Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Ne Baban Kral, Ne de Sen Prenses

‘’ ?nsanlardan faydalanmak için görünü?ünü mü kullanmaya çal???yorsun? Kitap oku, kad?ns? kurallar uzun zaman önce de?i?ti. Senin gibiler ad?m?z? karal?yorlar. ‘’ (Batgirl & Poison Ivy  / ‘’Batman & Robin’’ 1997) Bir süredir hatta uzunca bir süredir etraf?mdaki insanlar?n en çok da hemcinsim olan kad?nlar?n mutsuz olduklar?n?, isteklerin, mutlulu?un sadece maddeye ba?l? kald???n?, ayn? ??mart?lm?? küçük bir çocuk gibi o her neyse onu elde edecek olman?n verdi?i heyecanla bir ?eylere tutunduklar?n? görüyorum. Ac?d?r ki buna üzerine ?iirler, destanlar, ?ark?lar, kitaplar yaz?lan, filmler çekilen sevgi ve a?k ...

Devamını Oku »

Müziğin En Canlı Adresi: POWER POP

Power Group ailesi h?z kesmeden büyüyor!   Ailenin yepyeni üyesi Power POP ile s?ra d??? müzik deneyimi… Türkiye’nin en zengin müzik platformu olan ve kuruldu?u günden bu yana gerçekle?tirdi?i ilklerle müzik dünyas?na yön veren Power Group’tan yepyeni bir radyo… Power POP   Müzik severlerin vazgeçilmez adresi olacak Power POP, R’nBesk, hiçbir yerde duyulmam?? remixler ve tüm yeni Türkçe müzik ak?mlar?n? içinde bar?nd?r?yor.  Zengin içeri?i ile çok sevilen Power Group’un en genç radyosu Power POP, Türkçe hit müzik a??klar? ve parti tutkunlar?n? ayn? frekansta bulu?turuyor.  Radyolar?n ...

Devamını Oku »

Vodafone’ye Bronz Aslan Ödülü

Türkiye’nin dijitalle?mesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, reklam ve pazarlama alan?nda dünyan?n en sayg?n ödüllerinin verildi?i Cannes Lions Uluslararas? Yarat?c?l?k Festivali’nde bir kez daha ödülle bulu?tu. Y&R Team Red ?stanbul taraf?ndan Vodafone için haz?rlanan ve Vodafone’un geni? 4.5G kapsama gücüne dikkat çeken “Özür Dileriz” (Sorry) temal? yarat?c? kampanya, dünya çap?nda yarat?c?l???n zirvesi olarak kabul edilen 64. Cannes Lions Uluslararas? Yarat?c?l?k Festivali’nde “?lan”(Print) kategorisinde 2, “Aç?khava” (Outdoor) kategorisinde 3 k?sa liste (shortlist) ve bir Bronz Aslan ald?. “Özür Dileriz” temas? alt?nda haz?rlanan “Balina”, “Atlay??” ve “Meteor” konulu i?ler, “Aç?khava – Ticari Kamusal Hizmetler” (Outdoor – Commercial Public Services) alt ba?l???nda ödüle lay?k görüldü. Vodafone abonelerini dijital ...

Devamını Oku »

Erteleme Hastalığı (PROCRASTİNATİON)

Nedir Ertelemek ? Yapmam?z gereken bir i?i, bir görevi ba?ka bir zamana atarak erteleriz. Bir gün belki de bir y?l sonraya … Ne yaz?k ki insanlar?n, hayat?n her alan?nda erteleme davran???na s?kl?kla ba?vurdu?unu ve bunun bir al??kanl?k halini ald???n? görüyoruz. Ertelemek, her zaman bir sorun te?kil etmemekle birlikte ço?u zaman hayatlar?m?zdaki büyük zararlar?n sebebi olabiliyor. Bazen çok erken ya?larda ortaya ç?kabilen procrastination,  gencinden ya?l?s?na herkeste görülebilen ve bizleri çözülmemi? problemler y???n?yla ba?ba?a b?rakabilen bir hastal?kt?r.  Peki neden erteliyoruz ? Gelin erteleme nedenlerine birlikte göz atal?m. ...

Devamını Oku »

Sunum Stratejisi

Butik Sunum Atölyesi Sunumo’nun geli?tirdi?i “Sunumsal ?leti?im Stratejisi” yakla??m?, kurumlar?n haz?rlad??? onlarca sunumun bir strateji çerçevesinde ve ortak bir dille haz?rlanmas?na olanak sa?l?yor. ?irketler için Sunumsal ?leti?im Stratejisi dönemi ba?l?yor! Küresel ve yerel birçok ?irkete kurumsal sunum ajans? olarak hizmet veren Sunumo, i? dünyas?ndaki liderlere ve ?irketlerin üst düzey yöneticilerinin farkl? konulardaki sunum ihtiyaçlar?na cevap veren “Sunumsal ?leti?im Stratejisi” yakla??m?n? duyurdu. Günümüzde tüm ?irketler sat??tan insan kaynaklar?na, yat?r?mc? ili?kilerinden hizmet ve tedarik zinciri yönetimine kadar pek çok farkl? konuda sunum haz?rl?yorlar. Farkl? departmanlar ve çal??anlar ...

Devamını Oku »