Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Sahte Haber Hizmeti

Suç örgütleri sahte haberler üreterek sadece ticari de?il siyasi aç?dan da kamuoyunu etkilemeye devam ediyor. Trend Micro yapt??? ara?t?rmalarda “Sahte Haber Hizmeti” tekliflerine internette yo?un talep oldu?unu tespit etti. Siber güvenlik alan?nda küresel lider Trend Micro’nun ara?t?rmac?lar? özellikle son dönemde çe?itli ?ekillerde gündeme gelen ve internet üzerinden milyonlara yay?lan sahte haberleri incelediler. Propaganda yeni bir kavram olmasa da günümüz sosyal trendlerinden fayda sa?layacak ?ekilde evrimle?ti?ini gören ara?t?rmac?lar, sahte haberlerin yasad??? örgüt üyeleri taraf?ndan nas?l üretildi?ini ve sat?ld???n? ara?t?rd?lar. Günümüzde sahte haberler üç temel üzerine in?a ...

Devamını Oku »

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. sayılı kararı ile ‘’takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının dava açabilecekleri’’ yönündeki düzenleme iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile dava açma ehliyeti ve süresi yönünden farklılıklar meydana gelmiş ve kanun koyucu bu güne kadar yeni bir düzenleme yapmamıştır. Bu sebeple de emlak vergisi mükellefine tanınan dava açma hakkının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı muallak bir hal almıştır. Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde ...

Devamını Oku »

Bilgisayarlardaki Yeni Tehdit: Statinko

Antivirüs yaz?l?m kurulu?u ESET, ?u ana kadar yar?m milyon kullan?c?y? etkileyen yeni bir tehdidi ortaya ç?kard?. ?yi gizlenen, kullan?c?lar? sahte torrent sitelerinden korsan yaz?l?m indirmeye yönlendiren ve son be? y?ld?r tespitlerden kaçmay? ba?aran bu zararl? yaz?l?m?n ad? Statinko. Stantinko, taray?c? eklentileri yükleyip sahte reklamlar göstererek para kazanan bir botnet a??. Botnet, uzaktan yönetilen ve kötü amaçl? yaz?l?m bula?m?? çok say?da bilgisayar?n olu?turdu?u a?? tan?ml?yor. Sahibinin bilgisi olmadan uzaktan yönetilebilen bu bilgisayarlara bili?im çevrelerinde zombi makineler de deniyor. Botnetlerin büyük bir tehdit olu?turmas?n?n nedeni, siber suçlular?n ...

Devamını Oku »

Mavi Balina Oyunu Oynayan Çocuklar İntihar Ediyor

Sadece Rusya’da ?imdiye kadar 130 çocuk Blue Whale oyunu yüzünden intihar etti?i kamuoyuna yans?m??t?. ?ntihara yönlendiren ‘Mavi Balina’ isimli oyun tüm dünyaya yay?lmas?nda endi?e ediliyor.   Kad?köy ilçemizde bir Televizyon kanal?nda davetliydim. Yan?ma gelen 15 ya?lar?nda bir ergen karde?imiz ‘ ?sa hocam siz yaz?p çiziyorsunuz. Sizin yaz?lar?n?z? sürekli okuyorum. Lütfen Anne ve babalar? uyar?n?z. Bizim mahallede birçok çocuk bu oyunu oynuyor. 130 gencin intihar etmesine neden olan oyun tüm dünyada h?zla yay?l?yor.’ Deyince Blue Whale oyunu, mouse veya klavye ile oynad???n?z, telefonu uyar?y? göz ard? edemezdim. ...

Devamını Oku »

Günde en az 5 web sitesindeyiz

IAB’nin 18 ülkede yapt??? ara?t?rmaya göre, Mobil web i?levsel faaliyetler ve ihtiyaçlar için, Mobil aplikasyonlar ise e?lence ve sosyal aktiviteler için tercih ediliyor. IAB’nin 18 ülkede gerçekle?tirdi?i ‘Always On – A Global Perspective of Mobile Consumer Experience Ara?t?rmas?’na (Mobil Tüketici Deneyimleri) göre, dünya üzerindeki ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n neredeyse 3’te 2’si (%63), telefonlar?n? her yar?m saatte bir; 5’te 1’inden fazlas? da (%22) her 5 dakikada bir kullan?yor. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’dan ankete kat?lanlar?n birço?u, günde en az bir kere mobil web ya ...

Devamını Oku »