeyde geli?mi? bir tehdit tespiti hizmeti sundu?unu gösterdi. ICSA Labs’?n Advanced Threat Defence (ATD) testi, yeni tehditleri tespit etmek üzere tasarlanm?? çözümleri inceliyor. Her bir ATD test ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya Etkileşimi

Günümüzde ileti?im teknolojilerinin geli?mesiyle önemli bir boyut kazanan sosyal medyada markalar, etkile?im say?lar?n? art?rmak için ne yap?yorlar? Dijital dünyan?n gereksinimlerini, yarat?c?l?klar?n?, analitik bak?? aç?lar?n?, estetik ve i?levsel fikirlerini tüm dijital platformlarda en iyi projeleri yaratmak için kullanan Red&Grey sundu?u hizmetler ile dijital medyada fark yarat?yor. Özellikle genç ve dinamik bir “online nüfus”a sahip olan ülkemizde markalar?n sosyal medya kullan?mlar? dijital dünyadaki alg?lar?n? da etkiliyor. Bu nedenle Red&Grey Kurucu Orta?? Furkan Reis de “Markan?z?n Sosyal Medya Üzerindeki Etkile?im Say?s?n? Art?rmak ?çin ?puçlar?” ba?l?kl? bir makale yay?nlad?. Furkan Reis’in Yaz?s?: Sosyal medyay? aktif bir ?ekilde ...

Devamını Oku »

Android cihazların yeni tehdidi GhostCTRL

Trend Micro, Android cihazlara izinsiz giren GhostCtrl virüsünü tespit etti. Bu yeni tehdit fark ettirmeden ses dosyalar?n?, videolar?n? ve birçok dosyay? kaydediyor. Tüm dünya Android cihazlar?n yönetimini ele geçirebilecek yeni bir yaz?l?m? konu?uyor. Trend Micro taraf?ndan ANDROIDOS_GHOSTCTRL.OPS / ANDROIDOS_GHOSTCTRL.OPSA olarak saptanan bu zararl? yaz?l?m, bula?t??? cihaz?n birçok özelli?ini gizlice kontrol alt?na alabilmesinden dolay? GhostCtrl olarak adland?r?l?yor. GhostCtrl’nin üç versiyonu bulunuyor. ?lk sürüm bilgi çal?p bir cihaz?n i?levlerini kontrol ediyor. ?kincisi ise yeni özellikler ekliyor. Üçüncüsü eski sürümlerin tüm özelliklerini bir araya getirip sisteme kötü amaçl? bile?enler ekliyor. ...

Devamını Oku »