Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Madde Bağımlılığı Bilinç İle Aşılır

Ça??m?z?n illeti madde ba??ml?l???. Yediden yetmi?e tüm dünyan?n ortak sorunu haline gelen ba??ml?l?kla mücadelede her ?eyi devletten beklemeden, herkese büyük görevler görev dü?üyor. E?itimler de göz ard? edilmeden ailelere, bireylere ve STK’lara yeterli bilinç kazand?rmak gerekiyor. Madde ba??ml?l??? ve kaçakç?l??? konusu, gündemden dü?müyor. Genç ya?ta ya?anan ölümler yüzünden her gün gazetelerin birinci sayfas?nda yer buluyor. Peki, kurumsal bazda çal??anlar?n? bu alanda bilinçlendirme ihtiyac? hisseden ve e?iten kaç kurum var. Bu can al?c? soruya verebilece?im tek cevap : ‘ Tepe Savunma ve Güvenlik ?irketidir’ Teknoloji geli?tikçe, ...

Devamını Oku »

Dikkat!! Aşırı Sıcak Günler Kapıda

Meteroloji ??leri Genel Müdürlü?ünce  hava s?cakl?klar?n?n mevsim normallerinin üzerinde seyredece?i  ve vatanda?lar?n a??r? s?caklara dikkat etmeleri konusunda aç?klama yap?ld?. Yap?lan aç?klama ?öyle; Ülkemizde halen mevsim normalleri civar?nda seyreden hava s?cakl?klar?n?n yar?ndan (31. 07. 2017 Pazartesi) itibaren yurdumuzun Do?u ve güneydo?u bölgelerinden ba?layarak ve zamanla iç ve bat? bölgelerimizi de etkisi alt?na alarak artaca?? tahmin ediliyor. Hava s?cakl?klar?n?n yurdumuzun iç ve do?u bölgelerinde mevsim normallerinin 5-9 k?y? kesimler ile bat? bölgelerimizde 2-5 C derece üzerinde seyredece?i, Do?u Anadolu ve Do?u Karadeniz’in iç kesimlerinde ekstrem yüksek s?cakl?klara ...

Devamını Oku »

Dijitalleşme Yarar Sağlıyor!

Dünyada “Digital Signage”, Türkiye’de ise Sistem 9’un “Dijital Yay?n ve Bilgilendirme Ekranlar?” ad?yla yayg?nla?t?rd??? sistem, son y?llarda h?zl? bir büyüme kaydetti. Dünyada henüz genç bir sektör olan bu alan birçok sektöre say?s?z yararlar sa?l?yor. Sistem 9 yönetimi, bu yararlar? 10 madde alt?nda özetledi. Türkiye’de “Dijital Yay?n ve Bilgilendirme Ekranlar?” olarak yayg?nla?an Digital Signage, hemen hemen her alan ve sektörde kullan?labilen yeni nesil bir yay?n, reklam, duyuru ve bilgilendirme sistemidir. Kurum ve kurulu?lar?n hedef kitlelerine tan?t?m ve bilgilerini, foto?raf, dijital afi?ler, videolar ve etkileyici sloganlarla LED ...

Devamını Oku »

Milenyum Fetişi: Dert anlatmaktan haz almak.

21.YY’ a girmemizle beraber teknolojik, siyasal, kültürel aç?dan birçok de?i?ime u?rad?k. Büyük rahatl?klara zemin haz?rlayan bir dönem olmas?n?n yan?nda bizden ileride olan ülkelere uyumlanma, yeti?me sürecinde biraz zorluklar ya?ad?k ve kimi noktada hala ya?amaktay?z. Son teknoloji bilgisayarlara, müthi? h?zda ula??labilen sonsuz bilgiye, her ?eyi tek cihazla halledebildi?imiz yani telefonlara, bizce uyum sa?lad?k sa?lamas?na da! Nedir peki uyum sa?lamakta zorluk çekti?imiz ?ey? Bizlerin yeti?mek zorunda hissetti?i, o teknolojiyi geli?tirmek de?il, o teknolojiye paras?n? verip sahip olmak. ?imdilerde biz her ?eye paras?n? verip sahip olmak istiyoruz ki ...

Devamını Oku »

Veri ve Cihaz Paylaşımı Tehlikeli

Bilgilerini ve bu bilgileri içeren cihazlar?n? ba?kalar?yla payla?an kullan?c?lar, de?erli ve hassas verilerini tehlikeye atabiliyor. Kaspersky Lab’?n yay?nlad??? ve kullan?c?lar?n veri payla??m? al??kanl?klar?n? gösteren My Precious Data: Stranger Danger adl? rapora göre, verilerini ve cihazlar?n? payla?an insanlar?n dijital ya?amlar?, bunu yapmamay? tercih edenlere göre daha zorlu geçiyor; çünkü veri kayb?yla ve sorunlu cihazlarla kar??la?abiliyorlar. Verilerini ba?kalar?yla payla?an insanlar?n dijital ya?amlar?nda s?k?nt?larla kar??la?ma ihtimali daha yüksek oluyor. Örne?in online ortamlarda veri payla??m? yapan kullan?c?lar?n yakla??k yar?s? (%47) ak?ll? telefonlar?nda veri kayb? ya?am??. Di?er yandan, ba?kalar?yla veri payla?mayanlar?n verilerini kaybetme ...

Devamını Oku »