Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Milenyum Fetişi: Dert anlatmaktan haz almak.

21.YY’ a girmemizle beraber teknolojik, siyasal, kültürel aç?dan birçok de?i?ime u?rad?k. Büyük rahatl?klara zemin haz?rlayan bir dönem olmas?n?n yan?nda bizden ileride olan ülkelere uyumlanma, yeti?me sürecinde biraz zorluklar ya?ad?k ve kimi noktada hala ya?amaktay?z. Son teknoloji bilgisayarlara, müthi? h?zda ula??labilen sonsuz bilgiye, her ?eyi tek cihazla halledebildi?imiz yani telefonlara, bizce uyum sa?lad?k sa?lamas?na da! Nedir peki uyum sa?lamakta zorluk çekti?imiz ?ey? Bizlerin yeti?mek zorunda hissetti?i, o teknolojiyi geli?tirmek de?il, o teknolojiye paras?n? verip sahip olmak. ?imdilerde biz her ?eye paras?n? verip sahip olmak istiyoruz ki ...

Devamını Oku »

Veri ve Cihaz Paylaşımı Tehlikeli

Bilgilerini ve bu bilgileri içeren cihazlar?n? ba?kalar?yla payla?an kullan?c?lar, de?erli ve hassas verilerini tehlikeye atabiliyor. Kaspersky Lab’?n yay?nlad??? ve kullan?c?lar?n veri payla??m? al??kanl?klar?n? gösteren My Precious Data: Stranger Danger adl? rapora göre, verilerini ve cihazlar?n? payla?an insanlar?n dijital ya?amlar?, bunu yapmamay? tercih edenlere göre daha zorlu geçiyor; çünkü veri kayb?yla ve sorunlu cihazlarla kar??la?abiliyorlar. Verilerini ba?kalar?yla payla?an insanlar?n dijital ya?amlar?nda s?k?nt?larla kar??la?ma ihtimali daha yüksek oluyor. Örne?in online ortamlarda veri payla??m? yapan kullan?c?lar?n yakla??k yar?s? (%47) ak?ll? telefonlar?nda veri kayb? ya?am??. Di?er yandan, ba?kalar?yla veri payla?mayanlar?n verilerini kaybetme ...

Devamını Oku »

Oyun Pazarı İştah Kabartıyor

Her ay aktif olarak oyun oynayan ki?ilerin say?s? 30 milyon. Üreticilerin i?tah?n? kabartan Türkiye oyun pazar? 600 milyon dolar seviyesinde büyüklü?e sahip. Her ay aktif olarak oyun oynayan ki?ilerin say?s? 30 milyon. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yar?s? oyun oynuyor. Her y?l yakla??k yüzde 7 oran?nda büyüme kaydeden Türkiye oyun pazar?n?n 2020’de 2 milyar dolarl?k hacme ula?mas? bekleniyor.   110 milyar dolar büyüklü?e sahip olan dünya oyun pazar?n?n, 40 milyar dolar?n? mobil oyunlar olu?turuyor. Mobil piyasas?n?n pastadaki pay?n?n büyük olmas? ak?ll? telefon kullan?m?n?n, mobil oyunlardaki kalitenin ...

Devamını Oku »

İstanbulda İçme Suyuna Kanalizasyon karıştı mı?

?SK? den ?çme sular?na kanalizasyon kar??ma iddias? hakk?nda önemli aç?klama geldi. ??te aç?klama:

Devamını Oku »

İshak’la Haftanın Panoraması

Aleyna Tilki ‘den yeni bir rekor daha . Cevaps?z Ç?nlama ?ark?s?yla Türk Video Müzik Tarihinin en çok izlenen klip unvan?n? elinden bulunduran genç ?ark?c? Tilki , Ersay Üner imzal? ‘Sen Olsan Bari’yle 1 günde 5 Milyon izlenerek yeni bir rekorun sahibi oldu. Genç ?ark?c?ya ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz. Kendine Gel Nihat Odaba?? yönetmenli?inde çekilen Yonca Evcimik , ?rem Derici ve Gökçe’yi bulu?turan ‘Kendine Gel’ klibinde bir ?eyler fazla gibi . Be?endi?im yönetmenlerin ba??nda gelen Odaba?? , bu sefer hayal k?r?kl??? yaratt?. Alev Alev Sound Hande Yener’in ...

Devamını Oku »